Suministros - 190512-2018

02/05/2018    S84    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Servicios de implementación de software

2018/S 084-190512

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 074-165511)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
ul. Mszczonowska 4
Warszawa
02-337
Polonia
Persona de contacto: Jarosław Kalisz
Teléfono: +48 222201833
Correo electrónico: jaroslaw.kalisz@gaz-system.pl
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.gaz-system.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa licencji oraz świadczenie usług asysty technicznej Oracle

Número de referencia: ZP/2018/04/0047/PS
II.1.2)Código CPV principal
72263000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa licencji oraz świadczenie usług asysty technicznej oraz usług wsparcia inżynierskiego Oracle.

2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu Zamówienia.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
27/04/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 074-165511

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3)
Localización del texto que se va a modificar: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
En lugar de:

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej dwa zamówienia, każde polegające na dostawie, wdrożeniu oprogramowania Oracle GoldenGate i świadczeniu usług asysty technicznej dla tego oprogramowania, zrealizowane w ramach jednego zamówienia, o wartość nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto.

2. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej dwa zamówienia, każde polegające na świadczeniu usług asysty technicznej dla oprogramowania bazodanowego Oracle o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto.

3. Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia, w tym co najmniej 2 osoby będące inżynierami certyfikowanymi, odpowiedzialnym za obszar Oracle GoldenGate 12c, każda posiadająca co najmniej trzy lata doświadczenia w zakresie Oracle GoldenGate oraz posiadająca certyfikat Oracle GoldenGate 12c Certified Implementation Specialist.

Dokumenty na potwierdzenie spełniania ww. warunków:

1) Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, spełniających warunek określony w Sekcji III.1.3) ust. 1 i 2 Ogłoszenia.

Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy załączyć dowody określające czy te zamówienia zostały wykonane należycie.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż dowodami, o których mowa powyżej są:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,

b) jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest

W stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia wraz z informacjami potwierdzającymi spełnienie warunku opisanego w Sekcji III.1.3) pkt 3 Ogłoszenia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Léase:

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej dwa zamówienia, każde polegające na dostawie, wdrożeniu oprogramowania Oracle GoldenGate i świadczeniu usług asysty technicznej dla tego oprogramowania, zrealizowane w ramach jednego zamówienia, o wartość nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto.

2. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej dwa zamówienia, każde polegające na świadczeniu usług asysty technicznej dla oprogramowania bazodanowego Oracle o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto.

3. Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia, w tym co najmniej 2 osoby będące inżynierami certyfikowanymi, odpowiedzialnym za obszar Oracle GoldenGate 12c, każda posiadająca co najmniej trzy lata doświadczenia w zakresie Oracle GoldenGate oraz posiadająca certyfikat Oracle GoldenGate 12c Certified Implementation Specialist, wystawiony przez producenta oprogramowania Oracle.

Dokumenty na potwierdzenie spełniania ww. warunków:

1) Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, spełniających warunek określony w Sekcji III.1.3) ust. 1 i 2 Ogłoszenia.

Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy załączyć dowody określające czy te zamówienia zostały wykonane należycie.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż dowodami, o których mowa powyżej są:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,

b) jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest

W stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia wraz z informacjami potwierdzającymi spełnienie warunku opisanego w Sekcji III.1.3) pkt 3 Ogłoszenia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

VII.2)Otras informaciones adicionales: