Υπηρεσίες - 190767-2017

20/05/2017    S97

Ιρλανδία-Δουβλίνο: Προετοιμασία και υλοποίηση της 4ης έρευνας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (ΕΕΕ)

2017/S 097-190767

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Eurofound — Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας
Ταχ. διεύθυνση: Wyattville Road, Loughlinstown
Πόλη: Dublin
Κωδικός NUTS: IE021 Dublin
Ταχ. κωδικός: D18 KP65
Χώρα: ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Lidia Jankowska
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Τηλέφωνο: +353 12043100
Φαξ: +353 12826456
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eurofound.europa.eu
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/procurement/opportunities/open
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Cedefop — Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης
Ταχ. διεύθυνση: PO Box 22427, Finikas
Πόλη: Thessaloniki
Κωδικός NUTS: GR122 Thessaloniki
Ταχ. κωδικός: 551 02
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: c4t-services@cedefop.europa.eu
Τηλέφωνο: +30 2310-490111
Φαξ: +30 2310-490049
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.cedefop.europa.eu/en
I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
Σε περίπτωση από κοινού διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης όπου εμπλέκονται διάφορες χώρες, ισχύον εθνικό δίκαιο για τις δημόσιες προμήθειες:

Δίκαιο της Ένωσης, το οποίο συμπληρώνεται, όπου απαιτείται, από το δίκαιο της Ιρλανδίας.

I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2511
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Κοινωνική πολιτική.

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προετοιμασία και υλοποίηση της 4ης έρευνας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (ΕΕΕ).

Αριθμός αναφοράς: 161016/4301.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79311200 Υπηρεσίες διεξαγωγής ερευνών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της εν λόγω διαδικασίας διαγωνισμού είναι η προετοιμασία και υλοποίηση της 4ης έρευνας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Πρόκειται για έναν από κοινού διαγωνισμό για τα κέντρα Eurofound και Cedefop τα οποία αποφάσισαν να ενώσουν πόρους και εμπειρογνωμοσύνη όχι μόνο σε αυτό το στάδιο αλλά και στο στάδιο υλοποίησης της σύμβασης.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 500 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 1
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Έρευνα για διαδικτυακές συνεντεύξεις με τη βοήθεια υπολογιστή (CAWI), υποστηριζόμενες από τηλεφωνική επικοινωνία και παρακολούθηση

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79311000 Υπηρεσίες ερευνών
72314000 Υπηρεσίες συλλογής και διαταξινόμησης δεδομένων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Για την παρτίδα 1, ο ανάδοχος θα κληθεί να διαχειριστεί τις συνεντεύξεις τόσο με τη διεύθυνση όσο και με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων μέσω του συστήματος διαδικτυακών συνεντεύξεων με τη βοήθεια υπολογιστή (CAWI). Η εξέταση των ερωτώμενων πρέπει να εκτελείται μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων με τη βοήθεια υπολογιστή (CATI).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 30
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν
Προβλεπόμενος ελάχιστος αριθμός: 3
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Με την προϋπόθεση της διαθεσιμότητας επιπρόσθετης χρηματοδότησης, η 4η έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ενδέχεται να επεκταθεί για να καλύψει 1, μερικές ή το σύνολο των ακολούθων 5 υποψήφιων χωρών για την ΕΕ: Αλβανία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Σερβία και Τουρκία.

Σημειώνεται ότι η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης-πλαίσιο που παρέχονται στο σημείο II.2.6 δεν περιλαμβάνει το κόστος των εν λόγω επιλογών.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Οι υποψήφιοι/προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν υποψηφιότητα και για τις δυο παρτίδες.

Η λύση που προσφέρεται από την παρτίδα 1 (CAWI) προτιμάται.

Αν παραληφθούν οικονομικά προσιτές προσφορές για την παρτίδα, η αναθέτουσα αρχή θα αναθέσει σύμβαση μόνον για 1 παρτίδα — ανεξαρτήτως του κόστους και της ποιότητας των προσφορών για παρτίδα 2.

Βλέπε σημείο 2.3 της συγγραφής υποχρεώσεων (μέρος Β) για περαιτέρω λεπτομέρειες.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Έρευνα για διαδικτυακές συνεντεύξεις με τη βοήθεια υπολογιστή (CAWI), υποστηριζόμενες από τηλεφωνική επικοινωνία και μετέπειτα παρακολούθηση

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79311000 Υπηρεσίες ερευνών
72314000 Υπηρεσίες συλλογής και διαταξινόμησης δεδομένων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Για την παρτίδα 2 ο ανάδοχος θα κληθεί να εκτελέσει όλα τα στάδια της έρευνας μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων με τη βοήθεια υπολογιστή (CATI).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 30
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν
Προβλεπόμενος ελάχιστος αριθμός: 3
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Με την προϋπόθεση της διαθεσιμότητας επιπρόσθετης χρηματοδότησης, η 4η έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ενδέχεται να επεκταθεί για να καλύψει 1, μερικές ή το σύνολο των ακολούθων 5 υποψήφιων χωρών για την ΕΕ: Αλβανία, Μαυροβούνιο, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Τουρκία.

Σημειώνεται ότι η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης-πλαίσιο που παρέχεται στο σημείο II.2.6 δεν περιλαμβάνει το κόστος των εν λόγω επιλογών.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Οι υποψήφιοι/προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν υποψηφιότητα και για τις δυο παρτίδες.

Εάν οι προσφορές για την παρτίδα 1 δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις, η αναθέτουσα αρχή θα αξιολογήσει εν συνεχεία τις προσφορές που ελήφθησαν για τη παρτίδα 2 και θα αναθέσει σύμβαση για την παρτίδα 2 — υπό την προϋπόθεση πως η εν λόγω παρτίδα καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων που ορίζεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.

Βλέπε σημείο 2.3 της συγγραφής υποχρεώσεων (μέρος Β) για περαιτέρω λεπτομέρειες.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.5)Πληροφορίες σχετικά με διαπραγμάτευση
Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναθέσει τη σύμβαση βάσει των αρχικών προσφορών χωρίς να προβεί σε διεξαγωγή διαπραγματεύσεων
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 16/06/2017
Τοπική ώρα: 17:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
Ημερομηνία: 10/07/2017
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 7 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Δεδομένου ότι η γλώσσα εργασίας του Eurofound είναι τα αγγλικά, θα εκτιμούσαμε τη σύνταξη των προτάσεων προσφοράς στα αγγλικά.

Ο παρών διαγωνισμός είναι επίσης ανοικτός για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε τρίτη χώρα η οποία έχει συνάψει ειδική συμφωνία με την Ένωση στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων υπό τους όρους της εν λόγω συμφωνίας. Ειδικότερα, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και Σερβία.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cfi.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει τέτοιας, από την ημέρα που ο ίδιος έλαβε γνώση. Οι καταγγελίες στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχουν ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την έναρξη νέας προθεσμίας υποβολής προσφυγών.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
10/05/2017