Υπηρεσίες - 190766-2017

20/05/2017    S97

Δανία-Κοπεγχάγη: Παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης κτιρίων για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)

2017/S 097-190766

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
Ταχ. διεύθυνση: Kongens Nytorv 6
Πόλη: Copenhagen K
Κωδικός NUTS: DK011 Byen København
Ταχ. κωδικός: 1050
Χώρα: ΔΑΝΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Eleni Barla
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@eea.europa.eu
Τηλέφωνο: +45 33435930
Φαξ: +45 33367199
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eea.europa.eu/
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2499
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Περιβάλλον

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης κτιρίων για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ).

Αριθμός αναφοράς: EEA/ADS/17/007.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
50700000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Σκοπός της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη σύμβασης-πλαίσιο με πάροχο υπηρεσιών ο οποίος θα είναι σε θέση να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης κτιρίων για τις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 260 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: DK011 Byen København
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στις εγκαταστάσεις του ΕΟΠ στη διεύθυνση Kongens Nytorv 6 and 8, 1050 Copenhagen K, ΔΑΝΙΑ.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Οι εγκαταστάσεις του ΕΟΠ, που βρίσκονται στη διεύθυνση: Kongens Nytorv 6 and 8, 1050 Copenhagen, ΔΑΝΙΑ καλύπτουν κατά προσέγγιση 9 900 τετραγωνικά μέτρα και φιλοξενούν περίπου 200 μέλη προσωπικού στο σύνολο. Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη σύμβασης-πλαίσιο με έναν πάροχο υπηρεσιών, ο οποίος θα είναι σε θέση να προσφέρει ευρύ φάσμα υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης κτιρίων στους ακόλουθους τομείς: ηλεκτρολογικές εργασίες, εργασίες υδραυλικής, λεπτοξυλουργικής/χονδροξυλουργικής, βαφής και διακόσμησης, επένδυσης δαπέδου, γύψωσης για τις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 260 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Στον επιλεγέντα υποψήφιο θα ανατεθεί μια σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών με αρχική διάρκεια 12 μηνών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, με τη δυνατότητα 3 ανανεώσεων κατ' ανώτατο όριο για περίοδο 12 μηνών εκάστη.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Όπως ορίζεται στα τμήματα 10.2 και 10.2.1 της συγγραφής υποχρεώσεων.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 26/06/2017
Τοπική ώρα: 16:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 03/07/2017
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, στη διεύθυνση Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, ΔΑΝΙΑ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Εκπρόσωποι των υποψηφίων (1 ανά υποψήφιο) επιτρέπεται να συμμετάσχουν στην αποσφράγιση των προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ενημερώσουν τις υπηρεσίες ανάθεσης συμβάσεων του ΕΟΠ εκ των προτέρων και το αργότερο έως τις 29.6.2017 μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση procurement@eea.europa.eu

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταφορτώσουν τα έγγραφα της σύμβασης και τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες από τον δικτυακό τόπο ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών (e-tendering): https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2499

Ο εν λόγω δικτυακός τόπος θα ενημερώνεται τακτικά και αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων να ελέγχουν για τυχόν ενημερώσεις και τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής προσφορών. Για να βοηθήσει τους υποψηφίους με την υποβολή προσφορών, ο ΕΟΑ προβλέπεται να διοργανώσει επιτόπια επίσκεψη. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι απαιτείται να αποστείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση procurement@eea.europa.eu έως τις 30.5.2017 με θέμα: «Site visit for EEA/ADS/17/007» (Επιτόπια επίσκεψη για τη σύμβαση EEA/ADS/17/007) με το όνομα του ατόμου που θα παρίσταται. Η επιτόπια επίσκεψη θα λάβει χώρα εντός 10 ημερών από την εν λόγω ημερομηνία και ο ΕΟΠ θα αποστείλει ενοποιημένη πρόσκληση σε όλους τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους με τις λεπτομέρειες της επίσκεψης.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Ταχ. διεύθυνση: 1 avenue du Président Robert Schuman
Πόλη: Strasbourg
Ταχ. κωδικός: 67001
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eo@ombudsman.europa.eu
Τηλέφωνο: +33 388172313
Φαξ: +33 388179062
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Προσφυγές δύνανται να υποβληθούν στο Γενικό Δικαστήριο εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα (ημερομηνία παραλαβής) ή, ελλείψει τέτοιας, από την ημέρα κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση της σχετικής πληροφορίας. Η καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν επηρεάζει την προαναφερθείσα προθεσμία υποβολής προσφυγών.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
10/05/2017