Supplies - 189965-2023

31/03/2023    S65

Bulgaria-Isperih: Food, beverages, tobacco and related products

2023/S 065-189965

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: OBShtINA ISPERIH
National registration number: 000505821
Postal address: ul. DUNAV No..2
Town: gr.Isperih
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 7400
Country: Bulgaria
Contact person: Aylin Metin Mehmed
E-mail: op_isperih@abv.bg
Telephone: +359 84312178
Internet address(es):
Main address: www.isperih.bg
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/1222
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на Община Исперих по обособени позиции

II.1.2)Main CPV code
15000000 Food, beverages, tobacco and related products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Доставка на тестени и хлебни изделия до франко складовете на общинските детските и социални заведения на територията на община Исперих, както следва: 1. ДГ "Щастливо детство" гр. Исперих; 2. ДГ "Мечо Пух" гр. Исперих; 3. ДГ "Слънце" гр. Исперих; 4. ДГ "Първи юни" база 1 гр. Исперих; 5. ДГ "Първи юни" база 2 гр. Исперих; 6. ДГ "Радост" с. Подайва; 7. ДГ "Радост" с. Свещари; 8. ДГ "Щастливо детство" с. Китанчево 9. ДГ "Братя Грим" с. Тодорово; 10. ДГ "Дора Габе" с. Лудогорци; 11.ДГ "Кокиче" с. Йонково; 12. ДГ "Кокиче" с. Вазово; 13. ДГ "Щастливо детство" с. Малък Поровец; 14. ДГ "Детелина" с. Делчево; 15. ДГ "Осми март" с. Яким Груево; 16. Детска ясла "Малечко Палечко"; 17. Домашен социален патронаж, гр. Исперих; Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. тежки множествени увреждания в гр. Исперих - гр. Исперих.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 45 366.35 BGN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Доставка на тестени и хлебни изделия

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
15811000 Bread products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

на територията на община Исперих

II.2.4)Description of the procurement:

Видовете и прогнозните количества на хранителните продукти за настоящата обособена позиция са определени в Техническата спецификация за изпълнението на поръчката в частта за обособена позиция №6. Посочените количества по обособена позиция №6 са прогнозни и не обвързват

Възложителя със задължение за изпълнение в пълен обем. Изпълнението ще се извършва по количества, посочени в конкретни заявки. Окончателната цена, по която се извършва плащането, ще се определя на базата на единичните цените, посочени в ценовото предложение на Изпълнителя, неразделна част от сключения договор, и действително доставените количества. Доставките следва да се извършват съгласно условията, при изпълнение на изискванията и

по реда, посочени в Техническата спецификация и в договора за възлагане на обществена поръчка.

Прогнозна стойност по обособена позиция № 6 e 98176,25 лв. бeз ДДС, (от които 65450,83 лв. без ДДС за 12 месеца и 32725,42 лв. без ДДС за допълнителен срок до 6 месеца при активирана клауза за подновяване на договора по чл. 21, ал. 1 от ЗОП);

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 135-383234
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 85003
Lot No: 6
Title:

Доставка на тестени и хлебни изделия

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
23/03/2023
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: КРЕМСТО-ЕООД ЕООД
National registration number: 117668845
Postal address: ул. ТРЕТИ МАРТ №.26
Town: с. Бъзън
NUTS code: BG323 Русе / Ruse
Postal code: 7077
Country: Bulgaria
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 98 176.25 BGN
Total value of the contract/lot: 45 366.35 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/03/2023