Usługi - 190651-2016

04/06/2016    S107

Polska-Warszawa: Usługi sporządzania map

2016/S 107-190651

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa
Adres pocztowy: pl. Bankowy 3/5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL127 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Kotowicz, adres: Biuro Zamówień Publicznych, Urzędu m. st. Warszawy, 00-095 Warszawa, ul. Senatorska36, IV p., pok. 413
E-mail: jkotowicz@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431413
Faks: +48 224431402
Adresy internetowe:
Główny adres: www.um.warszawa.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb wniesienia przez Miasto do MPWiK aportem sieci oraz urządzeń wod-kan.

Numer referencyjny: ZP/JK/271/III-19/16
II.1.2)Główny kod CPV
71354000 Usługi sporządzania map
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej, uczytelnienia na odbitkach zasadniczych map m.st. Warszawy granic

działek ewidencyjnych i obrębów geodezyjnych oraz odcinków przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych

podlegających aportowi, będących własnością m.st. Warszawy, zlokalizowanych na terenach Dzielnic:

Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga Południe, Praga Północ, Śródmieście, Targówek, Ursus,

Ursynów, Wawer, Rembertów, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz oraz wybudowanych przez jednostki

organizacyjne m.st. Warszawy tj. przez Zarząd Transportu Miejskiego, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

i przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy na terenie ww. dzielnic, podanie graficzne długości tych przewodów

wodociągowych i kanalizacyjnych w granicach poszczególnych działek wraz ze sporządzeniem tabelarycznego

wykazu ww. informacji.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 591 282.11 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb wniesienia przez Miasto do MPWiK aportem sieci oraz urządzeń wod-kan z dzielnic: Bemowo, Bielany, Wola, Żoliborz

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71354000 Usługi sporządzania map
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej, uczytelnienia na odbitkach zasadniczych

map m.st. Warszawy granic działek ewidencyjnych i obrębów geodezyjnych oraz odcinków przewodów

wodociągowych i kanalizacyjnych podlegających aportowi, będących własnością m.st. Warszawy,

zlokalizowanych na terenach Dzielnic: Bemowo, Bielany, Wola, Żoliborz, podanie graficzne długości tych

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych w granicach poszczególnych działek wraz ze sporządzeniem

tabelarycznego wykazu ww. informacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb wniesienia przez Miasto do MPWiK aportem sieci oraz urządzeń wod-kan z dzielnicy Białołęka

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71354000 Usługi sporządzania map
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej, uczytelnienia na odbitkach zasadniczych

map m.st. Warszawy granic działek ewidencyjnych i obrębów geodezyjnych oraz odcinków przewodów

wodociągowych i kanalizacyjnych podlegających aportowi, będących własnością m.st. Warszawy,

zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Białołęka, podanie graficzne długości tych przewodów wodociągowych

i kanalizacyjnych w granicach poszczególnych działek wraz ze sporządzeniem tabelarycznego wykazu ww.

informacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb wniesienia przez Miasto do MPWiK aportem sieci oraz urządzeń wod-kan z dzielnicy Mokotów, Ochota, Śródmieście Zarząd Mienia m.st. Warszawy, Ursus, Włochy

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71354000 Usługi sporządzania map
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej, uczytelnienia na odbitkach zasadniczych

map m.st. Warszawy granic działek ewidencyjnych i obrębów geodezyjnych oraz odcinków przewodów

wodociągowych i kanalizacyjnych podlegających aportowi, będących własnością m.st. Warszawy,

zlokalizowanych na terenach Dzielnic: Mokotów, Ochota, Śródmieście (Zarząd Mienia m.st. Warszawy),

Ursus, Włochy, podanie graficzne długości tych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych w granicach

poszczególnych działek wraz ze sporządzeniem tabelarycznego wykazu ww. informacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb wniesienia przez Miasto do MPWiK aportem sieci oraz urządzeń wod-kan z dzielnicy Praga Południe, Praga Północ, Wawer

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71354000 Usługi sporządzania map
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej, uczytelnienia na odbitkach zasadniczych

map m.st. Warszawy granic działek ewidencyjnych i obrębów geodezyjnych oraz odcinków przewodów

wodociągowych i kanalizacyjnych podlegających aportowi, będących własnością m.st. Warszawy,

zlokalizowanych na terenach Dzielnic: Praga Południe, Praga Północ, Wawer, podanie graficzne długości tych

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych w granicach poszczególnych działek wraz ze sporządzeniem

tabelarycznego wykazu ww. informacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb wniesienia przez Miasto do MPWiK aportem sieci oraz urządzeń wod-kan z dzielnicy Rembertów

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71354000 Usługi sporządzania map
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej, uczytelnienia na odbitkach zasadniczych

map m.st. Warszawy granic działek ewidencyjnych i obrębów geodezyjnych oraz odcinków przewodów

wodociągowych i kanalizacyjnych podlegających aportowi, będących własnością m.st. Warszawy,

zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Rembertów, podanie graficzne długości tych przewodów wodociągowych

i kanalizacyjnych w granicach poszczególnych działek wraz ze sporządzeniem tabelarycznego wykazu ww.

informacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb wniesienia przez Miasto do MPWiK aportem sieci oraz urządzeń wod-kan z dzielnicy Wesoła

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71354000 Usługi sporządzania map
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej, uczytelnienia na odbitkach zasadniczych

map m.st. Warszawy granic działek ewidencyjnych i obrębów geodezyjnych oraz odcinków przewodów

wodociągowych i kanalizacyjnych podlegających aportowi, będących własnością m.st. Warszawy,

zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wesoła, podanie graficzne długości tych przewodów wodociągowych

i kanalizacyjnych w granicach poszczególnych działek wraz ze sporządzeniem tabelarycznego wykazu ww.

informacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb wniesienia przez Miasto do MPWiK aportem sieci oraz urządzeń wod-kan z dzielnicy Ursynów

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71354000 Usługi sporządzania map
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej, uczytelnienia na odbitkach zasadniczych

map m.st. Warszawy granic działek ewidencyjnych i obrębów geodezyjnych oraz odcinków przewodów

wodociągowych i kanalizacyjnych podlegających aportowi, będących własnością m.st. Warszawy,

zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ursynów, podanie graficzne długości tych przewodów wodociągowych

i kanalizacyjnych w granicach poszczególnych działek wraz ze sporządzeniem tabelarycznego wykazu ww.

informacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb wniesienia przez Miasto do MPWiK aportem sieci oraz urządzeń wod-kan z dzielnicy Wilanów

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71354000 Usługi sporządzania map
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej, uczytelnienia na odbitkach zasadniczych

map m.st. Warszawy granic działek ewidencyjnych i obrębów geodezyjnych oraz odcinków przewodów

wodociągowych i kanalizacyjnych podlegających aportowi, będących własnością m.st. Warszawy,

zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wilanów, podanie graficzne długości tych przewodów wodociągowych

i kanalizacyjnych w granicach poszczególnych działek wraz ze sporządzeniem tabelarycznego wykazu ww.

informacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb wniesienia przez Miasto do MPWiK aportem sieci oraz urządzeń wod-kan z dzielnicy Targówek

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71354000 Usługi sporządzania map
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej, uczytelnienia na odbitkach zasadniczych

map m.st. Warszawy granic działek ewidencyjnych i obrębów geodezyjnych oraz odcinków przewodów

wodociągowych i kanalizacyjnych podlegających aportowi, będących własnością m.st. Warszawy,

zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Targówek, podanie graficzne długości tych przewodów wodociągowych

i kanalizacyjnych w granicach poszczególnych działek wraz ze sporządzeniem tabelarycznego wykazu ww.

informacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb wniesienia przez Miasto do MPWiK aportem sieci oraz urządzeń wod-kan wybudowanych przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71354000 Usługi sporządzania map
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej, uczytelnienia na odbitkach zasadniczych

map m.st. Warszawy granic działek ewidencyjnych i obrębów geodezyjnych oraz odcinków przewodów

wodociągowych i kanalizacyjnych podlegających aportowi, będących własnością m.st. Warszawy

wybudowanych przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy tj. przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta na

terenie dzielnic, podanie graficzne długości tych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych w granicach

poszczególnych działek wraz ze sporządzeniem tabelarycznego wykazu ww. informacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb wniesienia przez Miasto do MPWiK aportem sieci oraz urządzeń wod-kan wybudowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71354000 Usługi sporządzania map
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej, uczytelnienia na odbitkach zasadniczych

map m.st. Warszawy granic działek ewidencyjnych i obrębów geodezyjnych oraz odcinków przewodów

wodociągowych i kanalizacyjnych podlegających aportowi, będących własnością m.st. Warszawy

wybudowanych przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy tj. przez Zarząd Transportu Miejskiego

na terenie dzielnic, podanie graficzne długości tych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych w granicach

poszczególnych działek wraz ze sporządzeniem tabelarycznego wykazu ww. informacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 027-043960
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb wniesienia przez Miasto do MPWiK aportem sieci oraz urządzeń wod-kan z dzielnic: Bemowo, Bielany, Wola, Żoliborz

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/05/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: HAPI – Szymon Łodyga
Adres pocztowy: ul. W. Soczylasa 10/12
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL127 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-465
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 53 606.50 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 63 500.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb wniesienia przez Miasto do MPWiK aportem sieci oraz urządzeń wod-kan z dzielnicy Białołęka

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/05/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zbysław Zawadzki Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 141 l. 30
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL127 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-304
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 79 426.59 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 91 450.50 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3
Nazwa:

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb wniesienia przez Miasto do MPWiK aportem sieci oraz urządzeń wod-kan z dzielnicy Mokotów, Ochota, Śródmieście Zarząd Mienia m.st. Warszawy, Ursus, Włochy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 4
Nazwa:

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb wniesienia przez Miasto do MPWiK aportem sieci oraz urządzeń wod-kan z dzielnicy Praga Południe, Praga Północ, Wawer

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/05/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zbysław Zawadzki Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 141 l. 30
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL127 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-304
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 50 125.37 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 49 077.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 5
Nazwa:

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb wniesienia przez Miasto do MPWiK aportem sieci oraz urządzeń wod-kan z dzielnicy Rembertów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/05/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: C-GEO Grzegorz Cisowski
Adres pocztowy: ul. Mozaikowa 105
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL127 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 04-888
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 57 136.10 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 68 500.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 6
Nazwa:

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb wniesienia przez Miasto do MPWiK aportem sieci oraz urządzeń wod-kan z dzielnicy Wesoła

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/05/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: C-GEO Grzegorz Cisowski
Adres pocztowy: ul. Mozaikowa 105
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL127 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 04-888
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 232 319.07 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 280 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 7
Nazwa:

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb wniesienia przez Miasto do MPWiK aportem sieci oraz urządzeń wod-kan z dzielnicy Ursynów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/05/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: OPEGIEKA Sp. z o.o.
Adres pocztowy: al. Tysiąclecia 11
Miejscowość: Elbląg
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-Mazurskie
Kod pocztowy: 82-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 44 721.95 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 33 210.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 8
Nazwa:

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb wniesienia przez Miasto do MPWiK aportem sieci oraz urządzeń wod-kan z dzielnicy Wilanów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
11/05/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zbysław Zawadzki Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 141 l. 30
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL127 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-304
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 134 912.52 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 96 739.50 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 9
Nazwa:

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb wniesienia przez Miasto do MPWiK aportem sieci oraz urządzeń wod-kan z dzielnicy Targówek

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/05/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: C-GEO Grzegorz Cisowski
Adres pocztowy: ul. Mozaikowa 105
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL127 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 04-888
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 16 435.28 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 19 500.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 10
Nazwa:

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb wniesienia przez Miasto do MPWiK aportem sieci oraz urządzeń wod-kan wybudowanych przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/05/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: WPG EKSPORT Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Nowy Świat 2 l. 326
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL127 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-497
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 9 200.98 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 11
Nazwa:

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb wniesienia przez Miasto do MPWiK aportem sieci oraz urządzeń wod-kan wybudowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/05/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A.
Adres pocztowy: ul. Nowy Świat 2 l. 326
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL127 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-497
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 9 143.74 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 21 300.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Określone są w Dziale VI ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. 2015 poz. 2164).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: jak w pkt VI.4.1)
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/06/2016