Roboty budowlane - 190142-2020

24/04/2020    S81

Polska-Tarnowskie Góry: Roboty instalacyjne elektryczne

2020/S 081-190142

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 050-117687)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Tarnowskie Góry
Adres pocztowy: Rynek 4
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 42-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro Zamówień Publicznych
E-mail: bzp@um.tgory.pl
Tel.: +48 323933856
Faks: +48 323933855

Adresy internetowe:

Główny adres: https://bip.tarnowskiegory.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Odnawialne źródła energii na terenie gminy Tarnowskie Góry”

Numer referencyjny: BZP.271.12.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

— część nr 1: instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne,

— część nr 2: pompy ciepła c.w.u. oraz pompy ciepła c.o. wraz z c.w.u.,

— część nr 3: kotły na biomasę.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

a) programy funkcjonalno-użytkowe – stanowiące załączniki nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/04/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 050-117687

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1–3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 06/05/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 30/06/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1–3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 06/05/2020
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 30/06/2020
Czas lokalny: 14:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: