Usługi - 190441-2017

Wyświetl widok skrócony

19/05/2017    S96

Polska-Kłodzko: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

2017/S 096-190441

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Kłodzko
Adres pocztowy: pl. Bolesława Chrobrego 1, Biuro Obsługi Ludności pok. 101
Miejscowość: Kłodzko
Kod pocztowy: 57-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta w Kłodzku, pl. B.Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko pok. 101-Biuro Obsługi Ludności
Osoba do kontaktów: Dagmara Sulikowska-Skaczyło
E-mail: zamowienia.pub@um.klodzko.pl
Tel.: +48 748654682
Faks: +48 748674062

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.um.bip.klodzko.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi

Kod NUTS PL517 Wałbrzyski

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Głównym celem projektu jest zahamowanie spadku terenów zieleni w mieście Kłodzku poprzez zwiększenie powierzchni terenów zielonych oraz rewitalizację zdegradowanych działalnością człowieka obszarów parkowych.
Opracowany i załączony do niniejszej SIWZ program funkcjonalno-użytkowy w sposób ogólny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane realizacji przedmiotowego zadania oraz stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę (zgłoszenia robót), jak i również wszelkie prace rozbiórkowe, budowlano-montażowe dotyczące robót opisanych w niniejszym opracowaniu wraz z urządzaniem terenów zielonych
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach prac projektowych Wykonawca opracuje dokumentację projektową zawierającą co najmniej:
a) projekt budowlany,
b) projekt wykonawczy,
c) przedmiar robót,
d) kosztorys inwestorski (w podziale na elementy do celów rozliczeniowych),
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wykonania nasadzeń wraz z zasadami ich pielęgnacji,
f) dokumentację powykonawczą,
g) badania i analizy uzupełniające,
h) weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji projektowej,
i) uzgodnienia i decyzje administracyjne,
j) mapy do celów projektowych,
Wykonanie na podstawie powyższej dokumentacji, prac opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym, na które składają się w szczególności:
1) Rewaloryzacja zieleni istniejącej.
2) Rekultywacja muraw parkowych.
3) Nowe nasadzenia drzew, krzewów, rabat ozdobnych, roślinności płożącej.
4) Budowa alejek, ścieżek parkowych, schodów.
5) Budowa oświetlenia parkowego i elementów małej architektury.
6) Budowa siłowni zewnętrznych, placów zabaw.
7) Usługi geodezyjne dla wykonania prac wraz z wykonaniem pomiaru powykonawczego.
Zamawiający wymaga we wszystkich częściach zadania:
— pielęgnacji nasadzeń – w okresie gwarancyjnym, w tym: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, usuwanie odrostów korzeniowych, poprawianie misek, kopczykowanie drzew i krzewów jesienią, rozgarniecie kopczyków wiosną i uformowanie misek, wymiana uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, wymiana uszkodzonych palików i wiązadeł, przycięcie złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). Szczegółowo zakres pielęgnacji określi dokumentacja wykonawcza.
— stosowanie materiału roślinnego o parametrach i wymiarach określonych w programie funkcjonalno-użytkowym i wymaganiach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Przedmiot zamówienia zostaje podzielony na siedem części:

1. Cz. 1 – Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku – Park Przyjaźni Wojsk Górskich, dz. nr 4, AM-2, teren opracowania – 21 875 m2.

2. Cz. 2 – Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku – Park Esperanto, dz. nr 66/4, AM-1, teren opracowania – 6 567,7 m2.

3. Cz. 3 – Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku – Park Kusocińskiego Promenada, dz. nr 7, AM-4, teren opracowania – 10 373,9 m2.

4. Cz. 4 – Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku – Skwer przy ul. Łużyckiej, dz. nr 68/29, AM-1, teren opracowania – 713,7 m2.

5. Cz. 5 – Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku – Skwer przy ul. Reymonta, dz. nr 20/2, AM-1, teren opracowania – 1 908,9 m2.

6. Cz. 6 – Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku – Skwer przy ul. Kasztanowej, dz. nr 25-27, AM-5, teren opracowania – 4 555 m2.

7. Cz. 7 – Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku – Skwer przy ul. Warszawy Centrum, dz. nr 17/9, AM-3, teren opracowania – 3 212,8 m2.

Termin realizacji:
Terminy wykonania zamówienia określono dla poszczególnych części.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych, 71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 45000000 Roboty budowlane, 45310000 Roboty instalacyjne elektryczne, 45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, 45233161 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych, 03452000 Drzewa, 03451000 Rośliny, 37535200 Wyposażenie placów zabaw

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Został opisany w sekcji II. 1.5 ogłoszenia.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku – Park Przyjaźni Wojsk Górskich, dz. nr 4, AM-2, teren opracowania – 21 875 m².
1)Krótki opis
Dz. nr 4, AM-2, teren opracowania – 21 875 m² W ramach realizacji zadania planuje się zagospodarowanie terenu Parku Wojsk Górskich w zakresie poprawy jakości terenów zieleni miejskiej oraz wzbogacenie parku o nowe elementy w zakresie małej architektury, placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz ścieżki edukacyjnej o tematyce przyrodniczej. Zakres planowanych prac zakłada zagospodarowanie całego terenu parkowego, w obrębie którego wydzielone zostały następujące strefy: strefa wejściowa, strefa parkowa oraz strefa rekreacji aktywnej.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych, 71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 45000000 Roboty budowlane, 45310000 Roboty instalacyjne elektryczne, 45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, 45233161 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych, 03452000 Drzewa, 03451000 Rośliny, 37535200 Wyposażenie placów zabaw

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.8.2018 r.
z podziałem na etapy:
1.1. wykonanie dokumentacji projektowej w terminie do dnia 30.11.2017 r.
1.2. zakończenie zadania: do dnia 31.8.2018 r.
Część nr: 2 Nazwa: Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku – Park Esperanto, dz. nr 66/4, AM-1, teren opracowania – 6 567,7 m².
1)Krótki opis
Dz. nr 66/4, AM-1, teren opracowania – 6 567,7 m² W ramach realizacji zadania planuje się zagospodarowanie terenu Parku Esperanto w zakresie poprawy jakości terenów zieleni miejskiej oraz wzbogacenie parku o nowe elementy w zakresie małej architektury oraz oświetlenia.
Zakres planowanych prac zakłada zagospodarowanie całego terenu parkowego, w obrębie którego wydzielone zostały następujące strefy: strefa ścieżek i strefa parkowa.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych, 71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 45000000 Roboty budowlane, 45310000 Roboty instalacyjne elektryczne, 45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, 45233161 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych, 03452000 Drzewa, 03451000 Rośliny, 37535200 Wyposażenie placów zabaw

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.8.2018 r.
z podziałem na etapy:
1.3. wykonanie dokumentacji projektowej w terminie do dnia 30.9.2017 r.
1.4. zakończenie zadania: do dnia 31.8.2018 r.
Część nr: 3 Nazwa: Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku – Park Kusocińskiego Promenada, dz. nr 7, AM-4, teren opracowania – 10 373,9 m².
1)Krótki opis
Dz. nr 7, AM-4, teren opracowania – 10 373,9 m² W ramach realizacji zadania planuje się zagospodarowanie terenu Parku Kusocińskiego Promenada w zakresie poprawy jakości terenów zieleni miejskiej oraz wzbogacenie parku o nowe elementy w zakresie małej architektury oraz inteligentnego oświetlenia.
Zakres planowanych prac zakłada zagospodarowanie całego terenu parkowego, w ścisłym połączeniu z pobliską rzeką i terenami przyległymi. Całość zagospodarowana zostanie jako promenada nadbrzeżna o wysokich walorach funkcjonalno-estetycznych z wydzieleniem stref: komunikacji pieszej, zieleni buforowej oraz muraw parkowych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych, 71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 45000000 Roboty budowlane, 45310000 Roboty instalacyjne elektryczne, 45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, 45233161 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych, 03452000 Drzewa, 03451000 Rośliny, 37535200 Wyposażenie placów zabaw

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.11.2018 r.
z podziałem na etapy:
1.5. wykonanie dokumentacji projektowej w terminie do dnia 30.11.2017 r.
1.6. realizacja zadania: do dnia 30.11.2018 r.
Część nr: 4 Nazwa: Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku – Skwer przy ul. Łużyckiej, dz. nr 68/29, AM-1, teren opracowania – 713,7 m²
1)Krótki opis
Dz. nr 68/29, AM-1, teren opracowania – 713,7 m² W ramach realizacji zadania planuje się zagospodarowanie terenu skweru przy ul. Łużyckiej w zakresie poprawy jakości terenów zieleni miejskiej oraz wzbogacenie skweru o nowe elementy w zakresie małej architektury, zieleni oraz układu ścieżek spacerowych.
Zakres planowanych prac zakłada zagospodarowanie całego skweru z wydzieleniem stref: wypoczynku oraz zieleni urządzonej.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych, 71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 45000000 Roboty budowlane, 45310000 Roboty instalacyjne elektryczne, 45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, 45233161 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych, 03452000 Drzewa, 03451000 Rośliny, 37535200 Wyposażenie placów zabaw

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.11.2017 r.
z podziałem na etapy:
1.7. wykonanie dokumentacji projektowej w terminie do dnia 31.8.2017 r.
1.8. zakończenie zadania: do dnia 30.11.2017 r.
Część nr: 5 Nazwa: Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku – Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku – Skwer przy ul. Reymonta, dz. nr 20/2, AM-1, teren opracowania – 1 908,9 m².
1)Krótki opis
Dz. nr 20/2, AM-1, teren opracowania – 1 908,9 m² W ramach realizacji zadania planuje się zagospodarowanie terenu skweru przy ul. Reymonta w zakresie poprawy jakości terenów zieleni miejskiej oraz wzbogacenie skweru o nowe elementy w zakresie małej architektury, placu zabaw oraz ścieżki edukacyjnej o tematyce przyrodniczej.
Zakres planowanych prac zakłada zagospodarowanie całego skweru z wydzieleniem stref: spacerowo-wypoczynkowej, parkowo-izolacyjną oraz rekreacji aktywnej.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych, 71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 45000000 Roboty budowlane, 45310000 Roboty instalacyjne elektryczne, 45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, 45233161 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych, 03452000 Drzewa, 03451000 Rośliny, 37535200 Wyposażenie placów zabaw

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.7.2018 r.
z podziałem na etapy:
1.9. wykonanie dokumentacji projektowej w terminie do dnia 30.11.2017 r.
1.10. realizacja zadania: do dnia 31.7.2018 r.
Część nr: 6 Nazwa: Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku – Skwer przy ul. Kasztanowej, dz. nr 25-27, AM-5, teren opracowania – 4 555 m².
1)Krótki opis
Dz. nr 25-27, AM-5, teren opracowania – 4 555 m² W ramach realizacji zadania planuje się zagospodarowanie terenu skweru przy ul. Kasztanowej w zakresie poprawy jakości terenów zieleni miejskiej oraz wzbogacenie skweru o nowe elementy w zakresie małej architektury, siłowni zewnętrznej oraz układu ścieżek spacerowych.
Zakres planowanych prac zakłada zagospodarowanie całego skweru z wydzieleniem stref: spacerowo-rekreacyjnej, łąk kwietnych oraz zieleni wysokiej.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych, 71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 45000000 Roboty budowlane, 45310000 Roboty instalacyjne elektryczne, 45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, 45233161 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych, 03452000 Drzewa, 03451000 Rośliny, 37535200 Wyposażenie placów zabaw

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r.
z podziałem na etapy:
1.11. wykonanie dokumentacji projektowej w terminie do dnia 31.8.2017 r.
1.12. zakończenie zadania: do dnia 31.12.2017 r.
Część nr: 7 Nazwa: Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku – skwer przy ul. Warszawy Centrum, dz. nr 17/9, AM-3, teren opracowania – 3 212,8 m².
1)Krótki opis
Dz. nr 17/9, AM-3, teren opracowania – 3 212,8 m² W ramach realizacji zadania planuje się zagospodarowanie terenu skweru przy ul. Warszawy Centrum w zakresie poprawy jakości terenów zieleni miejskiej oraz wzbogacenie skweru o nowe elementy w zakresie małej architektury, zieleni oraz układu ścieżek spacerowych.
Zakres planowanych prac zakłada zagospodarowanie całego skweru z wydzieleniem stref: spacerowo-rekreacyjnej, łąk kwietnych oraz zieleni wysokiej.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych, 71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 45000000 Roboty budowlane, 45310000 Roboty instalacyjne elektryczne, 45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, 45233161 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych, 03452000 Drzewa, 03451000 Rośliny, 37535200 Wyposażenie placów zabaw

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r.
z podziałem na etapy:
1.13. wykonanie dokumentacji projektowej w terminie do dnia 31.8.2017 r.
1.14. zakończenie zadania: do dnia 31.12.2017 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający ustala wadium w wysokości:
Część 1: 22 000 PLN.
Część 2: 9 000 PLN.
Część 3: 18 000 PLN.
Część 4: 2 000 PLN.
Część 5: 6 500 PLN.
Część 6: 10 500 PLN.
Część 7: 4 000 PLN.
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust 6 ustawy Pzp. Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek Zamawiającego PBS w Strzelinie /o Kłodzko – 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050,
z adnotacją „Wadium –Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku” cz …………. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, musi je wpłacić odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert.
3. Wadium wniesione w innych przewidzianych ustawą formach Wykonawca składa wraz
z ofertą. Termin wniesienia wadium w innych formach niż w pieniądzu upływa wraz
z terminem składania ofert.
4. Zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium przez Zamawiającego określa art. 46 ustawy Pzp.
5. Oferta, która nie będzie prawidłowo zabezpieczona wniesionym wadium zostanie odrzucona.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zostały opisane w SIWZ, istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy;
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. W w/w przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, podmioty te są obowiązane przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę jako Wykonawców.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie precyzuje wymagań w odniesieniu do tego warunku;
b) sytuacji finansowej lub ekonomicznej;
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
Cz. 1. Wykonawcy składający ofertę na cz. 1 zamówienia: Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku – Park Przyjaźni Wojsk Górskich, dz. nr 4, AM-2, teren opracowania – 21 875 m².
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności technicznej lub zawodowej,
tj.
— w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali: minimum 2 dokumentacje projektowe dotyczące terenów zieleni o powierzchni opracowania w zakresie projektu wykonawczego minimum 7 000 m² każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów że zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
— w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 2 usługi polegające na zagospodarowaniu terenów w nową roślinność wraz z elementami towarzyszącymi (między innymi takimi jak: ścieżki, mała architektura, oświetlenie itp.) o powierzchni minimum 7 000 m² każda wraz z ich utrzymaniem o wartości nie niższej niż 200 000 PLN brutto każda,
— dysponują osobą posiadającą wykształcenie w zakresie ogrodnictwa minimum średnie i co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie zakładania i utrzymaniu terenów zieleni,
— dysponują osobą posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej;
— dysponują osobą posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
b) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna:
— warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej w wysokości minimum 500 000 PLN,
— wykażą, że posiadają dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 500 000 PLN.
Cz. 2. Wykonawcy składający ofertę na cz. 2 zamówienia: Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku – Park Esperanto, dz. nr 66/4, AM-1, teren opracowania – 6 567,7 m².
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności technicznej lub zawodowej,
tj.
— w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali: minimum 2 dokumentacje projektowe dotyczące terenów zieleni o powierzchni opracowania w zakresie projektu wykonawczego minimum 3 000 m² każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów że zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
— w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 2 usługi polegające na zagospodarowaniu terenów w nową roślinność wraz z elementami towarzyszącymi (między innymi takimi jak: ścieżki, mała architektura, oświetlenie itp.) o powierzchni minimum 3 000 m2 każda wraz z ich utrzymaniem o wartości nie niższej niż 150 000 PLN brutto każda,
— dysponują osobą posiadającą wykształcenie w zakresie ogrodnictwa minimum średnie i co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie zakładania i utrzymaniu terenów zieleni,
— dysponują osobą posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej;
— dysponują osobą posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
b) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna:
— warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej w wysokości minimum 200 000 PLN.
— wykażą, że posiadają dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 200 000 PLN.
Cz. 3. Wykonawcy składający ofertę na cz. 3 zamówienia: Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku – Park Kusocińskiego Promenada, dz. nr 7, AM-4, teren opracowania – 10 373,9 m².
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności technicznej lub zawodowej,
tj.
— w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali: minimum 2 dokumentacje projektowe dotyczące terenów zieleni o powierzchni opracowania w zakresie projektu wykonawczego minimum 5 000 m² każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów że zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
— w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 2 usługi polegające na zagospodarowaniu terenów w nową roślinność wraz z elementami towarzyszącymi (między innymi takimi jak: ścieżki, mała architektura, oświetlenie itp.) o powierzchni minimum 7 000 m² każda wraz z ich utrzymaniem o wartości nie niższej niż 200 000 PLN brutto każda,
— dysponują osobą posiadającą wykształcenie w zakresie ogrodnictwa minimum średnie i co najmniej 5- letnie doświadczenie w zakresie zakładania i utrzymaniu terenów zieleni,
— dysponują osobą posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej;
— dysponują osobą posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
b) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna:
— warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej w wysokości minimum 400 000 PLN.
— wykażą, że posiadają dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 400 000 PLN.
Cz. 4. Wykonawcy składający ofertę na cz. 4 zamówienia: Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku – Skwer przy ul. Łużyckiej, dz. nr 68/29, AM-1, teren opracowania – 713,7 m².
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności technicznej lub zawodowej,
tj.
— w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali: minimum 2 dokumentacje projektowe dotyczące terenów zieleni o powierzchni opracowania w zakresie projektu wykonawczego minimum 500 m² każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów że zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
— w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 2 usługi polegające na zagospodarowaniu terenów w nową roślinność wraz z elementami towarzyszącymi (między innymi takimi jak: ścieżki, mała architektura, oświetlenie itp.) o powierzchni minimum 500 m² każda wraz z ich utrzymaniem o wartości nie niższej niż 50 000 PLN brutto każda,
— dysponują osobą posiadającą wykształcenie w zakresie ogrodnictwa minimum średnie i co najmniej 5- letnie doświadczenie w zakresie zakładania i utrzymaniu terenów zieleni,
b) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna:
— warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej w wysokości minimum 50 000 PLN.
— wykażą, że posiadają dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 50 000 PLN.
Cz. 5. Wykonawcy składający ofertę na cz. 5 zamówienia: Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku – Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku – Skwer przy ul. Reymonta, dz. nr 20/2, AM-1, teren opracowania – 1 908,9 m².
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności technicznej lub zawodowej,
tj.
— w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali: minimum 2 dokumentacje projektowe dotyczące terenów zieleni o powierzchni opracowania w zakresie projektu wykonawczego minimum 900 m² każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów że zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
— w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 2 usługi polegające na zagospodarowaniu terenów w nową roślinność wraz z elementami towarzyszącymi (między innymi takimi jak: ścieżki, mała architektura, oświetlenie itp.) o powierzchni minimum 900 m² każda wraz z ich utrzymaniem o wartości nie niższej niż 100 000 PLN brutto każda,
— dysponują osobą posiadającą wykształcenie w zakresie ogrodnictwa minimum średnie i co najmniej 5- letnie doświadczenie w zakresie zakładania i utrzymaniu terenów zieleni,
— dysponują osobą posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
b) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna:
— warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej w wysokości minimum 150 000 PLN.
— wykażą, że posiadają dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 150 000 PLN.
Cz. 6. Wykonawcy składający ofertę na cz. 6 zamówienia: Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku – Skwer przy ul. Kasztanowej, dz. nr 25-27, AM-5, teren opracowania – 4 555 m².
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności technicznej lub zawodowej,
tj.
— w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali: minimum 2 dokumentacje projektowe dotyczące terenów zieleni o powierzchni opracowania w zakresie projektu wykonawczego minimum 2 200 m² każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów że zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
— w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 2 usługi polegające na zagospodarowaniu terenów w nową roślinność wraz z elementami towarzyszącymi (między innymi takimi jak: ścieżki, mała architektura, oświetlenie itp.) o powierzchni minimum 2 200 m² każda wraz z ich utrzymaniem o wartości nie niższej niż 120 000 PLN brutto każda,
— dysponują osobą posiadającą wykształcenie w zakresie ogrodnictwa minimum średnie i co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie zakładania i utrzymaniu terenów zieleni.
b) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna:
— warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej w wysokości minimum 300 000 PLN.
— wykażą, że posiadają dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 300 000 PLN.
Cz. 7. Wykonawcy składający ofertę na cz. 7 zamówienia: Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku – skwer przy ul. Warszawy Centrum, dz. nr 17/9, AM-3, teren opracowania – 3 212,8 m².
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności technicznej lub zawodowej,
tj.
— w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali: minimum 2 dokumentacje projektowe dotyczące terenów zieleni o powierzchni opracowania w zakresie projektu wykonawczego minimum 1 600 m² każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów że zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
— w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 2 usługi polegające na zagospodarowaniu terenów w nową roślinność wraz z elementami towarzyszącymi (między innymi takimi jak: ścieżki, mała architektura, oświetlenie itp.) o powierzchni minimum 1 600 m² każda wraz z ich utrzymaniem o wartości nie niższej niż 100 000 PLN brutto każda,
— dysponują osobą posiadającą wykształcenie w zakresie ogrodnictwa minimum średnie i co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie zakładania i utrzymaniu terenów zieleni,
— dysponują osobą posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
b) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna:
— warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej w wysokości minimum 120 000 PLN.
— wykażą, że posiadają dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 120 000 PLN dla cz.7
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą:
1) Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – dalej JEDZ, zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.
3) W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie/ wspólne ubieganie się o zamówienie/ jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
a) brak jest podstaw do wykluczenia każdego z nich;
b) wspólnie muszą wykazać, że spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej oraz finansowej i ekonomicznej.
Przesłanki wykluczenia wykonawcy..
1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, stosownie do treści art. 24 ust 5 ustawy Pzp.
Zamawiający wykluczy wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978,1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz.615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego ,chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) – art. 24 ust 5 pkt 1)ustawy Pzp;
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych – art. 24 ust 5 pkt 2) ustawy Pzp.
3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał lub nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejsza umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania – art. 24 ust.5 pkt 4) ustawy Pzp.
4) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku o którym mowa w art. 24 ust 1 pkt 15), chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności – art. 24.ust 5 pkt 8) ustawy Pzp.
Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, 3 ustawy Pzp, w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; zgodnie z Rozdziałem B pkt B.1 SIWZ;
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; zgodnie z Rozdziałem B pkt B.1 SIWZ;
3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; zgodnie z Rozdziałem B pkt B.1 SIWZ;
4) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 500 000 PLN dla cz. 1, 200 000 PLN dla cz. 2, 400 000 PLN dla cz. 3, 50 000 PLN dla cz. 4, 150 000 PLN dla cz. 5, 300 000 PLN dla cz. 6, 120 000 PLN dla cz.7. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek ten musi spełnić przynajmniej ten wykonawca, który będzie realizował zamówienie.) zgodnie z Rozdziałem B pkt B.1 SIWZ;
5) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
7) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
8) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
9) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;
10) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz.716);
11) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) ust. 1 pkt. 5 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.
2) ust. 1 pkt. 6, 7, 8 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3) Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 stosuje się.
5) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 1 pkt.5, składa dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Opisano powyżej.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Opisano powyżej.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 60

2. Gwarancja. Waga 40

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP I.271.10.2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
28.6.2017 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 28.6.2017 - 10:30

Miejscowość:

Urząd Miasta w Kłodzku, pl. B. Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko, pok.128

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): 3. Zamówienie będzie współfinansowane przez Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych w ramach konkursu nr POIS.2.5/1/2015.
VI.3)Informacje dodatkowe
Dodatkowe dokumenty:
1. Oświadczenia, które ma złożyć każdy Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia /przekazania informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp/ na stronie internetowej wykazu złożonych ofert:
1). Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.um.bip.klodzko.pl w zakładce Przetargi/zamówienia publiczne/zamówienia publiczne powyżej 30 000 EUR 2017 r. wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert.

2.Oświadczenie o zastrzeżeniu informacji niejawnych, jeżeli wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4.
3.Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – należy złożyć wraz z ofertą.
Możliwości zmiany umowy zawarte zostały w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy- złącznik nr 7 do SIWZ.
Wymagania zgodne z art 29 ust 3a Pzp określono w SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną ilość części (od 1 do 7 części).
Przedłożony przez Zamawiającego wzór Jednolitego Dokumentu jest zgodny z rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Jednolity Dokument w takim zakresie, aby Zamawiający był w stanie zweryfikować, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w zakresie opisanym w SIWZ oraz ogłoszeniu. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia następujących części jednolitego Dokumentu:
1. Część I
2. Części II sekcja A z wyłączeniem:
2.1. Wiersza dotyczącego informacji o zamówieniach zastrzeżonych;
3. Części II sekcja B;
4. Części II sekcja C;
5. Części II sekcja D;
6. Części III Sekcja A;
7. Części III Sekcja B;
8. Części III Sekcja C z wyłączeniem:
8.1. Wiersza dotyczącego informacji o wiedzy Wykonawcy na temat konfliktu interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
9. Części III Sekcja D;
10. Części IV Sekcja α. Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.;
11. Część VI.

Zamawiający informuje, iż na stronie Urzędu Zamówień Publicznych /www.uzp.gov.pl/ znajduje się Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: UZP@UZP.GOV.PL
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.5.2017