Fournitures - 190289-2016

04/06/2016    S107

Hongrie-Budapest: Équipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes

2016/S 107-190289

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület
Numéro national d'identification: AK14540
Adresse postale: Elnök utca 1.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU101 Budapest
Code postal: 1089
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Kovács Csaba, vezérigazgató
Courriel: info@rsoe.hu
Téléphone: +36 13030168
Fax: +36 14770549
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.rsoe.hu
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: egyesület
I.5)Activité principale
Autre activité: hírközlés

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Adásvételi szerződés a CEF (Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz) pályázati konstrukcióban megvalósuló „A magyarországi Folyami Információs Szolgáltatások hatékonyságának növelése” megnevezésű projekt.

II.1.2)Code CPV principal
32000000 Équipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Adásvételi szerződés a CEF (Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz) pályázati konstrukcióban megvalósuló „A magyarországi Folyami Információs Szolgáltatások hatékonyságának növelése” megnevezésű projekt megvalósításához szükséges eszközök tervezésére, szállítására, beállítására és üzembe helyezésére.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 3 701 000 000.00 HUF
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
32510000 Système de télécommunications sans fil
32352100 Pièces pour matériel radio et radar
71351810 Services topographiques
38221000 Systèmes d'information géographique (GIS ou équivalent)
34931500 Équipement de contrôle du trafic maritime
38100000 Instruments de navigation et de météorologie
38424000 Matériel de mesure et de contrôle
32441100 Système de surveillance télémétrique
72222200 Services de planification de systèmes ou de technologies de l'information
80511000 Services de formation du personnel
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU221 Győr-Moson-Sopron
Code NUTS: HU212 Komárom-Esztergom
Code NUTS: HU102 Pest
Code NUTS: HU101 Budapest
Code NUTS: HU211 Fejér
Code NUTS: HU331 Bács-Kiskun
Code NUTS: HU233 Tolna
Code NUTS: HU231 Baranya
Lieu principal d'exécution:

A Duna magyarországi szakasza, továbbá a Nemzeti Közlekedési Hatóság ajánlati dokumentációban meghatározott telephelyei.

II.2.4)Description des prestations:

Adásvételi szerződés a CEF (Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz) pályázati konstrukcióban megvalósuló „A magyarországi Folyami Információs Szolgáltatások hatékonyságának növelése” megnevezésű projekt megvalósításához szükséges eszközök tervezésére, szállítására, beállítására és üzembe helyezésére.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Műszaki terv szakmai minősége / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége és tapasztalata / Pondération: 10
Coût - Nom: Ajánlati ár (nettó HUF) / Pondération: 70
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet: CEF (Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz) pályázati konstrukcióban finanszírozásra kerülő „A magyarországi folyami információs szolgáltatások hatékonyságának növelése” megnevezésű projekt.
II.2.14)Informations complémentaires

Tárgyi közbeszerzés támogatási intenzitása 100 %, a jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződést 50 %-ban az Európai Unió Kohéziós Alapja és 50 %-ban a Magyar Állami Költségvetés együttesen finanszírozza, a nem elszámolható költségeket teljes egészében ajánlatkérő finanszírozza.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2015/S 249-454021
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Lot nº: 1
Intitulé:

Adásvételi szerződés a CEF (Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz) pályázati konstrukcióban megvalósuló „A magyarországi Folyami Információs Szolgáltatások hatékonyságának növelése” megnevezésű projekt

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/05/2016
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Gamax Informatikai és Munkaerő-kölcsönző Kft.
Adresse postale: Bartók Béla út 15/d.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU101 Budapest
Code postal: 1114
Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Novofer Távközlési Innovációs Zrt.
Adresse postale: 1112 Budapest, Hegyalja út 86.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU101 Budapest
Code postal: 1112
Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Horizonte As
Adresse postale: Deichmansgate 11
Ville: Oslo
Code NUTS: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Code postal: 0178
Pays: Norvège
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Cashfund Zrt.
Adresse postale: Damjanich u. 15.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU101 Budapest
Code postal: 1188
Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 707 000 000.00 HUF
Valeur totale du marché/du lot: 3 701 000 000.00 HUF
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

— szoftver fejlesztés, műszaki tanácsadás, szakértés, műszaki ellenőrzés, AIS, DGNSS berendezések szállítása,

— hidrográfiai szolgáltatás, projektmenedzsment tanácsadás, műszaki tanácsadás, hajózási szakterülettel kapcsolatos szakmai tanácsadás,

— AIS szakértői feladatok, rádiótechnikai eszközök telepítései, egyedi szoftverfejlesztési és IT konfigurációs munkák.

A nyertes ajánlattevők adószámai (adóazonosító jelei):

— Gamax Informatikai és Munkaerő-kölcsönző Kft.: 10383571-2-43,

— Novofer Távközlési Innovációs Zrt.: 10708204-2-43,

— Horizonte As: NO 912 404 986 MVA,

— Cashfund Zrt.: 11850342-2-43.

A kiadóhivatal felé történő sikeres továbbítás érdekében az V.2.3) pontban a Horizonte As (norvég székhelyű) közös ajánlattevő esetében magyarországi NUTS-kód került megadásra.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5.
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Kbt. 148. § (3).

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
02/06/2016