Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicii - 189923-2015

Afișează vizualizare compactă

03/06/2015    S105

Italia-Ispra: Contract-cadru pentru marcarea radioactivă a nanoparticulelor

2015/S 105-189923

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Comisia Europeană, Centrul Comun de Cercetare, Institutul pentru Sănătate şi Protecţia Consumatorilor
Adresă: via Enrico Fermi 2749
Localitate: Ispra VA
Cod poștal: 21027
Țară: Italia
Persoană de contact: domnul Aivaras Bagdonas
În atenția: B.5 Unitatea pentru finanţe şi achiziţii publice
E-mail: jrc-ihcp-procurement@ec.europa.eu
Fax: +39 0332789434

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://web.jrc.ec.europa.eu

Acces electronic la informații: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=867

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Altele: cercetare.
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Contract-cadru pentru marcarea radioactivă a nanoparticulelor.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Categoria de servicii nr 8: Servicii de cercetare – dezvoltare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: la sediul contractantului.
Cod NUTS
II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic

Durata acordului-cadru

Durata în luni: 48

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA: 225 000 EUR
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
JRC intenţionează să încheie un contract-cadru pentru a acoperi următoarele servicii de iradiere:
1. iradiere de diferite tipuri de nanoparticule şi nanoparticule amestecate cu compus de litiu;
2. iradiere de pudră cu granulaţie grosieră de 107Ag îmbogăţit;
3. iradiere de discuri de Au cu compoziţie izotopică naturală furnizate de JRC.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

09344000 Radioizotopi, 31643000 Acceleratoare de particule

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Numărul estimat total de timp de radiaţie în ore este prevăzut să fie de 360 pentru o perioadă de 4 ani.
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: da
Numărul de reînnoiri posibile: 3
În cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi reînnoite, calendarul prevăzut al contractelor ulterioare:
în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
A se consulta dosarul licitaţiei.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
A se consulta dosarul licitaţiei.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Operatorii economici pot depune o ofertă în calitate de ofertant individual sau de parteneri în cadrul unui consorţiu (cu sau fără personalitate juridică). Subcontractarea este permisă în ambele cazuri.
Ofertantul trebuie să specifice clar rolul fiecărui operator economic – ofertant individual, partener în cadrul unui consorţiu sau subcontractant. Această cerinţă se aplică şi în cazul în care entităţile implicate aparţin aceluiaşi grup economic.
Fiecare partener al unui consorţiu îşi asumă responsabilitatea individual şi solidar faţă de autoritatea contractantă pentru implementarea contractului şi va deveni parte la contract în cazul în care oferta consorţiului este câştigătoare. Consorţiul trebuie să desemneze 1 entitate juridică („liderul”) care va avea autoritatea deplină de a-şi asuma obligaţii în numele consorţiului şi al fiecăruia dintre membrii acestuia pe parcursul executării contractului şi care va fi responsabilă cu gestionarea administrativă a contractului (facturare, primirea plăţilor etc.) în numele tuturor celorlalţi parteneri.
Subcontractarea este situaţia în care contractantul încheie angajamente juridice cu alte entităţi juridice care vor executa o parte a contractului în numele său. Contractantului îi revine întreaga responsabilitate faţă de autoritatea contractantă pentru implementarea contractului. Recurgerea la lucrători care desfăşoară activităţi independente, la activităţile sau personalul oricărei alte entităţi complet diferite de contractant se consideră subcontractare, independent de legislaţia naţională aplicabilă.
Ofertanţii trebuie să indice proporţia din contract pe care intenţionează să o subcontracteze. Aceştia trebuie, de asemenea, să identifice toţi subcontractanţii:
— pe ale căror capacităţi se bazează pentru a îndeplini nivelurile minime ale capacităţilor prevăzute la punctele III.2.2 şi III.2.3;
— a căror proporţie individuală din contract este mai mare de 20 %.
Subcontractanţii trebuie să prezinte o scrisoare de intenţie în care să îşi declare disponibilitatea de a participa la executarea contractului, astfel cum se specifică în ofertă.
Pe parcursul executării contractului, orice modificare a subcontractanţilor va face obiectul aprobării prealabile în scris a autorităţii contractante.
Un ofertant individual sau un consorţiu se poate baza şi pe capacităţile altor entităţi pentru îndeplinirea nivelurilor minime ale capacităţilor prevăzute la punctele III.2.2 şi III.2.3, indiferent de natura juridică a legăturilor pe care le are cu acestea. În acest caz, trebuie să demonstreze autorităţii contractante că va avea la dispoziţie resursele necesare pentru executarea contractului, de exemplu, prin furnizarea unui angajament din partea respectivelor entităţi. Utilizarea capacităţilor unei terţe părţi care este o entitate juridică diferită de ofertantul individual sau de membrii consorţiului, chiar dacă face parte din acelaşi grup economic, este considerată subcontractare în sensul acestei proceduri. În cazul în care contractul este atribuit unui ofertant care se bazează pe o terţă parte pentru a îndeplini mai mult de 70 % dintre cerinţele minime pentru capacitatea economică şi financiară enumerate la punctul III.2.2, autoritatea contractantă îi va solicita terţei părţi să semneze contractul şi să devină responsabilă solidar pentru executarea acestuia împreună cu ofertantul.
Rolul şi sarcinile fiecărui partener al consorţiului şi ale subcontractanţilor identificaţi trebuie specificate clar în ofertă. În scrisoarea de însoţire trebuie să se indice numele ofertantului (inclusiv ale tuturor partenerilor, în cazul unui consorţiu) şi al (ale) subcontractantului (subcontractanţilor), inclusiv ale terţelor părţi pe ale căror capacităţi se bazează ofertantul şi numele persoanei unice de contact pentru această procedură. Pentru consorţii, scrisoarea de însoţire trebuie semnată de fiecare partener sau de un partener autorizat în mod corespunzător să semneze oferta şi contractul în numele tuturor partenerilor. În cel din urmă caz, autorizarea poate fi, de exemplu, sub forma unei împuterniciri, a unei scrisori de intenţie sau a unui acord de consorţiu.
Ofertanţii (toţi partenerii, în cazul unui consorţiu) trebuie să furnizeze şi o copie lizibilă a actului de numire a persoanelor autorizate să reprezinte ofertantul în tratativele cu terţe părţi şi în cadrul procedurilor legale sau o copie a publicării respectivei numiri, dacă legislaţia care se aplică în cazul entităţii juridice în cauză impune o astfel de publicare. Orice delegare a acestei autorizaţii unui alt reprezentant neindicat în numirea oficială trebuie susţinută prin documente.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: 1. Criterii de excludere:
ofertanţii nu vor fi eligibili să participe la această procedură dacă se află în oricare dintre situaţiile de excludere enumerate la articolele 106 şi 107 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25.10.2012. Ofertanţii (inclusiv partenerii consorţiului) şi subcontractanţii identificaţi conform punctului III.1.3 trebuie să semneze declaraţia pe propria răspundere (disponibilă pe site-ul autorităţii contractante indicat la punctul I.1) pentru a declara că nu se află în niciuna dintre aceste situaţii.
La cererea autorităţii contractante, ofertantul câştigător (inclusiv toţi partenerii, în cazul unui consorţiu) şi toţi subcontractanţii identificaţi de ofertant în conformitate cu punctul III.1.3 trebuie să furnizeze documentele justificative enumerate la articolul 143 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29.10.2012.
Autoritatea contractantă poate renunţa la obligaţia de a depune documentele justificative, în cazul în care astfel de documente au fost deja depuse în scopul unei alte proceduri de achiziţii publice şi cu condiţia ca documentele să aibă mai puţin de 1 an de la data emiterii şi să fie încă valabile. În acest caz, ofertantul trebuie să declare pe propria răspundere că documentele justificative au fost deja furnizate în cadrul unei proceduri de achiziţii publice anterioare şi să confirme că nu au intervenit schimbări în ceea ce priveşte situaţia sa.
2. Criterii de selecţie: capacitatea juridică:
ofertanţii (toţi partenerii, în cazul unui consorţiu) trebuie să demonstreze că au capacitatea juridică de a executa contractul prin furnizarea unui certificat de înregistrare în registrul comerţului sau al profesiilor relevant din ţara de stabilire/înfiinţare. Dacă ofertantul nu este obligat sau nu are permisiunea de a se înscrie într-un astfel de registru din motive legate de statutul său personal sau juridic, autoritatea contractantă poate accepta, ca dovadă satisfăcătoare, o declaraţie sub jurământ sau un certificat, calitatea de membru al unei organizaţii specifice, o autorizaţie expresă sau înscrierea în registrul TVA.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: ofertanţii trebuie să îndeplinească următorul criteriu:
— cifră de afaceri anuală conformă cu nivelul minim al capacităţii.
Următoarele dovezi trebuie furnizate de fiecare ofertant (fiecare partener, în cazul unui consorţiu) şi de fiecare subcontractant pe ale cărui capacităţi se bazează ofertantul pentru a îndeplini nivelul minim al capacităţii pentru capacitatea economică şi financiară:
(a) o copie a situaţiilor financiare (bilanţuri, conturi de profit şi pierdere şi orice altă informaţie financiară conexă) pentru ultimele 3 exerciţii financiare încheiate, publicate şi/sau auditate sau, în cazul în care publicarea/auditarea nu este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit operatorul economic, autocertificate cu exactitate şi cu sinceritate de reprezentantul autorizat în mod corespunzător. Dacă documentele furnizate indică o pierdere netă în oricare dintre exerciţiile financiare solicitate, operatorul economic trebuie să furnizeze un alt document ca dovadă a capacităţii sale economice şi financiare, precum referinţe bancare corespunzătoare sau o scrisoare/declaraţie din partea unor auditori autorizaţi care să ateste stabilitatea financiară a operatorului economic, dovada asigurării împotriva riscurilor profesionale sau o garanţie corespunzătoare din partea unei terţe părţi (de exemplu, compania-mamă);
(b) o declaraţie privind cifra de afaceri anuală a operatorului economic şi cifra de afaceri anuală pentru domeniul care face obiectul contractului pentru ultimele 3 exerciţii financiare încheiate.
Dacă, din motive excepţionale pe care autoritatea contractantă le consideră justificate, un operator economic se află în imposibilitatea de a furniza referinţele solicitate mai sus, acesta poate să îşi demonstreze capacitatea economică şi financiară prin orice alt document pe care autoritatea contractantă îl consideră adecvat. În orice caz, autoritatea contractantă trebuie să fie cel puţin notificată cu privire la motivele excepţionale şi la justificarea acestora în ofertă. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita orice document care să îi permită să verifice capacitatea economică şi financiară a operatorului economic sau de a căuta informaţii şi/sau clarificări suplimentare prin orice mijloc corespunzător (site-uri, organisme oficiale etc.).
Autoritatea contractantă poate exonera un operator economic de obligaţia de a depune documentele justificative menţionate mai sus în cazul în care astfel de documente au fost deja depuse în scopul unei alte proceduri de achiziţii publice şi cu condiţia ca acestea să îndeplinească cerinţele acestei licitaţii. În acest caz, operatorul economic trebuie să menţioneze referinţa contractului şi serviciul Comisiei pentru care a fost depusă dovada.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): pentru punctul III.2.2(b), cifra de afaceri anuală pentru fiecare dintre ultimele 3 exerciţii financiare sau media cifrei de afaceri anuale pentru ultimele 3 exerciţii financiare trebuie să fie de cel puţin 140 000 EUR.
Această cerinţă minimă va fi evaluată în raport cu ofertantul în ansamblu, incluzând capacităţile combinate ale tuturor partenerilor, în cazul unui consorţiu, şi ale tuturor subcontractanţilor.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
(a) experienţă în cel puţin unul dintre domeniile furnizării de radionuclizi, furnizării de compuşi marcaţi radioactiv, furnizării de produse radiofarmaceutice, iradierii de materiale sau componente, specificând tipul de bunuri în funcţie de radionuclid şi/sau compus, atestată printr-o listă de contracte similare (din punctul de vedere al naturii, obiectului şi complexităţii) finalizate în ultimii 3 ani anteriori termenului-limită de depunere a ofertelor. Lista contractelor anterioare trebuie să includă detalii privind datele de începere şi de finalizare ale acestora, valoarea totală şi obiectul contractului, rolul şi suma facturată de operatorul economic. În cazul contractelor aflate încă în curs de derulare, numai partea finalizată pe parcursul perioadei de referinţă va fi luată în considerare;
(b) experienţă în producţia şi/sau modificarea de sisteme-ţintă şi experienţă în construcţia de sisteme-ţintă pentru părţi terţe (academice sau comerciale, cu sau fără scop lucrativ) atestate printr-o listă de contracte şi/sau colaborări academice anterioare care trebuie să includă detalii privind datele de începere şi de finalizare, valoarea totală a contractului şi obiectul, rolul şi valoarea facturată de operatorul economic. În cazul contractelor aflate încă în curs de derulare, numai partea finalizată pe parcursul perioadei de referinţă va fi luată în considerare;
(c) resurse materiale/tehnice necesare pentru executarea contractului în conformitate cu specificaţiile tehnice. Pentru a demonstra conformitatea cu acest criteriu, ofertantul trebuie să furnizeze o listă a echipamentelor, instrumentelor şi instalaţiilor pe care le are la dispoziţie pentru executarea contractului şi, dacă este cazul, să indice numele operatorului economic care le pune la dispoziţia sa;
(d) ofertantul trebuie să descrie sistemul-ţintă aflat deja în uz;
(e) ofertantul trebuie să ofere exemple de utilizare a sistemului-ţintă aflat deja în uz (tipul de material, şi anume solid, pudră sau lichid, unda de energie maximă şi intensitatea fasciculului electronic asupra ţintei), dacă este cazul.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
nivelurile minime ale capacităţii vor fi evaluate în raport cu ofertantul în ansamblu, incluzând capacităţile combinate ale tuturor partenerilor, în cazul unui consorţiu, şi ale tuturor subcontractanţilor.
Pentru punctul III.2.3(a), cel puţin 3 ani de experienţă şi cel puţin 5 contracte în unul dintre următoarele domenii: furnizare de radionuclizi, furnizare de compuşi marcaţi radioactiv, furnizare de produse radiofarmaceutice, iradiere de materiale sau componente, specificând tipul de bunuri în funcţie de radionuclid şi/sau compus.
Pentru punctul III.2.3(b), cel puţin 3 ani de experienţă în domeniul producţiei şi/sau modificării de sisteme-ţintă şi experienţă în domeniul construcţiei de sisteme-ţintă pentru părţi terţe (academice sau comerciale, cu sau fără scop lucrativ).
Pentru punctul III.2.3(c), în vederea degradării energiei fasciculului de protoni în stratul de apă de răcire şi fereastra care separă stratul de apă de răcire de vidul liniei fasciculului, ofertanţii trebuie să dispună de un ciclotron cu o energie protonică maximă de cel puţin 35 MeV. Ofertantul trebuie să specifice energia maximă a fasciculului de protoni.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile enunțate în caietul de sarcini, în invitația de prezentare a unei oferte sau de participare la negociere sau în documentul descriptiv
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
JRC/IPR/2015/I.4/0016/OC.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.7.2015
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 21.7.2015 - 10:00

Locul:

JRC Ispra, clădirea externă, sala 7, via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIA.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: maximum 2 reprezentanţi autorizaţi din partea fiecărui ofertant pot participa la deschidere. Cererea trebuie trimisă la punctul de contact înainte de 17.7.2015 împreună cu o copie a cărţii de identitate/paşaportului.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
VI.3)Informații suplimentare
la cererea ofertantului, autoritatea contractantă poate furniza informaţii suplimentare numai în scopul clarificării naturii contractului.

Orice cerere de informaţii suplimentare trebuie formulată în scris numai prin intermediul site-ului e-tendering de la adresa https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=867 în rubrica „questions and answers” (întrebări şi răspunsuri), făcând clic pe rubrica „create a question” (creaţi o întrebare).

Autoritatea contractantă nu este obligată să răspundă cererilor de informaţii suplimentare primite cu mai puţin de 5 zile lucrătoare înainte de termenul-limită de depunere a ofertelor.
Autoritatea contractantă poate, din proprie iniţiativă, să informeze părţile interesate cu privire la orice eroare, inexactitate, omisiune sau orice altă eroare de redactare apărută în textul licitaţiei.
Toate informaţiile suplimentare, inclusiv cele menţionate mai sus, vor fi publicate pe site-ul e-tendering indicat mai sus. Site-ul va fi actualizat periodic şi este responsabilitatea ofertanţilor să verifice actualizările şi modificările efectuate pe parcursul perioadei de licitaţie.
În conformitate cu articolul 134 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29.10.2012 pe parcursul celor 3 ani ulteriori încheierii contractului iniţial, autoritatea contractantă poate utiliza procedura negociată fără publicarea unui anunţ de participare pentru achiziţionarea de servicii suplimentare care constau în repetarea de servicii similare (până la maximum 50 % din valoarea contractului iniţial) din partea operatorului economic căruia i-a fost atribuit contractul.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: eventualele observaţii privind procedura de atribuire se pot depune la autoritatea contractantă indicată la punctul I.1.

În cazul unei presupuse administrări necorespunzătoare, se poate depune o plângere la Ombudsmanul European în termen de 2 ani de la data la care s-a luat cunoştinţă de faptele pe care se bazează plângerea (a se vedea http://www.ombudsman.europa.eu). O astfel de plângere nu are drept efect suspendarea termenului sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac.

În termen de 2 luni de la notificarea deciziei de atribuire se poate depune o plângere la organismul menţionat la punctul VI.4.1.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu/

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22.5.2015