Sedan den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna.

Tjänster - 190767-2017

20/05/2017    S97

Irland-Dublin: Utarbetande och genomförande av den 4:e europeiska företagsundersökningen (ECS)

2017/S 097-190767

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Eurofound – Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
Postadress: Wyattville Road, Loughlinstown
Ort: Dublin
Nuts-kod: IE021 Dublin
Postnummer: D18 KP65
Land: Irland
Kontaktperson: Lidia Jankowska
E-post: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Telefon: +353 12043100
Fax: +353 12826456
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.eurofound.europa.eu
Upphandlarprofil: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/procurement/opportunities/open
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Cedefop – Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning
Postadress: PO Box 22427, Finikas
Ort: Thessaloniki
Nuts-kod: GR122 Thessaloniki
Postnummer: 551 02
Land: Grekland
E-post: c4t-services@cedefop.europa.eu
Telefon: +30 2310-490111
Fax: +30 2310-490049
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.cedefop.europa.eu/en
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
Vid gemensam upphandling som omfattar olika länder – tillämplig nationell upphandlingslagstiftning:

Unionsrätten, kompletterad, vid behov, av lagstiftningen i Irland.

I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2511
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: socialpolitik.

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Utarbetande och genomförande av den 4:e europeiska företagsundersökningen (ECS)

Referensnummer: 161016/4301.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79311200 Genomförande av undersökningar
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Föremålet för upphandlingsförandet är utarbetande och genomförande av den 4:e europeiska företagsundersökningen i alla Europeiska unionens (EU) medlemsstater.

Detta är en gemensam upphandling för Eurofound och Cedefop. Dessa beslöt att inte bara kombinera resurser och expertis under denna etapp utan även under etappen för kontraktets genomförande.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2 500 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
Högsta antal delkontrakt som kan tilldelas en anbudsgivare: 1
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Undersökning genom datorassisterat webbintervjuande (CAWI), med stöd av telefonkontakter och uppföljning

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79311000 Undersökningar
72314000 Datainsamlings- och kollateringstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Alla Europeiska unionens (EU) medlemsstater.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

För del 1 ska uppdragstagaren administrera intervjuerna med både lednings- och arbetstagarföreträdare genom datorassisterat webbintervjuande (computer-assisted Web interviewing – CAWI). Sållning av uppgiftslämnare ska utföras genom datorassisterat telefonintervjuande (computer-assisted telephone interviewing – CATI).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 30
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
Planerat lägsta antal: 3
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Beroende på tillgängligheten till ytterligare finansiering kan den 4:e europeiska företagsundersökningen (European company survey – ECS) komma att utvidgas till att omfatta 1, några eller alla av följande 5 EU-kandidatländer (candidate countries – CC): Albanien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet.

Observera att det uppskattade värdet på ramavtalet enligt punkt II.2.6 inte inkluderar kostnaden för de berörda optionerna.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Sökande/anbudsgivare ska ansöka för båda delarna.

Den lösning som erbjuds avseende del 1 (CAWI) föredras.

Om överkomliga anbud av tillräckligt hög kvalitet har mottagits för del 1 kommer den upphandlande myndigheten att tilldela ett kontrakt endast för del 1 – oavsett priset och kvaliteten på anbuden för del 2.

Se punkt 2.3 i förfrågningsunderlaget (del B) för ytterligare uppgifter.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Undersökning genom datorassisterat webbintervjuande (CAWI), med stöd av telefonkontakter och uppföljning

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79311000 Undersökningar
72314000 Datainsamlings- och kollateringstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Alla Europeiska unionens (EU) medlemsstater.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

För del 2 kommer uppdragstagaren att erfordras att genomföra alla etapper av undersökningen med hjälp av CATI.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 30
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
Planerat lägsta antal: 3
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Beroende på tillgängligheten till ytterligare finansiering kan den 4:e ECS komma att utvidgas till att omfatta 1, några eller alla av följande 5 EU-kandidatländer (CC): Albanien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet.

Observera att det uppskattade värdet på ramavtalet enligt punkt II.2.6 inte inkluderar kostnaden för de berörda optionerna.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Sökande/anbudsgivare ska ansöka för båda delarna.

Om inga anbud för del 1 uppfyller kraven kommer den upphandlande myndigheten att därefter utvärdera de anbud som mottagits för del 2 och tilldela ett kontrakt för del 2. Detta under förutsättningen att anbuden för denna del uppfyller alla de krav som angivits i upphandlingsdokumenten.

Se punkt 2.3 i förfrågningsunderlaget (del B) för ytterligare uppgifter.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlade förfaranden under konkurrens
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.5)Information om förhandling
Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att tilldela kontraktet på grundval av ursprungliga anbud utan att genomföra förhandlingar
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 16/06/2017
Lokal tid: 17:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
Datum: 10/07/2017
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 7 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Eftersom Eurofounds arbetsspråk är engelska skulle det uppskattas om anbudsförslaget är på engelska.

Upphandlingen är även öppen för alla fysiska och juridiska personer som är etablerade i ett tredjeland som har ett särskilt avtal med unionen inom området offentlig upphandling enligt villkoren som anges i det avtalet, nämligen Albanien, Bosnien och Hercegovina, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Island, Liechtenstein, Montenegro, Norge och Serbien.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då det blev känt. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/05/2017