Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Usluge - 190767-2017

20/05/2017    S97

Irska-Dublin: Priprema i provedba 4. Europskog istraživanja o poduzećima (ECS)

2017/S 097-190767

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Eurofound — Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta
Poštanska adresa: Wyattville Road, Loughlinstown
Mjesto: Dublin
NUTS kod: IE021 Dublin
Poštanski broj: D18 KP65
Država: Irska
Osoba za kontakt: Lidia Jankowska
E-pošta: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Telefon: +353 12043100
Telefaks: +353 12826456
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.eurofound.europa.eu
Adresa profila kupca: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/procurement/opportunities/open
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Cedefop — Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja
Poštanska adresa: PO Box 22427, Finikas
Mjesto: Thessaloniki
NUTS kod: GR122 Thessaloniki
Poštanski broj: 551 02
Država: Grčka
E-pošta: c4t-services@cedefop.europa.eu
Telefon: +30 2310-490111
Telefaks: +30 2310-490049
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.cedefop.europa.eu/en
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

Pravo Unije, nadopunjeno, po potrebi, irskim pravom.

I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2511
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: socijalna politika.

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Priprema i provedba 4. Europskog istraživanja o poduzećima (ECS)

Referentni broj: 161016/4301.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79311200 Usluge provedbe anketa
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet ovog postupka nabave priprema je i provedba 4. Europskog istraživanja o poduzećima u svim državama članicama Europske unije (EU).

Radi se o zajedničkoj nabavi Eurofounda i Cedefopa koji su odlučili objediniti resurse i stručnost u ovoj fazi, ali i u fazi provedbe ugovora.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 500 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju: 1
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Istraživanje u obliku mrežnog intervjuiranja uz pomoć računala (Computer-assisted Web interviewing – CAWI), uz podršku telefonskog kontaktiranja i naknadnog praćenja

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79311000 Usluge anketiranja
72314000 Usluge prikupljanja i sparivanja podataka
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sve države članice Europske unije (EU).

II.2.4)Opis nabave:

Za grupu 1 ugovaratelj će trebati provesti intervju koji predstavlja i upravu i zaposlenike putem mrežnog intervjuiranja uz pomoć računala (CAWI). Probiranje ispitanika treba se provesti putem telefonskog intervjuiranja uz pomoć računala (computer-assisted telephone interviewing – CATI).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 30
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.9)Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani
Predviđeni minimalni broj: 3
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: da
Opis opcija:

Podložno dostupnosti dodatnih financijskih sredstava, 4. Europsko istraživanje o poduzećima (European company survey – ECS) može se proširiti tako da obuhvaća 1, neke ili sve od sljedećih 5 država kandidatkinja (candidate countries – CC) za EU: Albanija, bivša jugoslavenska republika Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska.

Napominjemo da procijenjena vrijednost okvirnog sporazuma iz točke II.2.6. ne obuhvaća trošak predmetnih opcija.

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Natjecatelji/ponuditelji moraju se prijaviti za obje grupe.

Prednost se daje rješenju ponuđenom za grupu 1 (CAWI).

Ako su zaprimljene isplative ponude dostatne kvalitete za grupu 1, javni naručitelj dodijelit će ugovor samo za grupu 1 — bez obzira na trošak i kvalitetu ponuda za grupu 2.

Vidjeti točku 2.3. uputa za nadmetanje (dio B) za dodatne pojedinosti.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Istraživanje u obliku mrežnog intervjuiranja uz pomoć računala (Computer-assisted Web interviewing – CAWI), uz podršku telefonskog kontaktiranja i naknadnog praćenja

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79311000 Usluge anketiranja
72314000 Usluge prikupljanja i sparivanja podataka
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sve države članice Europske unije (EU).

II.2.4)Opis nabave:

Za grupu 2 ugovaratelj će trebati provesti sve faze istraživanja putem CATI-ja.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 30
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.9)Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani
Predviđeni minimalni broj: 3
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: da
Opis opcija:

Podložno dostupnosti dodatnih financijskih sredstava, 4. Europsko istraživanje o poduzećima (European company survey – ECS) može se proširiti tako da obuhvaća 1, neke ili sve od sljedećih 5 država kandidatkinja (candidate countries – CC) za EU: Albanija, bivša jugoslavenska republika Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska.

Napominjemo da procijenjena vrijednost okvirnog sporazuma iz točke II.2.6. ne obuhvaća trošak predmetnih opcija.

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Natjecatelji/ponuditelji moraju se prijaviti za obje grupe.

Ako nijedna ponuda za grupu 1 ne ispunjava zahtjeve, javni naručitelj ocijenit će ponude zaprimljene za grupu 2 te će dodijeliti ugovor za grupu 2 — pod uvjetom da ponude za ovu grupu ispunjavaju sve zahtjeve utvrđene u dokumentaciji o nabavi.

Vidjeti točku 2.3. uputa za nadmetanje (dio B) za dodatne pojedinosti.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Natjecateljski postupak uz pregovore
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.5)Podaci o pregovaranju
Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor na temelju početnih ponuda bez pregovaranja.
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 16/06/2017
Lokalno vrijeme: 17:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
Datum: 10/07/2017
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 7 (od isteka roka za dostavu ponuda)

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Budući da je radni jezik Eurofounda engleski, molimo da dostavite ponudu na engleskom jeziku.

Nabava je također otvorena za sve fizičke i pravne osobe s poslovnim nastanom u trećoj zemlji koja ima posebni sporazum s Europskom unijom u području javne nabave pod uvjetima utvrđenima tim sporazumom. Odnosno, Albanija, bivša jugoslavenska republika Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Island, Lihtenštajn, Norveška i Srbija.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe ili, u slučaju izostanka obavijesti, od dana primanja dotičnih okolnosti na znanje. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
10/05/2017