Bunuri - 190635-2017

19/05/2017    S96    - - Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Vidrasau: Echipament de stingere a incendiilor

2017/S 096-190635

Anunț de participare – utilități

Produse

Directiva 2004/17/CE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Regia Autonoma Aeroport Transilvania Targu Mures
Vidrasau DN 15, km 14,5 soseaua Targu Mures - Ludus, jud. Mures
Punct(e) de contact: Compartiment de Achizitii si Investitii
În atenția: dna Carmen Sonica
547612 Vidrasau
România
Telefon: +40 265328259
E-mail: carmen.sonica@transylvaniaairport.ro
Fax: +40 265328257

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a entității contractante: www.transylvaniaairport.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Activitate principală
Activități aeroportuare
I.3)Atribuirea contractului în numele altor entități contractante

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de entitatea contractantă:
Autospeciala de stins incendii de aeroport.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: RA Aeroport Transilvania Targu Mures, Vidrasau DN 15, km 14,5 soseaua Targu Mures-Ludus, jud Mures.

Cod NUTS RO125

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:
Caiet de sarcini nr. 2127/5.4.2017 s-a întocmit cu scopul achizitionarii unei autospeciale de stins incendii (noua) pentru aeroporturi, corespunzatoare din punct de vedere al functiunilor si capacitatii de lupta pentru cat. 7, pentru asigurarea unei dotari tehnice care sa corespunda cerintelor operationale de salvare si stingere incendii.
Nu se accepta echipamente second-hand, reconditionate sau cu garantie de functionare extinsa.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

35111000, 50100000, 80510000

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
1 buc, autospeciala (noua) de stins incendii pentru aeroporturi.
Valoarea estimată fără TVA: 2 500 000 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 30 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Cuantumul garantiei de participare este de 25 000 RON (echivalenta se face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile).
Garantia de participare, irevocabila, va fi constituita conform art. 42 alin (1) – (5) din HG 394/2016.
Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valababilitate a ofertelor, respectiv 90 zile de la data limita de primire a ofertelor.
Modalitatea de constituire: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, în conditiile legi si care se prezinta in original in cuantum si pt perioada prevazuta in documentatie. Cont bancar: RO90 BTRL RONC RT00 1188 8103 deschis la Banca Transilvania Targu Mures.
In cazul in care garantia se va constitui prin scrisoare de garantie de participare, se va prezenta autoritatii contractante cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor, in conformitate cu Formular nr. 3.
Daca scrisoarea de garantie de participare este emisa de catre o societate de asigurari,ofertantul va prezenta si polita de asigurare conform modelului stabilit in Formularul nr. 3 fara nicio alta conditie suplimentara. In caz contrar ofertantul se va exclude din procedura.
Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru depunerea ofertelor.
Restituirea garantiei se face pe baza solicitarii trasmise de operatorul economic.
Se vor respecta prevederile Anexei nr. 1.
În cazul depunerii de oferte în asociere,garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta lb. decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducere autorizata în limba româna. Garantia de buna executie este irevocabila, cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea fara TVA a contractului si se constituie conform art. 46 alin. (1) din HG 394/2016 printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.
In cazul in care garantia va fi constituita prin scrisoare de garantie de buna executie, aceasta se va prezenta in original, in cuantumul si in perioada convenita a contractului si in conf. cu Formularul nr. 11. Daca scrisoarea de garantie bancara de buna executie este emisa de catre o societate de asigurari, atunci ofertantul va prezenta si polita de asigurare. Scrisoarea de garantie de buna executie in alta limba decat romana va fi prezentata in original insotita de traducerea autorizata in limba romana.
Se vor respecta prevederile anexei.
Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achizitie publica în limita prejudiciului creat în cazul în care contractantul nu îsi îndeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.
Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia atât contractantului, cât si emitentului instrumentului de garantare, precizând obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Fonduri bugetare.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale:
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: 1. Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 73, art. 177, art. 178, art. 180 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE, conform art. 202- 204 din Legea nr. 99/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
1.1 Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
I – Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 73 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016 – cerinta nr. 1 (obligatorie).
Modalitati de indeplinire:
— completarea declaratiei pe proprie raspundere-Formular nr.4 prevazut in sectiunea „Formulare”;
— declaratia va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE;
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie în cadrul Aeroportului Transilvania Targu Mures în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire în sensul articolului mentionat sunt urmatoarele:
Presedintele Consiliului de Administratie al Aeroportului - Peti Andrei,
Vicepresedinte al Consiliului de Administratie al Aeroportului - Pop Ioan Petru,
Membru al Consiliului de Administratie al Aeroportului - Francu Aleodor-Marian si Pop Felicia,
Director operational interimar - Baceanu Toni,
Director tehnic interimar - Potcoava Cristian,
Director economic Gherendi Luminita, economist viza CFP: Rotar Daniela si Florea Aurelia,
Consilier juridic - Marginean Cosmina Raluca,
Comisia intocmire a caietului de sarcini: Baceanu Toni, Rad Ioan, Roman Gheorghe, Hadarean Florin, Festeu Emil;
Comisia de evaluare: Sonica Carmen, Biris Simona Camelia, Teuca Ioana, Hang Gheorghe, Potcoava Cristian;
Membrii supleanti in comisia de evaluare - Dima Adrian Constantin si Negrut Ioan.
Persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica sunt: presedintele Consiliului Judetean Mures - Peter Ferenc, vicepresedintii Consiliului Judetean: Mures Dancu Ovidiu, Campeanu Alexandru, secretar Consiliului Judetean Mures - Cosma Aurelian Paul, consilierii judeteni: Aszalos Gavril, Baciu Marius Tiberiu, Balas Ionela Daniela, Bardosi Dragos Tiberiu, Bartha Mihaly, Bandea Eugen, Biro Josef Attila, Bolos Vasile Grigore, Brassai Zsombor, Cerghizan Marius Vasile, Csep Eva Andrea, Fulop Josef, Gliga Ioan Florin, Gyorgy Alexandru, Ilies Ovidiu Tudor, Kolcsar Anquetil Karol, Kovacs Mihaly Levente, Kupas Janos, Moldovan Angela, Molnar Ervin, Pokorny Vasile Stefan, Pop Cosmin, Rata Nadia Dinuca, Sabau Pop Aurelian Olimpiu, Socotar Gheorghe Dinu, Somesan Stefan, Szabo Albert, Szabo Arpad, Szigarto Zsombor Istvan, Tatar Bela, Teth Bianca Minodora, Toganel Cristina Mara.
Modalitatea de îndeplinire – cerinta obligatorie: Declaratie pe propria raspundere (completare Formular nr. 4).
II. Documentele care atesta neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016 – Cerinta nr. 2 (obligatorie).
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie sectoriala.
Prezentarea documentelelor care atesta neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016 sunt cerinte obligatorii (cerinta nr. 2 obligatorie)
Modalitati de indeplinire:
I Pentru persoanele juridice romane:
1. Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016 – prezentare DUAE;
2. Certificate privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, in termen de valabile la momentul prezentarii, dupa cum urmeaza:
a. Certificat de atestare fiscal emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) pentru îndeplinirea a obligatiilor de plata a inpozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”;
b. Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice, emis de Directia Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a îndeplinit obligatiile de plata catre bugetul local,– original / copie legalizata / copie „conform cu originalul”;
Note:
— certificatele fiscale vor trebui sa ateste ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii;
— in cazul impozitelor si taxelor aferente bugetelor locale solicitam si prezentarea declaratiei inregistrata la ANAF cu privire la sediile secundare in raport cu care exista obligatii de plata si pentru care trebuie prezentate certificate constatatoare emise de autoritatile locale, fie a unei declaratii pe propia raspundere cu privire la sediile secundare in raport cu care exista obligatii de plata a impozitelor si taxelor;
c. Certificat de cazier fiscal eliberat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
3. Cazier judiciar al operatorului economic si a administratorului/membrilor din consilul de administrare, de conducere sau a celor care au putere de reprezentare, conducere sau decizie din cadrul operatorului economic asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutie, valabil la momentul prezentarii;
4. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2),art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice, valabile la momentul prezentarii;
5. Alte documente edificatoare, dupa caz, valabile la momentul prezentarii.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Pentru ofertantii straini se accepta orice document considerat edificator în tara de origine sau în tara în care acesta este stabilit, cum ar fi declaratii pe proprie raspundere, certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva, însotit de traducere autorizata în limba româna
II. Pentru persoanele juridice straine:
1. Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016 – prezentare DUAE;
2. Persoana juridica straina are obligatia de a prezenta documentele prevazute la cap. I. In cazul documentelor prevazute la cap. I pct. 2 si 3 se vor prezenta documente similar (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente), emise de catre o entitate competenta din tara unde isi are sediul, insotite de traducere autorizata in limba romana.
Nota 1: persoanele fizice sau juridice straine si române care desfasoara activitati în strainatate trebuie sa prezinte documentele edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii si a obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat în conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.
Se vor accepta:
— certificate – echivalent;
— cazier juridic – echivalent;
— declaratii pe propria raspundere date în fata unui notar, autoritati administrative sau judiciare sau asociatii profesionale;
Nota 2: în cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.
Nota 3: în cazul în care oferta clasata pe primul loc este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele mentionate mai sus. Documentele sus aratate vor fi prezentate de catre fiecare asociat, in cazul in care oferta clasata pe primul loc va fi oferta unei asocieri, de subcontractori sau tert sustinator pentru capacitatea tehnica si/sau profesionala in conformitate cu dispozitiile art. 60 din Legea nr. 98/2016.
Nota 4: daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente Cerinta nr. 1 (obligatorie): – Documente edificatoare care dovedesc forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica.
Ofertantii/ofertantii asociati trebuie sa prezinte dovada din care rezulta o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din Romania sau din tara in care este stabilit, dupa caz, si ca are dreptul legal de a furniza produsele ce formeaza obiectul procedurii de atribuire.
Modalitatea de indeplinire a cerintei.
Operatorii economici au obligatia de a completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele doveditoare a informatiilor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul a carei oferta s-a clasat pe locul I dupa analiza si evaluarea preliminara a ofertei, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
Documentele care atesta indeplinirea cerintei sunt:
I. Pentru persoane juridice romane: Certificat constatator, detaliat, emis de Oficiul Registrului Comertului din Bucuresti sau al judetului unde firma isi are sediul, privind date de identificare ale societatii; filiale, sucursale, puncte de lucru, administrator, reprezentanti; imputerniciti,durata societatii; asociati/actionari, obiect activitate (COD CAEN - prin care se atesta dreptul ofertantului de a furniza echipamentul solicitat prin prezenta documentatie de atribuire) etc. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii.
II. Pentru persoane juridice straine:
1. Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este resident,documentele trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:
— o forma de inregistrare ca persoana juridica;
— actionari/asociati;
— obiect de activitate prin care se atesta dreptul ofertantului de a furniza echipamentul solicitat prin prezenta documentatie de atribuire;
— administratori/imputernicitii legali sa reprezinte societatea;
— capitalul social;
— filiale/sucursale/puncte de lucru;
— original / copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” insotite de traduceri autorizate in limba romana.
Nota 1: Din documentele prezentate trebuie sa reiasa informatii valabile la momentul prezentarii.
Cerinta nr. 2 (obligatorie): Autorizare emisa de catre Autoritatea Aeronautica Civila Româna (AACR), ca agent aeronautic civil, conform Ordinului nr. 1448 din 2014 pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane privind autorizarea sau acceptarea agentilor aeronautici civili in domeniul aeroportuar sau conex (RACR-AD-AACDA), pentru distribuire echipamente pentru activitati aeroportuare la sol si vehicule speciale pentru activitati aeroportuare.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor si se vor prezenta documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE.
Documentele care atesta indeplinirea cerintei: se va prezenta Certificatul de autorizare/acceptare, eliberat de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana pentru prestarea de activitati in domeniul aviatiei civile – cod AAD, pentru furnizarea de produse cu obiect al prezentei proceduri, conform Ordin nr. 1448/2014 pentru aprobarea reglementarilor aeronautice civile romane privind autorizarea agentilor aeronautici civili in domeniul aeroportuar RACR-AD-AACDA sau echivalent, conform cerintei, valabil la data prezentarii acestuia.
Nota 1:
1. Avand in vedere faptul ca toate activitatile ce se intentioneaza a fi desfasurate de catre operatorii economici sunt in domeniul aeroportuar, este necesara autorizarea/acceptarea printr-un certificat de autorizare emis de catre AACR, conform cu prevederile art. 4 lit. b) si f) din OG nr. 29/1997 privind Codul aerian al Romaniei cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului 1448 din 16.12.2014 pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane privind autorizarea sau acceptarea agentilor aeronautici civili in domeniul aeroportuar sau conex – RACR-AD-AACDA, art. 2.1. alin (4) „Pentru desfasurarea activitatilor aeronautice civile mentionate la alin. (3), organizatiile de profil trebuie sa fie autorizate sau acceptate de AACR in conformitate cu cerintele prezentei reglementari”,
Se fac urmatoarele precizari:
— in cazul unei oferte individuale cerinta este considerata indeplinita prin prezentarea certificatului de autorizare/acceptare de catre operatorul economic in conformitate cu cerintele autoritatii contractante;
— in cazul unei oferte a unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita prin prezentarea certificatului de autorizare de catre fiecare dintre asociati pentru partea de contract pe care o realizeaza in conformitate cu cerintele autoritatii contractante. In acest sens, la nivelul acordului de asociere, va trebui sa se regaseasca care sunt raspunderile si activitatile fiecaruia dintre asociati in cadrul contractului (parte de contract pe care o realizeaza). Certificatul de autorizare/acceptare emis va trebui sa demonstreze ca operatorul economic asociat este autorizat sa efectueze cel putin activitatile cuprinse in partea de contract pe care o realizeaza.
2. Tertul nu poate sustine prin prezentarea unei astfel de autorizari ofertantul, autorizarea AACR putand fi utilizata numai in nume propriu, nefiind o resursa transferabila;
3. Certificatul de autorizare se va prezenta in oricare din formele: original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Nota 2: Toate certificatele/atestatele trebuie sa fie marcate cu mentiunea „conform cu originalul” si semnate de catre o persoana autorizata; operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a executa lucrarile care fac obiectul prezentului contract, în conformitate cu tara de origine/tara în care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna;
Nota 3: In cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele de la pct. III.2.1. b) trebuie sa fie îndeplinite de fiecare asociat în parte pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nota 4: Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: cerinta nr. 1:
Cifra medie de afaceri a ofertantului (individual sau in asociere de operatori economici) pe ultimii 3 ani financiari (2014, 2015, 2016) sa fie cel putin echivalentul a cel putin 2 500 000 RON (doua milioane cinci sute mii lei).
Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite si in alta moneda, se va lua in calcul cursul mediu annual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire:
Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016.
În vederea verificarii informatiilor cuprinse în DUAE, ofertantul va prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, doar ofertantului clasat pe primul loc, raportand prezentarea documentelor justificative dupa etapa de faza finala de licitatie electronica, cum ar fi bilanturile contabile, inregistrate la ANAF/ rapoarte anuale/ alte documente.
Note:
1. În cazul documentelor justificative în alta valuta, pentru transformare se va utiliza cursul mediu anual comunicat de BNR aferent documentelor mentionate în formular;
2. În cazul unei oferte comune, cerinta se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul);
3. În cazul în care cerinta este demonstrata prin invocarea sustinerii unei/unor terte persoane, la solicitarea entitatii contractante conform art. 205 din Legea nr. 99/2016, trebuie prezentat/e angajamentul/ele ferm/e din partea tertului/tertilor conform prevederilor art. 55 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 394/2016 si ale art. 196 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
De asemenea, se vor prezenta documentele din partea tertului/tertilor sustinator/i din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/i va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
4. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate (ex. bilanturi contabile, rapoarte de audit, rapoarte ale cenzorilor, orice alte documente prin care se demonstreaza cele asumate in DUAE) urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul situate pe locul I in clasamentul interimar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Cerinta nr. 1: Experienta similara.
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a furnizat echipamente/ utilaje similare cu cele care fac obiectul procedurii, in ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, in valoare cumulata de cel putin 2 500 000 RON (doua milioane cinci sute mii lei) fara TVA, la nivelul unuia sau a mai multor contracte.
Modalitatea de indeplinire:
Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016.
În vederea verificarii informatiilor cuprinse în DUAE se vor depune urmatoarele documente justificative:
— certificate/ documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor mentionat/e în DUAE care sa confirme îndeplinirea cerintelor privind experienta relevanta si informatiile înscrise în DUAE.
Note:
1. Certificatele/documentele de mai sus trebuie însotite de traducere autorizata în limba româna, daca este cazul;
2. În cazul contractelor în alta valuta, pentru transformare se va utiliza cursul mediu anual comunicat de BNR aferent contractelor mentionate în formular;
3. În cazul unei oferte comune, cerintele de calificare cu privire la experienta similara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul);
4. În cazul în care cerinta este demonstrata prin invocarea sustinerii unei/unor terte persoane, la solicitarea entitatii contractante conform art. 205 din Legea nr. 99/2016, trebuie prezentat/e angajamentul/ele ferm/e din partea tertului/tertilor conform prevederilor art. 55 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 394/2016 si ale art. 196 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. De asemenea, se vor prezenta documentele din partea tertului/tertilor sustinator/i din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/i va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament;
5. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Cerinta nr. 2: Informatii privind sustinerea capacitatii tehnice si profesionale a ofertantului/ grupului de operatori.
Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru îndeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant si persoana respectiva, conform art. 113 alin. (11) lit. c), din Legea 98/2016 pentru 50 % din cerinta ce a fost stabilita în documentatia de atribuire.
În cazul în care ofertantul/candidatul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective împreuna cu documente anexe la angajament, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. ,art. , art. din Legea 99/2016.
Modalitatea de indeplinire:
Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 202- 204 din Legea nr. 99/2016 conform Notificarii ANAP nr. 240/2016 si angajamentul tertului sustinator/angajamentele tertilor sustinatori, din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului.
Odata cu depunerea DUAE se prezinta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajamant, transmise acestora de catre terti sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestora).
Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.
Nota: In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara sustinerea tehnica si/sau profesionala de o alta persoana, operatorul economic va face precizarea „nu este cazul” in cadrul formularului mentionat mai sus.
Cerinta nr. 3: Informatii privind subcontractarea (daca este cazul):
Prezentarea Acordului de subcontractare:
Ofertantul are obligatia de a cuprinde în oferta denumirea eventualilor subcontractanti si datele de contact ale acestora, parte/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte.
Modalitatea de indeplinire:
Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 202- 204 din Legea nr. 99/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016.
Entitatea contractanta are dreptul sa solicite, iar ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative din care sa rezulte informatii privind partea/partile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanti, conform art. 156 alin. (2) din Normele aprobate prin HG nr. 394/2016.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.
Nota: In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va face precizarea „nu este cazul” in cadrul formularului mentionat mai sus.
Cerinta nr. 4: Informatii privind asociatii (daca este cazul):
Prezentarea Acordului de Asociere:
Modalitatea de indeplinire:
Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 202- 204 din Legea nr. 99/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016. la care se va prezenta odata cu DUAE si Acordului de asociere.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si acordul de asociere, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.
Nota: In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara asocierea, operatorul economic va face precizarea „nu este cazul” in cadrul formularului mentionat mai sus.
Cerinta nr 1: Certificarea sistemului calitatii.
Se solicita ca ofertantul sa faca dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001:2008.
Ofertantul va avea in vedere depunerea de certificate/proceduri/manuale de calitate, activitate procedurata etc., similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001.
In dovedirea indeplinirii acestei cerinte, ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, se va prezenta documentul (certificatul), valabil, emis de organisme de certificare acreditate, prin care se atesta certificarea sistemului de Management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2008 sau alte documente/ dovezi care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei, pentru activitatea principala care face obiectul contractului, pe numele ofertantului, si care va fi depus in original/copie legalizata /copie conforma cu originalul.
Documentele depuse vor fi valabile momentul prezentarii acestora. In cazul asocierii, cerinta va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire:
Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 202- 204 din Legea nr. 99/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016.
În vederea verificarii informatiilor cuprinse în DUAE, ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar va prezenta documente justifica-tive care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, documentul (certificatul), valabil, emis de organisme de certificare acreditate, prin care se atesta certificarea sistemului de Management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2008 sau alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei, pentru pentru activitatea principala care face obiectul contractului, pe numele ofertantului, si care va fi depus in original/copie legalizata /copie conforma cu originalul.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: da
Informații suplimentare despre licitația electronică: a) Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul total ofertat;
b) Limite ale valorilor pana la care elementul ofertei prevazut la litera a) poate fi imbunatatit: nu exista limite; nu se va folosi pasul de licitare;
c) Informatiile care vor fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice si momentul in care aceste informatii vor fi disponibile: sistemul informatic va pune la dispozitia ofertantilor la procesul de reofertare informatii referitoare la:
1. cea mai buna oferta;
2. numarul participantilor inscrisi la licitatie;
3. pozitia pe care o ocupa in clasament;
d) Informatiile relevante privind LE:
i) numarul de runde: 1 runda;
ii) LE va începe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la licitatia electronica;
iii) durata rundei: 1 zi.
e) Conditiile de licitare: ofertantii nu pot decât sa îmbunatateasca ofertele depuse anterior.
f) Echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii: în vederea participarii la LE ofertantii
trebuie sa fie înregistrati în SEAP.

Informatiile sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro

IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de entitatea contractantă:
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț orientativ periodic

Numărul anunțului în JOUE: 2017/S 074-143995 din 14.4.2017

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare (cu excepția unui SAD)
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 15.6.2017 - 09:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.6.2017 - 16:00
IV.3.5)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 21.6.2017 - 18:00

Locul

In SEAP

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, comisia de intocmire a caietului de sarcini/specialisti externi – experti cooptati daca este cazul.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare:
1. Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SEAP;
2. Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana;
Durata contractului este conpusa din 5 luni termenul de livrare + 24 de luni garantia utilajului.

3. Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro

4. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice;

5. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de „Documentatii, clarificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro

6. Operatorul economic/fiecare membru al asocierii are dreptul prezentarii in scopul demostrarii indeplinirii cerintelor prezentei fise de date, documente echivalente ce probeaza concludent indeplinirea cerintelor respective sau daca in tara de origine/tara in care este stabilit ofertantul nu se elibereaza astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci va fi acceptata o declaratie pe proprie raspundere sau o declaratie autentica data in fata unui notar a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
7. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.
8. În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, entitatea contractanta va solicita (prin intermediul SEAP la Sectiunea „Intrebari”) reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare doar pentru ofertantii aflati in aceasta situatie, în vederea departajarii ofertelor si va fi declarat castigator cel cu oferta cea mai mica. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante.
9. Documentul unic european al achizitiei (DUAE) se acceseaza folosind urmatorul link: https//ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

RA Aeroportul Transilvania Targu Mures - Serviciul Juridic
540126 Vidrasau
România
E-mail: office@transylvaniaairport.ro
Telefon: +40 265328888
Adresă Internet: http://www.transylvaniaairport.ro
Fax: +40 265328257

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
15.5.2017