Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Услуги - 190767-2017

20/05/2017    S97

Иpлaндия-Дъблин: Подготовка и изпълнение на 4-тото проучване сред европейските дружества (ECS)

2017/S 097-190767

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Eurofound – Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд
Пощенски адрес: Wyattville Road, Loughlinstown
Град: Dublin
код NUTS: IE021 Dublin
Пощенски код: D18 KP65
Държава: Ирландия
Лице за контакт: Lidia Jankowska
Електронна поща: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Телефон: +353 12043100
Факс: +353 12826456
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.eurofound.europa.eu
Адрес на профила на купувача: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/procurement/opportunities/open
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Cedefop – Европейски център за развитие на професионалното обучение
Пощенски адрес: PO Box 22427, Finikas
Град: Thessaloniki
код NUTS: GR122 Thessaloniki
Пощенски код: 551 02
Държава: Гърция
Електронна поща: c4t-services@cedefop.europa.eu
Телефон: +30 2310-490111
Факс: +30 2310-490049
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.cedefop.europa.eu/en
I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:

Правото на Съюза, допълнено при необходимост от правото на Ирландия.

I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2511
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Социална политика.

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Подготовка и изпълнение на 4-тото проучване сред европейските дружества (ECS).

Референтен номер: 161016/4301.
II.1.2)Основен CPV код
79311200 Услуги, свързани с провеждането на проучвания
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на тази процедура по възлагане на обществена поръчка е подготовката и изпълнението на 4-тото проучване сред европейските дружества във всички държави-членки в Европейския съюз (ЕС).

Това е обща обществена поръчка на Eurofound и Cedefop, които решиха не само да обединят ресурси и експертни познания на този етап, но също и на етап изпълнение на поръчката.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 500 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: 1
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Проучване за компютърно подпомогнато провеждане на уеб интервюта (CAWI), подкрепено чрез осъществяване на контакт по телефона и последващо проследяване

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79311000 Услуги, свързани с проучвания
72314000 Услуги по събиране и сортиране на данни
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: 00 Not specified
Основно място на изпълнение:

Всички държави-членки на Европейския съюз (ЕС).

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

За партида 1 от изпълнителя ще се изисква да администрира както управлението, така и представителните интервюта сред служителите с помощта на компютърно подпомогнато провеждане на уеб интервюта (CAWI). Отсяването на респондентите трябва да бъде извършено с помощта на компютърно подпомогнато провеждане на уеб интервюта (CATI).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 30
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
Предвиден минимален брой: 3
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

В зависимост от наличието на допълнителни средства, 4-тото ECS може да бъде разширено, за да обхваща 1, няколко или всички от следните 5 държави-кандидатки за ЕС: Албания, бивша югославска република Македония, Черна гора, Сърбия и Турция.

Обърнете внимание, че прогнозната стойност на рамковия договор, посочена в точка II.2.6, не включва разходи за евентуални опции.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Кандидатите/оферентите трябва да кандидатстват за двете партиди.

Предпочита се предложено решение за партида 1 (CAWI).

Ако са получени достъпни оферти със задоволително качество за партида 1, възлагащият орган ще възложи поръчка само за партида 1 – независимо от цената и качеството на офертите за партида 2.

Вж. точка 2.3 от тръжните спецификации (част Б) за допълнителна информация.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Проучване за компютърно подпомогнато провеждане на уеб интервюта (CAWI), подкрепено чрез осъществяване на контакт по телефона и последващо проследяване

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79311000 Услуги, свързани с проучвания
72314000 Услуги по събиране и сортиране на данни
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: 00 Not specified
Основно място на изпълнение:

Всички държави-членки на Европейския съюз (ЕС).

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

За партида 2 от изпълнителя ще се изисква да осъществи всички етапи на проучването чрез CATI.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 30
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
Предвиден минимален брой: 3
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

В зависимост от наличието на допълнителни средства, 4-тото ECS може да бъде разширено, за да обхваща 1, няколко или всички от следните 5 държави-кандидатки за ЕС: Албания, бивша югославска република Македония, Черна гора, Сърбия и Турция.

Обърнете внимание, че прогнозната стойност на рамковия договор, посочена в точка II.2.6, не включва разходи за евентуални опции.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Кандидатите/оферентите трябва да кандидатстват за двете партиди.

Ако няма оферти, които отговарят на изискванията за партида 1, впоследствие възлагащият орган ще оцени офертите, получени за партида 2, и ще възложи поръчка за партида 2 – при условие че офертите за тази партида отговарят на всички изисквания, посочени в документацията на обществената поръчка.

Вж. точка 2.3 от тръжните спецификации (част Б) за допълнителна информация.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Състезателна процедура с договаряне
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.5)Информация относно договаряне
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 16/06/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
Дата: 10/07/2017
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 7 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Тъй като работният език на Eurofound е английски, ще Ви бъдем благодарни, ако тръжното предложение е на английски език.

Тази обществена поръчка е открита също така и за всички физически и юридически лица, установени в трета държава, която има специално споразумение със Съюза в областта на обществените поръчки съгласно условията, определени в това споразумение. А именно – Албания, Босна и Херцеговина, бивша югославска република Македония, Исландия, Лихтенщайн, Черна гора, Норвегия и Сърбия.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/05/2017