V URL adresách oznámení v elektronických formulároch je chyba. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Medzitým vám odporúčame odstrániť čiarku (alebo akýkoľvek iný špeciálny znak) na konci URL adresy. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

Služby - 189923-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

03/06/2015    S105

Taliansko-Ispra: Rámcová zmluva na rádiové označenie nanočastíc

2015/S 105-189923

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Spoločné výskumné centrum, Inštitút pre zdravie a ochranu spotrebiteľa
Poštová adresa: via Enrico Fermi 2749
Mesto/obec: Ispra VA
PSČ: 21027
Štát: Taliansko
Kontaktná osoba: pán Aivaras Bagdonas
Kontaktná osoba: oddelenie B.5 „Financie a verejné obstarávanie“
E-mail: jrc-ihcp-procurement@ec.europa.eu
Fax: +39 0332789434

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://web.jrc.ec.europa.eu

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=867

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Iné: výskum.
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Rámcová zmluva na rádiové označenie nanočastíc.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 8: Služby výskumu a vývoja
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: V priestoroch poskytovateľa služieb.
Kód NUTS
II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom

Trvanie rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch: 48

Predpokladaná celková hodnota nákupov za celé obdobie trvania rámcovej dohody

Predpokladaná hodnota bez DPH: 225 000 EUR
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
JRC chce uzatvoriť rámcovú zmluvu na pokrytie nasledovných služieb ožarovania:
1. ožarovanie nanočastíc rôzneho typu a nanočastíc zmiešaných so zlúčeninou lítia;
2. ožarovanie hrubozrnného prášku obohateného izotopmi striebra 107Ag;
3. ožarovanie zlatých diskov Au s prirodzeným izotopovým zložením poskytnutými JRC.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

09344000 Rádioizotopy, 31643000 Urýchľovače častíc

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Celková predpokladaná dĺžka ožarovania bude 360 hodín v priebehu 4 rokov.
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Počet možných obnovení: 3
V prípade obnoviteľných zákaziek na dodávky tovaru alebo poskytovanie služieb uveďte predpokladanú lehotu pre nasledujúce zákazky:
v mesiacoch: 12 (od zadania zákazky)
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
Pozrite súťažné podklady.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Pozrite súťažné podklady.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Ekonomický subjekt môže predložiť ponuku buď ako samostatný uchádzač, alebo ako partner v rámci konzorcia (s právnou subjektivitou alebo bez nej). V oboch prípadoch sú povolené subdodávky.
Uchádzač musí jasne určiť úlohu každého ekonomického subjektu – samostatný uchádzač, partner v rámci konzorcia alebo subdodávateľ. To platí aj v prípade, že zapojené subjekty patria do rovnakej skupiny.
Každý partner v rámci konzorcia berie na seba spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť voči obstarávateľovi za realizáciu zákazky a v prípade, že ponuka konzorcia bude úspešná, sa stane zmluvnou stranou. Konzorcium musí vymenovať 1 právny subjekt („vedúci konzorcia“), ktorý bude mať plnú moc pre záväzky konzorcia a každého z jeho členov počas vykonávania zákazky a ktorý bude zodpovedný za administratívne riadenie zákazky (vystavovanie faktúr, prijímanie platieb atď.) v mene všetkých ostatných partnerov.
Subdodávateľská činnosť predstavuje situáciu, keď dodávateľ uzatvorí právne vzťahy s inými právnymi subjektmi, ktoré budú vykonávať časť zákazky v jeho mene. Dodávateľ nesie plnú zodpovednosť voči obstarávateľovi za realizáciu zákazky. Využívanie samostatne zárobkovo činných osôb alebo využívanie činností alebo pracovníkov iného právneho subjektu, úplne odlišného od dodávateľa, sa kvalifikuje ako subdodávateľská činnosť, nezávisle od platných vnútroštátnych právnych predpisov.
Uchádzači musia uviesť podiel zákazky, ktorý plánujú realizovať prostredníctvom subdodávok. Takisto musia uviesť všetkých subdodávateľov:
— na ktorých kapacity sa spoliehajú v záujme splnenia minimálnych úrovní spôsobilosti v rámci bodov III.2.2 a III.2.3,
— ktorých jednotlivý podiel na zákazke je vyšší ako 20 %.
Subdodávatelia musia predložiť písomné vyhlásenie o zámere, v ktorom potvrdia svoju ochotu podieľať sa na vykonávaní zákazky, ako sa uvádza v súťažných podkladoch.
Akákoľvek zmena subdodávateľa počas vykonávania zákazky bude predmetom predchádzajúceho písomného schválenia obstarávateľom.
Samostatný uchádzač alebo konzorcium sa takisto môžu spoliehať na kapacity iných subjektov v záujme splnenia minimálnych úrovní spôsobilosti v rámci bodov III.2.2 a III.2.3, a to bez ohľadu na charakter právneho spojenia medzi nimi. V takom prípade musí obstarávateľovi dokázať, že bude mať k dispozícii prostriedky potrebné na vykonanie zákazky, napríklad predložením záväzného vyhlásenia zo strany týchto subjektov. Spoliehanie sa na kapacity tretej strany, ktorá predstavuje právny subjekt odlišný od samostatného uchádzača alebo členov konzorcia, aj keď prípadne patrí do rovnakej skupiny ekonomických subjektov, sa na účely tohto konania považuje za subdodávateľskú činnosť. Ak bude zákazka pridelená uchádzačovi, ktorý sa spolieha na tretiu stranu zabezpečujúcu viac ako 70 % minimálnych požiadaviek na ekonomickú a finančnú spôsobilosť, ktoré sú uvedené v bode III.2.2, obstarávateľ bude požadovať, aby táto tretia strana podpísala zmluvu a stala sa spoločne a nerozdielne zodpovednou za vykonanie zákazky spolu s uchádzačom.
V ponuke musí byť jasne špecifikované postavenie a úloha každého partnera konzorcia a určených subdodávateľov. Sprievodný list musí uvádzať meno uchádzača (vrátane všetkých partnerov v prípade konzorcia) a subdodávateľa (subdodávateľov) vrátane tretích strán, na ktorých kapacity sa uchádzač spolieha, a meno jednej kontaktnej osoby v súvislosti s týmto konaním. V prípade konzorcií musí sprievodný list podpísať každý partner, resp. partner s náležitým oprávnením podpísať ponuku a zmluvu v mene všetkých partnerov. V druhom prípade môže mať oprávnenie napríklad formu splnomocnenia, vyhlásenia o zámere alebo dohody o konzorciu.
Uchádzači (všetci partneri v prípade konzorcia) musia takisto predložiť čitateľnú kópiu oznámenia o vymenovaní osôb oprávnených zastupovať uchádzača pri rokovaniach s tretími stranami a pri súdnych konaniach alebo kópiu zverejnenia takéhoto vymenovania, ak sa takéto zverejnenie vyžaduje na základe právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na daný právny subjekt. Akékoľvek delegovanie tohto oprávnenia na iného zástupcu, ktorý nie je uvedený v oficiálnom vymenovaní, musí byť zdokumentované.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: nie
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: 1. Kritériá vylúčenia:
Uchádzači nebudú spôsobilí zúčastniť sa na tomto konaní, ak sa nachádzajú v niektorej zo situácií vylúčenia uvedených v článkoch 106 a 107 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25.10.2012. Uchádzači (vrátane partnerov konzorcia) a subdodávatelia určení podľa bodu III.1.3 musia podpísať čestné vyhlásenie (dostupné na webovej stránke obstarávateľa uvedenej v bode I.1), aby potvrdili, že sa nenachádzajú v žiadnej z týchto situácií.
Na žiadosť obstarávateľa musí úspešný uchádzač (vrátane všetkých partnerov v prípade konzorcia) a všetci subdodávatelia určení podľa bodu III.1.3. predložiť podporné dokumenty uvedené v článku 143 ods. 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29.10.2012.
Obstarávateľ môže upustiť od povinnosti predložiť požadované podporné dokumenty, ak mu takýto dôkaz už bol predložený na účely iného obstarávacieho konania a za podmienky, že dátum vydania týchto dokumentov nie je starší ako 1 rok od dátumu oznámenia o pridelení zákazky a že sú ešte stále platné. V tomto prípade musí uchádzač čestne prehlásiť, že dôkazové dokumenty boli poskytnuté počas predchádzajúceho obstarávacieho konania a potvrdiť, že v tejto situácii nenastali žiadne zmeny.
2. Kritériá výberu: právna spôsobilosť:
Uchádzači (všetci partneri v prípade konzorcia) musia preukázať, že majú potrebnú právnu spôsobilosť na vykonanie zákazky predložením osvedčenia o svojom zápise v príslušnom obchodnom alebo živnostenskom registri v krajine, v ktorej majú sídlo/registráciu. Ak z dôvodov súvisiacich s jeho stanovami alebo právnym postavením nie je uchádzač povinný alebo oprávnený na zápis do takéhoto registra, obstarávateľ môže akceptovať ako uspokojivý dôkaz prísažné vyhlásenie alebo osvedčenie, členstvo v špecifickej organizácii, výslovné oprávnenie alebo zápis v registri platcov DPH.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Uchádzači musia spĺňať nasledujúce kritériá:
— ročný obrat, ktorý spĺňa požadovanú minimálnu úroveň kapacity.
Za každého uchádzača (každého partnera v prípade konzorcia) a každého subdodávateľa, na ktorého kapacity sa uchádzač spolieha v záujme splnenia minimálnej úrovne ekonomickej a finančnej spôsobilosti, musí byť predložený nasledujúci dôkaz:
a) kópia finančných výkazov (účtovné súvahy, výkazy ziskov a strát a akékoľvek iné súvisiace finančné informácie) aspoň za posledné 3 finančné roky, pre ktoré boli účty uzavreté, ktoré boli uverejnené a/alebo auditované, alebo, v prípade, že ich uverejnenie/audit nepožaduje právo obchodných spoločností krajiny, v ktorej má ekonomický subjekt sídlo, ktorých presnosť a správnosť bola samostatne overená zo strany riadne oprávneného zástupcu. Ak poskytnuté dokumenty ukážu čistú stratu v ktoromkoľvek z požadovaných rokov, ekonomický subjekt musí ako dôkaz svojej finančnej a ekonomickej spôsobilosti predložiť ďalší dokument, ako napríklad príslušné bankové referencie alebo list/vyhlásenie zo strany certifikovaných audítorov s potvrdením finančnej stability ekonomického subjektu, dôkaz o poistení náhrady škôd vyplývajúcich z podnikateľského rizika alebo príslušná záruka od stretej strany (napríklad od materskej spoločnosti);
b) výkaz o ročnom obrate ekonomického subjektu a jeho ročnom obrate v oblasti, ktorej sa týka táto zákazka, za posledné 3 finančné roky, pre ktoré boli účty uzavreté.
Ak z nejakého výnimočného dôvodu, ktorý obstarávateľ pokladá za odôvodnený, ekonomický subjekt nie je schopný predložiť vyššie požadované referencie, môže svoju ekonomickú a finančnú spôsobilosť preukázať iným dokumentom, ktorý obstarávateľ považuje za vhodný. V každom prípade je potrebné obstarávateľa aspoň informovať o výnimočnom dôvode a musí byť poskytnuté odôvodnenie. Obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať akýkoľvek iný dokument, ktorý umožní overenie ekonomickej a finančnej spôsobilosti hospodárskeho subjektu, alebo dodatočné informácie a/alebo objasnenia prostredníctvom akýchkoľvek vhodných prostriedkov (internetové stránky, úradné orgány atď.).
Obstarávateľ môže upustiť od povinnosti ekonomického subjektu predložiť vyššie uvedené dôkazové dokumenty, ak mu takýto dôkaz už bol predložený na ciele iného obstarávacieho konania a za podmienky, že je v súlade s požiadavkami tejto výzvy na súťaž. V takom prípade musí ekonomický subjekt poskytnúť referencie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania a útvaru Komisie, pre ktorý bol dôkaz poskytnutý.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: V prípade bodu III.2.2 písm. b) musí byť ročný obrat v každom z posledných 3 finančných rokov alebo priemer ročného obratu za posledné 3 finančné roky aspoň vo výške 140 000 EUR.
Táto minimálna úroveň sa bude hodnotiť vo vzťahu k uchádzačovi ako celku vrátane kombinovaných kapacít všetkých partnerov v prípade konzorcia a všetkých subdodávateľov.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
a) Skúsenosti aspoň v jednej z oblastí dodávky rádionuklidov, dodávky rádiovo označených zlúčenín, dodávky rádioaktívnych liekov, ožarovania materiálov alebo komponentov, s uvedením typu dodávky podľa rádionuklidov a/alebo zlúčeniny, preukázané zoznamom podobných (hodnota, rozsah a zložitosť) zmlúv realizovaných počas 3 rokov pred konečným termínom na predloženie ponúk. Zoznam predchádzajúcich zmlúv musí obsahovať podrobné údaje o dátumoch ich začatia a ukončenia, celkovej zmluvnej hodnote a rozsahu, úlohe a fakturovanej sume ekonomického subjektu. V prípade stále prebiehajúcich zmlúv sa bude brať do úvahy iba časť dokončená počas referenčného obdobia.
b) Skúsenosti s tvorbou a/alebo úpravou cieľových systémov a skúsenosti s tvorbou cieľových systémov pre tretie strany (akademické alebo komerčné, s alebo bez možnosti zisku), preukázané zoznamom predchádzajúcich zmlúv a/alebo akademickej spolupráce, ktorý bude obsahovať podrobnosti o ich dátumoch začatia a ukončenia, celkovej hodnote a rozsahu zmluvy, úlohe a sume fakturovanej ekonomickým subjektom. V prípade stále prebiehajúcich zmlúv sa bude brať do úvahy iba časť dokončená počas referenčného obdobia.
c) Materiálne/technické zdroje potrebné na vykonanie zmluvy v súlade s technickými špecifikáciami. Na preukázanie zhody s týmto kritériom poskytne uchádzač zoznam vybavenia, nástrojov a zariadení, ktoré má k dispozícii na vykonanie zmluvy a, ak je to vhodné, uvedie názov ekonomického subjektu, ktorý mu ich poskytne k dispozícii.
d) Uchádzač musí opísať cieľový systém, ktorý už používa.
e) Uchádzač musí uviesť príklady používania cieľového systému, ktorý má v súčasnosti k dispozícii (druh materiálu, či ide o tuhé, práškové alebo tekuté skupenstvo, maximálna energia lúča a prúdu lúča na cieľ), ak je to uplatniteľné.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Táto minimálna úroveň spôsobilosti sa bude hodnotiť vo vzťahu k uchádzačovi ako celku vrátane kombinovaných spôsobilostí všetkých partnerov v prípade konzorcia a všetkých subdodávateľov.
Čo sa týka bodu III.2.3 písm. a), aspoň 3 roky skúseností a aspoň 5 zmlúv v jednej z týchto oblastí: dodávka rádionuklidov, dodávka rádiovo označených zlúčenín, dodávka rádioaktívnych liekov, ožarovanie materiálov alebo komponentov s uvedením typu dodávky podľa rádionuklidov a/alebo zlúčeniny.
V prípade bodu III.2.3 písm. b) aspoň 3 roky skúseností v oblasti tvorby a/alebo úpravy cieľových systémov a skúsenosti s tvorbou cieľových systémov pre tretie strany (akademické alebo komerčné, s alebo bez možnosti zisku).
V prípade bodu III.2.3 písm. c), vzhľadom na degradáciu energie protónového lúča vo vrstve chladiace vody a okne oddeľujúcom vrstvu chladiacej vody od vákua línie lúča musí mať uchádzač cyklotrón s maximálnou protónovou energiou aspoň 35 MeV. Uchádzač musí uviesť maximálnu protónovú energiu lúča.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií stanovených v súťažných podkladoch, vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účasť na rokovaní alebo v informatívnom dokumente
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
JRC/IPR/2015/I.4/0016/OC.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
14.7.2015
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 21.7.2015 - 10:00

Miesto:

pracovisko Spoločného výskumného centra v Ispre, vonkajšia budova, miestnosť 7, via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, TALIANSKO.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno
Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania sa môžu zúčastniť maximálne 2 oprávnení zástupcovia za každého uchádzača. Žiadosť musí byť zaslaná na kontaktné miesto do 17.7.2015 spolu s kópiou preukazu totožnosti/pasu.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
VI.3)Doplňujúce informácie
Na žiadosť uchádzača môže obstarávateľ poskytnúť dodatočné informácie výhradne na ciele objasnenia povahy zákazky.

Všetky žiadosti o dodatočné informácie musia byť predložené písomne iba prostredníctvom stránky na elektronické podávanie ponúk (e-tendering) https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=867 v záložke „Otázky a odpovede“ (Questions and answers) kliknutím na možnosť „Vytvoriť otázku“ (Create a question).

Obstarávateľ nie sú povinní odpovedať na žiadosti o dodatočné informácie doručené neskôr ako 5 pracovných dní pred konečným termínom predloženia ponúk.
Obstarávateľ môže z vlastnej iniciatívy informovať zainteresované strany o akejkoľvek chybe, nepresnosti, vynechaní alebo o akejkoľvek inej administratívnej chybe v texte výzvy na predloženie ponúk.
Akékoľvek dodatočné informácie, vrátane informácií uvedených vyššie, budú zverejnené na internetovej stránke pre elektronické podávanie ponúk (e-tendering) na vyššie uvedenej adrese. Internetová stránka bude pravidelne aktualizovaná a je vašou zodpovednosťou, aby ste počas výberového konania pravidelne sledovali jej aktualizácie a úpravy.
V súlade s článkom 134 ods. 1 písm. f) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29.10.2012 môže obstarávateľ počas 3 rokov po uzatvorení pôvodnej zmluvy využiť rokovacie konanie bez predbežného zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na obstaranie dodatočných služieb pozostávajúcich z opakovania podobných služieb (maximálne 50 % pôvodnej hodnoty zmluvy) zo strany ekonomického subjektu, ktorému sa zákazka pridelí.
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Pripomienky týkajúce sa výberového konania môžete odoslať verejnému obstarávateľovi uvedenému v bode I.1.

Ak ste presvedčení, že došlo k nesprávnemu úradnému postupu, môžete podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi do 2 rokov od dátumu, keď ste sa dozvedeli o skutočnosti, na ktorej sa táto sťažnosť zakladá (pozri http://www.ombudsman.europa.eu). Takáto sťažnosť nebude mať za následok prerušenie, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolania.

Odvolanie môžete podať orgánu uvedenému v bode VI.4.1 do 2 mesiacov od oznámenia o pridelení zákazky.
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
22.5.2015