Roboty budowlane - 190459-2018

02/05/2018    S84    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna 

Finlandia-Helsinki: Roboty budowlane w zakresie gazociągów

2018/S 084-190459

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Baltic Connector Oy
2716791-9
Porkkalankatu 1
Helsinki
00180
Finlandia
E-mail: procurement@balticconnector.fi
Kod NUTS: FI1B1

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.balticconnector.fi

I.1)Nazwa i adresy
Elering AS
Kadaka tee 42
Tallinn
12915
Estonia
E-mail: info@elering.ee
Kod NUTS: FIZZ

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.elering.ee

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Finnish Act (1398/2016) on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors is applied to this procurement.

I.6)Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Balticconnector: Seabed and Pipelay Installation

Numer referencyjny: 332500-01
II.1.2)Główny kod CPV
45231220
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

The scope of the contract includes management, engineering, construction of seabed intervention and offshore pipeline construction works and pre-commissioning.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231110
45231200
45231100
45244000
71630000
45112000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FI1B1
Kod NUTS: FIZZ
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

The start point for the offshore pipeline is the peninsula of Fjusö, near Inkoo in Finland. The Estonian landfall is close to the town of Paldiski.

II.2.4)Opis zamówienia:

The scope of the works includes management, engineering, construction of seabed intervention and offshore pipeline construction works and pre-commissioning.

The works and services to be executed under the contract will consist of the following scopes of work:

— pre-lay seabed intervention comprising: rock installation, subsea excavation and rock blasting and removal,

— landfall construction / shore crossings,

— pipelay including shore pulls and above water tie-in operation,

— cable and pipeline crossings,

— post-lay seabed intervention works comprising rock installation and trench backfilling,

— pipeline pre-commissioning.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

The scope shall cover additional works and services and variation request regarding the seabed intervention and pipeline installation.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Connecting Europe Facility, CEF
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 085-166454
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Contract for Offshore Seabed Intervention and Pipeline Installation

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/03/2018
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finlandia
Tel.: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faks: +358 295643314

Adres internetowy: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/04/2018