Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 190758-2016

04/06/2016    S107

Magyarország-Budapest: Forgalomirányító berendezések szerelése

2016/S 107-190758

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15784
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54–60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csótó Emese
E-mail: csoto.emese@mav.hu
Telefon: +36 306249351
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mav.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.mavcsoport.hu
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Pécs – Dombóvár KÖFI berendezés kiépítése.

II.1.2)Fő CPV-kód
45316213 Forgalomirányító berendezések szerelése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Pécs – Dombóvár KÖFI berendezés kiépítése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
32260000 Adatátviteli berendezések
34944000 Váltófűtő rendszerek
31527260 Világítástechnikai rendszerek
32521000 Távközlési kábelek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Pécs, Dombóvár, Szentlőrinc, Vásárosdombó, Sásd, Godisa, Abaliget, Bükkösd, Bicsérd és Mecsekalja-Cserkút állomások, Kaposszekcső, Szatina-Kishajmás, Hetvehely és Cserdi-Helesfa megállóhely.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1) Biztosítóberendezés:

— 1 db távvezérlő központ kialakítása a Pécsi Igazgatóság épületében,

— távvezérlés kialakítása az érintett 7 állomáson,

— visszajelentés kiépítése Pécs, Szentlőrinc és Dombóvár állomásokról, valamint Dombóvár-elágazásról,

— az elvi létesítési engedély alapján az építési engedély megszerzése, kiviteli terv készítése.

2) Távközlés:

— távvezérelt hangos utastájékoztató rendszer kiépítése 6 állomáson,

— helyi kezelésű állomási diszpécser berendezések telepítése Godisa és Szentlőrinc állomáson,

— utastájékoztató központi vezérlő berendezés telepítése Pécs KÖFI központban,

— forgalmi személyzet részére 7 állomáson távbeszélő telepítés, kábelezésének kiépítése,

— működéshez szükséges adatátviteli kapcsolatok biztosítása,

— fémvezetőjű és fényvezetőszálas helyi kábelépítés, strukturált épületkábelezés kialakítása.

3) Biztosítóberendezés és távközlés áramellátása, valamint térvilágítási munkák.

4) Építészeti és épületgépészet munkák a távvezérlő központ helyiségeiben.

5) Villamos váltófűtés távvezérlésének biztosítása 7 állomáson.

6) Tűz- és vagyonvédelem: Pécs (kiz.) – Dombóvár (kiz.) vasútvonalon a vasútüzemhez tartozó helyiségek összevont vagyon- és tűzvédelmi rendszerének kialakítása.

7) FET/HETA berendezések létesítése: Pécs (kiz.) – Dombóvár (kiz.) vasútvonalon a szakaszolók motoros működtetéssel való ellátása, azok távvezérlése, helyi vezérlőberendezésről, illetve a Dombóvári FET diszpécserközpontból, a központ bővítésével.

Az eljárás teljes mennyiségére vonatkozó információkat a műszaki leírás tartalmazza részletesen.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás (min. 36 hónap-max. 48 hónap) / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 16
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 10
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Ajánlatkérő az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számát nem korlátozza.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II. 1.5), II.2.6) és II.2.9) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

A bírálati szempontoknál a pontszám alsó és felső határa: 1–10.

Bírálati módszer:

— ár: fordított arányosítás,

— jótállás: egyenes arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.

Az igazolás módja: Részvételre jelentkező vonatkozásában:

Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, a Bizottság (EU) 2016/7 végrehajtási rendelete szerinti Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésének hatálya alá. Ajánlatkérő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, elektronikus formában rendelkezésre bocsátja.

Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (adott esetben):A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása (Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont):

A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § alapján a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő esetében a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés a követelmény, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása, illetve a dokumentumok csatolása szükséges.

A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak a hirdetmény feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 26. § (2) bekezdésében meghatározott mód (a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1–16. §-okra.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a részvételre jelentkezőnek, közös részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 1. § (1) bekezdése alapján és a II. Fejezetének megfelelően Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) megfelelő részének kitöltésével és részvételi jelentkezéséhez való csatolásával kell a P.1. alkalmassági feltételnek való megfelelést igazolnia. Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, elektronikus formában rendelkezésre bocsátja. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Ha egy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön, EEKD formanyomtatványokat is benyújtja. A Kbt. 67. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az EEKD-ban a gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. Az alkalmassági feltételek tekintetében az EEKD-t olyan részletességgel szükséges kitölteni, hogy az alkalmas legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés igazolására.

Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (2) bekezdésével összhangban előírja, hogy részvételre jelentkező az EEKD IV. részének A-D szakaszaiban az előírt alkalmassági követelményeknek megfelelő, részletes kitöltésével köteles nyilatkozni, nem elegendő a IV. a szakaszának kitöltése.

A Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében ha az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkező más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot.

Utólagos igazolási mód: Ajánlatkérő felhívása esetén az Ajánlattevőnek, illetőleg a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevőnek, illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő, szervezetnek az ajánlathoz a Kbt. 69. § (4)–(9) bekezdése szerinti utólagos igazolási eljárás során csatolnia kell az EEKD-ban tett nyilatkozataival összhangban és annak alátámasztására az alábbi dokumentumokat:

P1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak értelmében az előző három lezárt üzleti év-a tárgy szerinti nettó-általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre,illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében amennyiben ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (6) bek. foglaltakra További információk: Közbeszerzési dokumentumban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a jelen felhívás feladásának évét megelőző utolsó három lezárt üzleti évben- vagy amennyiben a részvételre jelentkező a részvételi felhívás feladásának évét megelőzően kevesebb, mint 3 éve működik – összesen a közbeszerzés tárgyából származó (KÖFE és/vagy KÖFI berendezések tervezésére, és/vagy építésére és/vagy szerelésére.) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el összesen el a 150 000 000 HUF-ot.

A Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében ha az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkező/ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az igazolások benyújtásának előírásakor e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Az egyenértékűség fennállásának igazolása a részvételi felhívás/ajánlattételi felhívás és a részvételi jelentkezéshez/ajánlattételhez szükséges közbeszerzési dokumentum valamennyi egyenértékűséggel érintett előírása tekintetében (azaz az ajánlatkérő által elfogadottnak jelölt, vagy a részvételi jelentkező/ajánlattevő által megjelölt egyenértékűség esetében) a részvételre jelentkező/ajánlattevő kötelezettsége. Az egyenértékűségről részvételre jelentkező/ajánlattevő az igazolások benyújtásának előírásakor nyilatkozatot köteles becsatolni részvételi jelentkezéséhez/ajánlatához.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolási mód:

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a részvételre jelentkezőnek, közös részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 1. § (1) bekezdése alapján és a II. Fejezetének megfelelően Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) megfelelő részének kitöltésével és részvételi jelentkezéséhez való csatolásával kell a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételnek való megfelelést igazolnia. Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, elektronikus formában rendelkezésre bocsátja.

Amennyiben részvételre jelentkező a 321/2015. (X.30.) 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti alkalmassági feltételek bármelyikének igazolása esetén bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján csatolni kell a részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az okiratnak minimálisan az alábbi tartalmi elemeknek kell megfelelnie:

— a részvételre jelentkező és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által egyaránt, cégszerűen aláírt okirat szükséges,

— az okiratból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az eljárást megindító felhívás mely alkalmassági követelményének vonatkozásában írták alá a felek az okiratot,

— az okiratban nem elegendő csupán nyilatkozni az erőforrások rendelkezésre állásáról, hanem a Kbt. 65. § (9) bekezdése nyomán ki kell derülnie az okiratból (az okiratnak alá kell támasztania), hogy az adott alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet valósítja meg a szolgáltatás megrendelés azon részét, melyhez a rendelkezésre bocsátott kapacitásokra szükség van.

Utólagos igazolási mód:

M1) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített szolgáltatásainak ismertetése, a teljesített szolgáltatások – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdéseiben foglaltak szerinti – igazolással történő alátámasztása;

M2) a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja szerint a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek – szervezetek – bemutatását az alábbiak szerint:

1. csatolni kell a szakemberek megnevezését és bemutatását tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amely nyilatkozatot azon gazdasági szereplőnek kell cégszerűen aláírni, amely az adott szakembert rendelkezésre bocsátja;

2. csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát. (A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:

— a szakember neve,

— annak a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja,

— amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában már rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel – a kamarai nyilvántartási szám és a nyilvántartó kamara neve, elérhetősége,

— amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni fog,

— nyilatkozat, hogy a szakember a szerz. tel.j ideje alatt rendelkezésre áll;

3. a szakmai önéletrajzhoz egyszerű másolatban mellékelni kell a képzettséget/végzettséget/tanúsítást/bizonyítványt igazoló okirat(ok)at, igazolás(ok)at. Ajánlatkérő kiemelten felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a fordulatokat, amelyeket Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények esetén előírt.

További információk a Közbeszerzési dokumentumokban találhatók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik normál nyomtávú /1435 mm/ országos közforgalmú és/vagy Transz-európai vasúti személy és áruszállítási hálózat vonatkozásában az eljárást megindító felhívás feladásától visszamenőleg számított öt évben legalább: nettó 500 millió HUF értékű és, legalább 3 állomás vezérlését magában foglaló KÖFE és/vagy KÖFI berendezések tervezésére, és/vagy építésére és/vagy szerelésére vonatkozó referenciával.

A referenciamunka akkor tekinthető az ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik.

A referenciaigazolásból vagy referencianyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételek teljesülésének.

M2) Alkalmas az ajánlattevő:

a) legalább 1 fő, aki rendelkezik legalább a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet/IV/3. rész/4. pontjában előírt felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, legalább MV-VV névjegyzékbe vételi követelményeinek megfelelő végzettséggel (okleveles villamosmérnök, okleveles közlekedésmérnök, villamosmérnök, közlekedésmérnök vagy ezekkel egyenértékű felsőfokú végzettség), és a jogosultság megszerzéséhez szükséges (okleveles villamosmérnök vagy okleveles közlekedésmérnök esetén 3 év; villamosmérnök vagy közlekedésmérnök esetén 4 év, vagy az előbb felsorolt végzettségekkel egyenértékű felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek annyi év, amennyi a vele egyenértékű végzettségnél a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben elő van írva, azaz 3 vagy 4 év) szakmai gyakorlattal (tapasztalattal).

A szakmai gyakorlati időként ajánlatkérő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 11. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően és azzal összhangban a „vasútvillamossági építmények” szakterületnek megfelelő tevékenységet fogadja el.

Amennyiben az M2) jelen alpontjában bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy a szakmai gyakorlat igazolására alkalmas a szakember névjegyzési/kamarai számának ajánlatban való feltüntetése;

b) legalább 1 fő olyan szakemberrel, akinek villamosmérnöki vagy közlekedésmérnöki vagy azzal egyenértékű végzettsége van, és legalább 1 db KÖFE és/vagy KÖFI berendezés előtervének és/vagy kiviteli tervének elkészítésében részt vett;

c) legalább 2 fő olyan szakemberrel, akik informatikai mérnöki vagy közlekedésmérnöki vagy villamosmérnöki vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkeznek, és legalább 1 db KÖFI és/vagy KÖFE berendezés tervezésében és/vagy építésében és/vagy szerelésében rész vettek.

Abban az esetben, ha az adott szakember rendelkezik a korábbi névjegyzéki besorolás szerint a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet 1. melléklet I. rész 1. pontjában előírt (MV-VV kategóriás) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, akkor Ajánlatkérő elfogadja ezt a jogosultságot. Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.

Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.

III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.

Az igazolás módja: Részvételre jelentkező vonatkozásában:

Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, a Bizottság (EU) 2016/7 végrehajtási rendelete szerinti Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésének hatálya alá. Ajánlatkérő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, elektronikus formában rendelkezésre bocsátja.

Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (adott esetben): A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő nem,késedelmes,illetve hibás teljesítés esetére-amennyiben a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:142. § második mondatában foglalt feltételek együttes fennállásának hiányában nem mentesül a felelősség alól,vagy amennyiben a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:142. §-ban foglaltak alapján jogszerűen ki nem menti magát-kötbérfizetési kötelezettséget köt ki nyertesnek. Mértéke és esete a szerződéstervezetben. Megrendelő a Vállalkozó kérése alapján a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltak szerint előleget biztosít. Az előleg összege a nettó vállalkozási díj 30 %-a. A nyertes az igényelt előleg és a nettó vállalkozási díj 5 %-a különbözetével megegyező mértékű előleg visszafiz. biztosítékot köteles adni.

Jótállás, Teljesítési biztosíték és Jólteljesítési biztosíték:

A biztosítékok Ajánlattevő választása szerint a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontja szerinti formákban nyújtható. Kbt. 134. § (5) bek. alapján ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a biztosíték határidőre bocsátásáról.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Az ellenszolgáltatás teljesítése Kbt. 135. §-ában előírtak megfelelő alkalmazásával történik, a Ptk. 6:130. §-a szerint átutalással, az eljárás lezárásaként megkötött szerződés szerint. Az ajánlattétel, szerződés, elszámolás, számlázás, kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).

A Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevő a szerződésben foglalt-nettó-vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összegű előleg kifizetését kérheti. Előleg igénylése esetén Megrendelő – 322/2015.(X.30.) Korm. rend. 30. § (1) bek. – az előleget legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.

Az előleg elszámolása az első részszámlától folyamatosan, az esedékes részszámlával arányosan történik. Nyertes ajánlattevő – igénybevétel esetén az előlegre vonatkozó számlán kívül 6 db számla, 5 db részszámla és 1 végszámla benyújtására jogosult. Részletesen a szerződéstervezetben

Ellenszolgáltatás kifizetésére jogszab:

— Ptk. 6:130. §(1)–(2),

— Kbt. 135. §(1)–(3),

— Kbt. 135. § (6)–(7),

— 2003. év XCII. tv. 36/A§.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Az ajánlatkérő önálló és közös ajánlattétel esetében is kizárja gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 05/07/2016
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 11/08/2016
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ajánlatkérő jelen eljárást közszolgáltatói tevékenységének biztosítása céljából folytatja le.

2. Ajánlatkérő a 307/2015. (X. 27.) kormányrendelet 2. § (2) bek. alapján tárgyalásos eljárást alkalmaz.

3. Részvételi jelentkezéshez szükséges közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja:

3.1. Közbeszerzési Dokumentumokat Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdése alapján elektronikus úton,korlátlanul és teljes körűen,térítésmentesen hozzáférhetővé teszi a részvételre jelentkezők számára az Ajánlatkérő honlapján: www.mavcsoport.hu

3.2. Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bekezdése szerint előírja,hogy közbeszerzési dokumentumokat részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie a részvételi határidő lejártáig. A Közbeszerzési Dokumentumok „elérése” alatt Ajánlatkérő az erre a célra rendszeresített regisztrációs adatlap kitöltését, az ajánlatkérő kapcsolattartója részére azonnali megküldését és annak a kapcsolattartó általi visszaigazolását érti.

4. A Kbt. 69. § (4) és (6) bek.-ben foglaltak alapján Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően kizárólag a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt, valamint az értékelési sorrendben az azt követő meghatározott számú ajánlattevőt hívja fel öt munkanapos határidő tűzésével a kizáró okokkal, az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására.

5. Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció megküldésének tervezett napja: 11.8.2016.

6. A részvételre jelentkezőnek jelentkezésében – az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozatán túlmenően, annak kiegészítéseként – csatolnia kell a Kbt. 66. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot. A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.

Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdésének megfelelően előírja, hogy részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben foglalt – az EEKD kiegészítéseként a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltak szerinti – nyilatkozatában meg kell jelölnie:

a) közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

7. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot a Kbt.131. § (4) bekezdésében foglaltak adott esetben történő alkalmazására, azaz az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel)köt szerződést,ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli.

8. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend 30. § (4) bekezdése szerint tájékoztatja a részvételre jelentkezőket,hogy jelen közbeszerzési eljárásban az alkalmassági min. követelményeket – P1; és M1; M2, alkalmassági feltételek tekintetében – szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített ajánlattevőknek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat.

9. Változásbejegyzési eljárás:321/2015. Korm. r. 13. §.

10. Nyertes ajánlattevő köteles a jelen Szerződés tárgyára vonatkozó teljeskörű építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni,illetve a meglévő biztosítási szerződését jelen beszerzés tárgyára kiterjeszteni, illetve azt a szerződés teljes időtartama alatt köteles fenntartani

11. Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban mindenről, azaz a műszaki feltételekről, a szerződéses feltételekről, valamint az árról is tárgyalni kíván.

12. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek időpontját a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

13. Jelen részvételi felhívásban,valamint a dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rend.-i továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre, a VI.3 ponthoz kapcsolódóan a dokumentumok többlet előírásokat tartalmaz.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828502
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bekezdés.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828502
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/06/2016