Usługi - 190292-2019

23/04/2019    S79    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Niegosławice: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2019/S 079-190292

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Niegosławice
Krajowy numer identyfikacyjny: 9241001543
Adres pocztowy: Niegosławice 55
Miejscowość: Niegosławice
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 67-312
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adrian Dwojak
E-mail: gmina@niegoslawice.pl
Tel.: +48 683781038
Faks: +48 683781072

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugniegoslawice/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugniegoslawice/zamowienia_publiczne/11/status/rodzaj/wzp/zwr/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa: infrastruktury sprzętowej i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi oraz wykonanie szkoleń w ramach projektu „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”

Numer referencyjny: ROR.OPP.042.1.4.2018
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa: infrastruktury sprzętowej i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi oraz szkoleń dla 15 Partnerów, w ramach projektu „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

a. Dostawę: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi i szkolenia dla Gminy Niegosławice

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48820000 Serwery
30233100 Komputerowe jednostki do przechowywania
48710000 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania
30237280 Akcesoria zasilające
32420000 Urządzenia sieciowe
48514000 Pakiety oprogramowania zdalnego dostępu
48219000 Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowych
48219300 Pakiety oprogramowania administracyjnego
32413100 Rutery sieciowe
80500000 Usługi szkoleniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Urząd Gminy w Niegosławicach, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

a. Dostawę: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi i szkolenia dla Gminy Niegosławice

i. Infrastruktura sprzętowa i oprogramowanie narzędziowe:

1. Serwer – 1 szt.

2. Macierz dyskowa i min. 4 dyski – 1 kpl.

3. Oprogramowanie do backupu i archiwizacji komputerów w sieciach LAN – 1 kpl.

4. UPS serwer – 1 szt.

5. Urządzenie sieciowe UTM wraz z licencjonowaniem modułów – 1 szt.

6. Router – 1 szt.

ii. Platforma e-usług wraz systemami zasilającymi – 1 kpl.

iii. Szkolenia autoryzowane – 1 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.02.01.01-08-0021/16

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

b. Dostawę: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi dla Gminy Babimost

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48820000 Serwery
30233100 Komputerowe jednostki do przechowywania
48710000 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania
30237280 Akcesoria zasilające
32420000 Urządzenia sieciowe
48514000 Pakiety oprogramowania zdalnego dostępu
48219000 Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowych
48219300 Pakiety oprogramowania administracyjnego
32413100 Rutery sieciowe
80500000 Usługi szkoleniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Babimost, Rynek 3, 66-110 Babimost, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

b. Dostawę: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi dla Gminy Babimost

i. Infrastruktura sprzętowa i oprogramowanie narzędziowe:

1. Serwer – 1 szt.

2. Macierz dyskowa i min. 4 dyski – 1 kpl.

3. Oprogramowanie do backupu i archiwizacji komputerów w sieciach LAN – 1 kpl.

4. UPS serwer – 1 szt.

5. Urządzenie sieciowe UTM wraz z licencjonowaniem modułów – 1 szt.

6. Router – 1 szt.

ii. Platforma e-usług wraz systemami zasilającymi – 1 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.02.01.01-08-0021/16

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

c. Dostawę: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi dla Gminy Bytnica

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48820000 Serwery
30233100 Komputerowe jednostki do przechowywania
48710000 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania
30237280 Akcesoria zasilające
32420000 Urządzenia sieciowe
48514000 Pakiety oprogramowania zdalnego dostępu
48219000 Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowych
48219300 Pakiety oprogramowania administracyjnego
32413100 Rutery sieciowe
80500000 Usługi szkoleniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Bytnica, Bytnica 52, 66-630 Bytnica, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

c. Dostawę: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi dla Gminy Bytnica

i. Infrastruktura sprzętowa i oprogramowanie narzędziowe:

1. Serwer – 1 szt.

2. Macierz dyskowa i min. 4 dyski – 1 kpl.

3. Oprogramowanie do backupu i archiwizacji komputerów w sieciach LAN – 1 kpl.

4. UPS serwer – 1 szt.

5. Urządzenie sieciowe UTM wraz z licencjonowaniem modułów – 1 szt.

ii. Platforma e-usług wraz systemami zasilającymi – 1 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.02.01.01-08-0021/16

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

d. Dostawę: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi i szkolenia dla Gminy Gozdnica

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48820000 Serwery
30233100 Komputerowe jednostki do przechowywania
48710000 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania
30237280 Akcesoria zasilające
32420000 Urządzenia sieciowe
48514000 Pakiety oprogramowania zdalnego dostępu
48219000 Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowych
48219300 Pakiety oprogramowania administracyjnego
32413100 Rutery sieciowe
80500000 Usługi szkoleniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Gozdnica, ul. Ceramików 2, 68-130 Gozdnica, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

d. Dostawę: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi i szkolenia dla Gminy Gozdnica

i. Infrastruktura sprzętowa i oprogramowanie narzędziowe:

1. Serwer – 1 szt.

2. Macierz dyskowa i min. 4 dyski – 1 kpl.,

3. Oprogramowanie do backupu i archiwizacji komputerów w sieciach LAN – 1 kpl.

4. UPS serwer – 1 szt.

5. Urządzenie sieciowe UTM wraz z licencjonowaniem modułów – 1 szt.

6. Router – 1 szt.

ii. Platforma e-usług wraz systemami zasilającymi – 1 kpl.

iii. Szkolenia autoryzowane – 1 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.02.01.01-08-0021/16

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

e. Dostawę: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi dla Gminy Gubin o statusie miejskim

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48820000 Serwery
30233100 Komputerowe jednostki do przechowywania
48710000 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania
30237280 Akcesoria zasilające
32420000 Urządzenia sieciowe
48514000 Pakiety oprogramowania zdalnego dostępu
48219000 Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowych
48219300 Pakiety oprogramowania administracyjnego
32413100 Rutery sieciowe
80500000 Usługi szkoleniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Gubin o statusie miejskim, ul. Piastowska 24, 66-620 Gubin, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

e. Dostawę: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi dla Gminy Gubin o statusie miejskim

i. Infrastruktura sprzętowa i oprogramowanie narzędziowe:

1. Serwer – 1 szt.

2. Macierz dyskowa i min. 4 dyski – 1 kpl.

3. Oprogramowanie do backupu i archiwizacji komputerów w sieciach LAN – 1 kpl.

4. UPS serwer – 1 szt.

5. Urządzenie sieciowe UTM wraz z licencjonowaniem modułów – 1 szt.

6. Router – 1 szt.

ii. Platforma e-usług wraz systemami zasilającymi – 1 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.02.01.01-08-0021/16

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

f. Dostawę: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi dla Gminy Gubin: o statusie wiejskim

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48820000 Serwery
30233100 Komputerowe jednostki do przechowywania
48710000 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania
30237280 Akcesoria zasilające
32420000 Urządzenia sieciowe
48514000 Pakiety oprogramowania zdalnego dostępu
48219000 Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowych
48219300 Pakiety oprogramowania administracyjnego
32413100 Rutery sieciowe
80500000 Usługi szkoleniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Gubin o statusie wiejskim, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

f. Dostawę: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi dla Gminy Gubin: o statusie wiejskim

i. Infrastruktura sprzętowa i oprogramowanie narzędziowe:

1. Serwer – 1 szt.

2. Macierz dyskowa i min. 4 dyski – 1 kpl.

3. Oprogramowanie do backupu i archiwizacji komputerów w sieciach LAN – 1 kpl.

4. UPS serwer – 1 szt.

5. Urządzenie sieciowe UTM wraz z licencjonowaniem modułów – 1 szt.

6. Router – 1 szt.

ii. Platforma e-usług wraz systemami zasilającymi – 1 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.02.01.01-08-0021/16

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

g. Dostawę: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi i szkolenia dla Gminy Kolsko

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48820000 Serwery
30233100 Komputerowe jednostki do przechowywania
48710000 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania
30237280 Akcesoria zasilające
32420000 Urządzenia sieciowe
48514000 Pakiety oprogramowania zdalnego dostępu
48219000 Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowych
48219300 Pakiety oprogramowania administracyjnego
32413100 Rutery sieciowe
80500000 Usługi szkoleniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Kolsko, ul. Piastowska 12, 67-415 Kolsko, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

g. Dostawę: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi i szkolenia dla Gminy Kolsko:

i. Infrastruktura sprzętowa i oprogramowanie narzędziowe:

1. Serwer – 1 szt.

2. Macierz dyskowa i min. 4 dyski – 1 kpl.

3. Oprogramowanie do backupu i archiwizacji komputerów w sieciach LAN – 1 kpl.

4. UPS serwer – 1 szt.

5. Urządzenie sieciowe UTM wraz z licencjonowaniem modułów – 1 szt.

6. Router – 1 szt.

ii. Platforma e-usług wraz systemami zasilającymi – 1 kpl.

iii. Szkolenia autoryzowane – 1 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.02.01.01-08-0021/16

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

h. Dostawę: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi dla Miasta Kostrzyn nad Odrą

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48820000 Serwery
30233100 Komputerowe jednostki do przechowywania
48710000 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania
30237280 Akcesoria zasilające
32420000 Urządzenia sieciowe
48514000 Pakiety oprogramowania zdalnego dostępu
48219000 Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowych
48219300 Pakiety oprogramowania administracyjnego
32413100 Rutery sieciowe
80500000 Usługi szkoleniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

h. Dostawę: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi dla Miasta Kostrzyn nad Odrą

i. Infrastruktura sprzętowa i oprogramowanie narzędziowe:

1. Serwer – 2 szt.

2. Macierz dyskowa i min. 4 dyski – 1 kpl.

3. Sprzęt i oprogramowanie do backupu i archiwizacji komputerów w sieciach LAN – 1 kpl.

4. UPS serwer – 1 szt.

ii. Platforma e-usług wraz systemami zasilającymi – 1 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.02.01.01-08-0021/16

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

i. Dostawę: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi dla Gminy Kożuchów

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48820000 Serwery
30233100 Komputerowe jednostki do przechowywania
48710000 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania
30237280 Akcesoria zasilające
32420000 Urządzenia sieciowe
48514000 Pakiety oprogramowania zdalnego dostępu
48219000 Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowych
48219300 Pakiety oprogramowania administracyjnego
32413100 Rutery sieciowe
80500000 Usługi szkoleniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Kożuchów, Rynek 1a, 67-120 Kożuchów, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

i. Dostawę: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi dla Gminy Kożuchów

i. Infrastruktura sprzętowa i oprogramowanie narzędziowe:

1. Serwer – 3 szt.

2. Macierz dyskowa i min. 4 dyski – 1 kpl.

3. Oprogramowanie do backupu i archiwizacji komputerów w sieciach LAN – 1 kpl.

4. UPS serwer – 1 szt.

5. Urządzenie sieciowe UTM wraz z licencjonowaniem modułów – 1 szt.

6. Switch – 2 szt.

7. Oprogramowanie do pomocy zdalnej i do nadzorowania sieci– 1 szt.

ii. Platforma e-usług wraz systemami zasilającymi – 1 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.02.01.01-08-0021/16

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

j. Dostawę: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi i szkolenia dla Gminy Krzeszyce

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48820000 Serwery
30233100 Komputerowe jednostki do przechowywania
48710000 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania
30237280 Akcesoria zasilające
32420000 Urządzenia sieciowe
48514000 Pakiety oprogramowania zdalnego dostępu
48219000 Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowych
48219300 Pakiety oprogramowania administracyjnego
32413100 Rutery sieciowe
80500000 Usługi szkoleniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

j. Dostawę: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi i szkolenia dla Gminy Krzeszyce

i. Infrastruktura sprzętowa i oprogramowanie narzędziowe:

1. Serwer – 1 szt.

2. Macierz dyskowa i min. 4 dyski – 1 kpl.

3. Oprogramowanie do backupu i archiwizacji komputerów w sieciach LAN – 1 kpl.

4. UPS serwer – 1 szt.

5. Urządzenie sieciowe UTM wraz z licencjonowaniem modułów – 1 szt.

6. Router – 1 szt.

ii. Platforma e-usług wraz systemami zasilającymi – 1 kpl.

iii. Szkolenia autoryzowane – 1 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.02.01.01-08-0021/16

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

k. Dostawę: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi dla Gminy Lubrza

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48820000 Serwery
30233100 Komputerowe jednostki do przechowywania
48710000 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania
30237280 Akcesoria zasilające
32420000 Urządzenia sieciowe
48514000 Pakiety oprogramowania zdalnego dostępu
48219000 Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowych
48219300 Pakiety oprogramowania administracyjnego
32413100 Rutery sieciowe
80500000 Usługi szkoleniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Lubrza, Oś. Szkolne 13, 66-218 Lubrza, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

k. Dostawę: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi dla Gminy Lubrza

i. Infrastruktura sprzętowa i oprogramowanie narzędziowe:

1. Serwer – 3 szt.

2. Macierz dyskowa i min. 4 dyski – 1 kpl.

3. Oprogramowanie do backupu i archiwizacji komputerów w sieciach LAN – 1 kpl.

4. UPS serwer – 2 szt.

5. Urządzenie sieciowe UTM wraz z licencjonowaniem modułów – 1 szt.

6. Switch – 1 szt.

ii. Platforma e-usług wraz systemami zasilającymi – 1 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.02.01.01-08-0021/16

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

l. Dostawę: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi i szkolenia dla Gminy Maszewo

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48820000 Serwery
30233100 Komputerowe jednostki do przechowywania
48710000 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania
30237280 Akcesoria zasilające
32420000 Urządzenia sieciowe
48514000 Pakiety oprogramowania zdalnego dostępu
48219000 Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowych
48219300 Pakiety oprogramowania administracyjnego
32413100 Rutery sieciowe
80500000 Usługi szkoleniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Maszewo, Maszewo 71, 66-614 Maszewo, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

l. Dostawę: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi i szkolenia dla Gminy Maszewo:

i. Infrastruktura sprzętowa i oprogramowanie narzędziowe:

1. Serwer – 1 szt.

2. Macierz dyskowa i min. 4 dyski – 1 kpl.

3. Oprogramowanie do backupu i archiwizacji komputerów w sieciach LAN – 1 kpl.

4. UPS serwer – 1 szt.

5. Urządzenie sieciowe UTM wraz licencjonowaniem modułów – 1 szt.

6. Router – 1 szt.

ii. Platforma e-usług wraz systemami zasilającymi – 1 kpl.

iii. Szkolenia autoryzowane – 1 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.02.01.01-08-0021/16

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

m. Dostawę: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi dla Gminy Skąpe

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48820000 Serwery
30233100 Komputerowe jednostki do przechowywania
48710000 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania
30237280 Akcesoria zasilające
32420000 Urządzenia sieciowe
48514000 Pakiety oprogramowania zdalnego dostępu
48219000 Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowych
48219300 Pakiety oprogramowania administracyjnego
32413100 Rutery sieciowe
80500000 Usługi szkoleniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Skąpe, Skąpe 65, 66-213 Skąpe, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

m. Dostawę: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi dla Gminy Skąpe

i. Infrastruktura sprzętowa i oprogramowanie narzędziowe:

1. Serwer – 1 szt.

2. Macierz dyskowa i min. 4 dyski – 1 kpl.

3. Oprogramowanie do backupu i archiwizacji komputerów w sieciach LAN – 1 kpl.

4. UPS serwer – 1 szt.

5. Urządzenie sieciowe UTM wraz z licencjonowaniem modułów – 1 szt.

ii. Platforma e-usług wraz systemami zasilającymi – 1 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.02.01.01-08-0021/16

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

n. Dostawę: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi dla Gminy Zbąszynek

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48820000 Serwery
30233100 Komputerowe jednostki do przechowywania
48710000 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania
30237280 Akcesoria zasilające
32420000 Urządzenia sieciowe
48514000 Pakiety oprogramowania zdalnego dostępu
48219000 Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowych
48219300 Pakiety oprogramowania administracyjnego
32413100 Rutery sieciowe
80500000 Usługi szkoleniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Zbąszynek, ul. Rynek 1, 66-210 Zbąszynek, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

n. Dostawę: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi dla Gminy Zbąszynek

i. Infrastruktura sprzętowa i oprogramowanie narzędziowe:

1. Serwer – 2 szt.

2. Macierz dyskowa i min. 4 dyski – 1 kpl.

3. Oprogramowanie do backupu i archiwizacji komputerów w sieciach LAN – 1 kpl.

4. UPS serwer – 2 szt.

5. Urządzenie sieciowe UTM wraz z licencjonowaniem modułów – 1 szt.

6. Switch – 1 szt.

ii. Platforma e-usług wraz systemami zasilającymi – 1 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.02.01.01-08-0021/16

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

o. Dostawę: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi dla Gminy Żary o statusie miejskim

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48820000 Serwery
30233100 Komputerowe jednostki do przechowywania
48710000 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania
30237280 Akcesoria zasilające
32420000 Urządzenia sieciowe
48514000 Pakiety oprogramowania zdalnego dostępu
48219000 Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowych
48219300 Pakiety oprogramowania administracyjnego
32413100 Rutery sieciowe
80500000 Usługi szkoleniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Żary o statusie miejskim, pl. Rynek 1-5, 68-200 Żary, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

o. Dostawę: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi dla Gminy Żary o statusie miejskim

i. Infrastruktura sprzętowa i oprogramowanie narzędziowe:

1. Serwer – 1 szt.

2. Oprogramowanie do backupu i archiwizacji komputerów w sieciach LAN – 1 kpl.

ii. Platforma e-usług wraz systemami zasilającymi – 1 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.02.01.01-08-0021/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/05/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/07/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/05/2019
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Urzędzie Gminy w Niegosławicach, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice, POLSKA, sala narad, pok. nr 8

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z art. 180 ust. 5 odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

I. Czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie.

10 dni - Termin na wniesienie odwołania, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

5 dni - Termin na wniesienie odwołania, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

II. Czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie.

15 dni - Termin na wniesienie odwołania, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

10 dni - Termin na wniesienie odwołania, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

III. Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE lub Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wobec postanowień SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej

10 dni - Termin na wniesienie odwołania, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

5 dni - Termin na wniesienie odwołania, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

IV. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

10 dni - Termin na wniesienie odwołania, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

5 dni - Termin na wniesienie odwołania, jeżeli wartość zam

Zgodnie z art. 182 ust. 4 ustawy, jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówieniu; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/04/2019