Услуги - 189988-2017

19/05/2017    S96

България-София: Инженерни услуги по проектиране и конструиране

2017/S 096-189988

Обявление за поръчка – комунални услуги

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Представляващият „Булгартрансгаз“ ЕАД — изпълнителeн директор
Национален регистрационен номер: 175203478
Пощенски адрес: п.к. 3, ж.к. Люлин 2, бул. „Панчо Владигеров“ № 66
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1336
Държава: България
Лице за контакт: Владислав Петров; Ангела Лилова
Електронна поща: vladislav.petrov@bulgartransgaz.bg
Телефон: +359 29396351/+359 29396210
Факс: +359 29250063
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.bulgartransgaz.bg
Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions/predinvesticionni_prouchvaniya_i_investicionno_proektirane_za_stroej_podmyana_na_prenosen_magistralen-180-c1-0-1.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: „Булгартрансгаз“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 175203478
Пощенски адрес: п.к. 3, ж.к. Люлин 2, бул. „Панчо Владигеров“ № 66
Град: София
Пощенски код: 1336
Държава: България
Лице за контакт: Весела Тафраджийска
Телефон: +359 29396358
Електронна поща: vtafradziyska@bulgartransgaz.bg
Факс: +359 29250063
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.bulgartransgaz.bg
Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html
I.6)Основна дейност
Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проучване и инвестиционно проектиране за строеж „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС Вълчи дол — ЛКВ Преселка“ към Проект от „Общ интерес“ 6.8.2.

Референтен номер: 170-012
II.1.2)Основен CPV код
71320000 Инженерни услуги по проектиране и конструиране - ME02
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Проучване и осигуряване на изходни данни за предложения за трасе на новия газопроводен участък и новите/разширени технологични площадки към него.

Процедури по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) — Парцеларен план за новите/разширени технологични площадки и отделни участъци от трасето на новия газопровод ситуирани извън сервитута на съществуващия газопровод (ако има такива).

Съгласуване и одобряване на ПУП. Теренни проучвания за идентифициране на археологични ценности.

Дейности за придобиване на вещни права за новите/разширени площадки и учред. сервитут за отделни участъци на трасето на новия газопровод разположени извън този на съществуващия рехабилитиран газопровод.

Изработване на инвестиционен проект.

Съгласуване на работния проект с компетентните органи експлоатационни дружества и засегнати лица с Консултанта по чл. 166 ал. 1 от Закона за устройство на територията и Възложителя.

Авторски надзор.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71320000 Инженерни услуги по проектиране и конструиране - ME02
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG33 Severoiztochen
Основно място на изпълнение:

Трасето на съществуващия газопровод преминава през землищата на с. Брестак, с. Метличина, с. Караманите, с. Калоян с. Изворник и с. Есеница, община Вълчи дол и с. Траница, с. Преселка, община Нови пазар.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Естеството на услугите от предмета на поръчката и количествата са следните:

Проучване и инвестиционно проектиране за строеж „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС Вълчи дол — ЛКВ Преселка част от северния полупръстен на националната газопреносна мрежа с приблизителна дължина от 23,3 км към проект от „общ интерес“ 6.8.2 Рехабилитация, модернизация и разширение на съществуващата газопреносна система в България (Действие 6.8.2-0026-BG-S-M-16) и включват изпълнението от по 1 брой от следните дейности:

1. Проучване и осигуряване на необходимите изходни данни за изработване на предложения за трасе на новия газопроводен участък и новите/разширени технологични площадки към него;

2. Провеждане на Процедури по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) за преценка необходимостта от Екологична оценка (ЕО), Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Оценка за съвместимост (ОС);

2.1. Екологична оценка (опция), в случай, че компетентният орган постанови да се извършва ЕО;

2.2. Оценка за съвместимост (опция), в случай, че компетентният орган постанови да се изготви доклад за оценка за степента на въздействие на плана, програмата, проекта/инвестиционното предложение върху защитените зони;

2.3. Оценка на въздействие върху околната среда (опция), в случай, че компетентният орган постанови да се извършва ОВОС.

3. Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) — Парцеларен план за новите/ разширени технологични площадки и отделни участъци от трасето на новия газопровод, ситуирани извън сервитута на съществуващия газопровод (ако има такива). Съгласуване и одобряване на ПУП. Теренни проучвания за идентифициране на археологични ценности;

4. Провеждане на дейности за придобиване на вещни права за новите/разширени площадки и учредяване на сервитут за отделни участъци на трасето на новия газопровод, разположени извън сервитута на съществуващия рехабилитиран газопровод (ако има такива);

5. Извършване на необходимите проучвания за изработване на инвестиционния проект. Изработване на инвестиционен проект-фаза работен проект;

6. Съгласуване на работния проект с компетентните контролни органи, експлоатационни дружества и други засегнати лица, с Консултанта по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ и Възложителя;

7. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строежа.

Услугата за упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строежа, подлежи на изпълнение считано от датата на откриване на строителната площадка с подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (обр. 2а) — Приложение № 2а от Наредба № 3 от 31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до подписване на Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (обр. 16) — Приложение № 16 от Наредба № 3 от 31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството по договора за строителство, сключен от Възложителя във връзка с изработения инвестиционен проект по настоящата поръчка (прогнозният срок за изпълнение на строителството е до 2 години, при начало до 1 година след изпълнение на дейността от предмета на поръчката по точка 6). Срокът за изпълнение на услугата по упражняване на авторски надзор по време на строителството не се включва в срока по т.II.2.7).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 752 995.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 370
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

1. Екологична оценка, в случай, че компетентният орган постанови да се извършва Екологична оценка;

2. Оценка за съвместимост, в случай, че компетентният орган постанови да се изготви доклад за оценка за степента на въздействие на плана, програмата, проекта/инвестиционното предложение върху защитените зони;

3. Оценка на въздействие върху околната среда, в случай, че компетентният орган постанови да се извършва Оценка на въздействие върху околната среда.

Услугите, включени в обхвата на опциите по т. 1, 2 и 3 се изпълняват след подписване на допълнително споразумение за възлагане на опцията, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в срок до 3 дни от получаване на уведомлението, до издаване на съответно на решение за одобрение на екологичната оценка от компетентния орган/за одобрение на оценката за съвместимост/ за одобрение на оценката за въздействие върху околната среда/ от компетентния орган.

Сроковете за изпълнение на опциите по т. 1, 2 и 3 не се включват в срока по т. II.2.7) и започват да текат от датата на допълнителното споразумение (ДС) за възлагане на опцията, по чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП и ще са максимум по 210 дни. При сключване на ДС за изменение на договора по чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на изпълнение на опция по т. 1 ,2 и 3 в конкретното допълнително споразумение за изменение на договора се залага съответния офериран срок за изпълнение на опцията, като срокът за изпълнение по т. II.2.7) се удължава с периода между възлагането на първата опция и завършва с периода на изтичане на най-дългия срок за изпълнение на някоя от опциите по т. 1 ,2 и 3.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Безвъзмездна финансова помощ от програмата — Механизъм за свързване на Европа Connecting Europe Facility (CEF) под формата на възстановяване на 50 % от допустимите разходи за действието без опциите.
II.2.14)Допълнителна информация

Прогнозните стойности на опциите от II.2.11) по т. 1 Екологична оценка, по т. 2 Оценка за съвместимост, по т. 3 Оценка на въздействие върху околната среда са съответно 19 500 BGN без ДДС; 9 454 BGN без ДДС; 19 500 BGN без ДДС.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква в конкретната процедура.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква в конкретната процедура.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните

три години от датата на подаване на офертата.

2. Участникът да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Минимално изискване за допустимост, на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, по отношение на техническите способности на участниците във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП:

Участникът да е изпълнил най-малко 1 идентична или сходна дейност, с тази на поръчката най-много за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

Под „идентична“ дейност се разбират изпълнени дейности за услуги, които включват изпълнение на всички дейности (услуги) от Техническата спецификация при еднакви параметри на газопроводния участък, предмет на обществената поръчка.

Под „сходна“ дейност се разбират изпълнени дейности за услуги, които включват изработен и одобрен инвестиционен проект (фаза Технически и/или Работен) за:

— изграждане на нов стоманен газопровод, преминаващ извън урбанизирани територии, с параметри на газопроводния участък — непрекъсваема дължина не по-малка от 10 000 м, работно налягане над 1,6 MPa и диаметър по-голям или равен на DN 300;

— реконструкция/основен ремонт на съществуващ газопровод с подмяна на газопроводен участък, преминаващ извън урбанизирани територии, с параметри на газопроводния участък — непрекъсваема дължина не по-малка от 10 000 м, работно налягане над 1,6 MPa и диаметър по-голям или равен на DN 300.

За изработен и одобрен инвестиционен проект (фаза Технически и/или Работен) ще се приема такъв, който е одобрен/съгласуван с получателя и/или с всички компетентни инстанции и/или въз основа на който може да започне строителство (има издадено разрешение за строеж).

За изработен и одобрен инвестиционен проект, изпълняван от чуждестранни участници ще се приемат такива, които са изработени във фаза, която е одобрена/съгласувана от получателя и/или с всички компетентни инстанции и/или въз основа на който може да започне строителство, съгласно законодателството в страната, в която е одобрен проекта.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване в част IV, буква В, т. 1 буква 6) от ЕЕДОП на цялата изискуема информация с оглед преценка за съответствие с минималното изискване и свързана с дефинициите на Възложителя „идентични“ или „сходни“ за дейности с предмет и обем с тези на поръчката.

Съответствието с поставения критерий за подбор се доказва, съгласно чл. 64, ал. 1, т 2 от ЗОП, чрез представяне на списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга — документи от получател от които да е видна информацията, че инвестиционния проект е одобрен/приет от получателя или е съгласуван с всички компетентни инстанции и/или документи от компетентен орган от които да се потвърждава, че инвестиционния проект е одобрен/съгласуван с всички компетентни инстанции и/или документ с информация, че въз основа на изработения инвестиционен проект може да започне строителство, съгласно законодателството в страната, в която е одобрен проекта.

Документите, чрез които се доказва изпълнението на критерия за подбор, се представят само от участника, избран за изпълнител при сключване на договор, съгласно условията, посочени в раздел „Изисквания за сключване и изпълнение на договор“ от Указания за подготовка на оферта.

2. Минимално изискване за допустимост, на основание чл. 59, ал 5 от ЗОП, по отношение на техническите и професионалните способности на участниците във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП:

Участникът трябва да разполага с ръководен състав — ръководител на проектантски екип, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката и който следва да е лице:

— притежаващо удостоверение за пълна проектантска правоспособност по която и да е част, съгласно ЗКАИИП, редовно отчетено за 2017 г или призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации (ЗППК) или еквивалентна.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП.

2. За участниците в процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал.1, т. 1 от ЗОП.

3. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРК) за участник, участник в обединение, предвиден подизпълнител и/или трето лице, освен ако не са налице обстоятелствата по чл. 4 от същия закон.

4. Всички изисквания към участниците и офертите за участие са съгласно документацията за участие в процедурата.

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

При подписване на договора, определеният изпълнител представя:

Гаранция, която обезпечава изпълнението на договора в размер на 4 % (четири на сто) от Стойността по т. 7.1. от проекта на договор, без ДДС, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на Изпълнителя по Договора под формата на депозит на парична сума, банкова гаранция, съгласно условията на Възложителя от обр. О12 или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства за 100 % от размера на авансовите средства, които ще се предоставят от Възложителя, в една от следните форми парична сума; банкова гаранция, съгласно условията на Възложителя от образеца на банкова гаранция за авансово плащане обр. О13 или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Изискванията, условията и сроковете за освобождаване са посочени в документацията за участие.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

1. Финансирането на дейности от предмета на поръчката се извършва със собствени средства на „Булгартрансгаз“ ЕАД и с безвъзмездна финансова помощ от програмата — Механизъм за свързване на Европа, Connecting Europe Facility (CEF) под формата на възстановяване на 50 % от допустимите разходи за действието, като финансирането на всички, включени опции и за извършване на дейността по авторски надзор се извършва само със собствени средства на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

2. Начин на плащане: Възложителят заплаща дължимото възнаграждение съгласно условията и сроковете, посочени в т. 8.1.1. — 8.1.5. и в т. 9.1. — 9.3. от проекта на договор.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 21/06/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 22/06/2017
Местно време: 10:00
Място:

Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД с адрес: гр. София 1336, бул. „Панчо Владигеров“ № 66.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Лицата по чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят документите, посочени в VI.3.), т. 2 от „Допълнителна информация“ на настоящото обявление.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Участниците могат да получат информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Р. България, както следва:

— Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: НАП — информационен телефон на НАП — 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

— Относно задълженията, опазване на околната среда -МОСВ: Информационен център на МОСВ: работи за посетители всеки работен ден от 14:00 до 17:00 ч, София 1000, ул. „У. Гладстон“ № 67, телефон: 02/ 940 6331, интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

— Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд — МTСП: София 1051, ул. „Триадица“ № 2, телефон: 02/8119 443, интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

2. Продължение от т.IV.2.7) — Лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят:

— За участници– представляващ/и участника представят документ за самоличност, копие на актуално състояние на участника или копие от договор за обединение, при участник-обединение или документ, в който се посочва представляващият. Чуждестранните участници представят документите и в превод на български език.

— За упълном. представители на участниците — документ за самоличност, пълномощно, копие на актуалното състояние на участника или копие от договор за обединение, при участник-обединение или документ, в който се посочва представляващият. Чуждестранните участници представят документите и в превод на български език.

— За представителите на средствата за масово осведомяване — документ за самоличност, служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.

3. Продължение на т. III.1.3) — с професионален опит в организацията и управлението на договор, като ръководител на проектантски екип, свързан с разработен инвестиционен проект — фаза Технически или Работен на минимум 1 (един) инфраструктурен проект в областта на енергийния сектор (газопроводи, топлопроводи, нефтопроводи, електропроводи);

При подаване на оферта участниците декларират ръководителя на проектантски екип за изпълнението на поръчката с професионална компетентност чрез посочване в част IV, буква В, т. 6 буква б) от ЕЕДОП на имената на лицето, номера на притежаваното удостоверение за пълна проектантска правоспособност съгласно ЗКАИИП, редовно отчетено за 2017 г, и професионалната секция в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, в която участва лицето или признатата професионална квалификация съгласно ЗППК или еквивалентна и посочване на конкретния професионален опит в организацията и управлението на договор, като ръководител на проектантски екип, свързан с разработен инвестиционен проект — фаза Технически или Работен на минимум 1 инфраструктурен проект в областта на енергийния сектор (газопроводи, топлопроводи, нефтопроводи, електропроводи).

Съответствието с поставения критерий за подбор в т.ч. минималното изискване за допустимост, по. чл. 59, ал. 5 от ЗОП, по отношение на техническите и професионалните способности на участниците във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП се доказва чрез представяне на списък на ръководния състав — ръководител на проектантски екип, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицето.

Документът, чрез които се доказва съответствието с критериите за подбор се представя само от участника, избран за изпълнител при сключване на договор, съгласно условията от раздел Изисквания за сключване и изпълнение на договор от Указания за подготовка на оферта.

4. При несъответствие между предложените обща цена словом и цифром или единични цени и обща цена, валидна ще бъде общата цена, изписана словом, която се оповестява по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП и в случай че бъде открито такова несъответствие, участникът следва да приведе общата или единични цени в съответствие с общата цена, изписана словом в определен от комисията срок.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/05/2017