Servizi - 190856-2014

Mostra versione ridotta

Il presente avviso è stato annullato da:  435105-2014
06/06/2014    S108

Danmark-Gentofte: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2014/S 108-190856

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/17/EF

Del I: Ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Nordvand A/S
Postadresse: Ørnegårdsvej 17
By: Gentofte
Postnummer: 2820
Land: Danmark
Att: Martin J. Andersen/Sophie Skau Damskier
Mailadresse: nordvand@nordvand.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for ordregiveren: http://www.nordvand.dk

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter til et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Officielt navn: NIRAS A/S
Postadresse: Sortemosevej 19
By: Allerød
Postnummer: 3450
Land: Danmark
Att: Johan Finsteen Gjødvad
Mailadresse: jfg@niras.dk
Telefon: +45 48104487
Internetadresse: http://www.niras.dk

I.2)Hovedaktivitet
Andet: Vibrations- og Støjmonitorering
I.3)Kontrakt indgås på andre ordregiveres vegne
Ordregiveren indkøber på andre ordregiveres vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Ordregiverens betegnelse for kontrakten:
Vibrations- støj- og sætningsmålinger ved tunnelering, Strandvejsområdet 1.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Gentofte.

NUTS-kode DK012 Københavns omegn

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Gennemførelse af vibrations-, støj- og sætningsmålinger i forbindelse med anlægsarbejde for tunnelering i Strandvejsområdet i Gentofte:
— Montering, udlejning og nedtagning af udstyr.
— Periodisk afrapportering.
— Alarm ved overskridelse, af fastlagt niveau for vibrationer.
— Vibrationsmonitorering iht. DIN4150-3.
— Støjmonitorering iht. lokale krav.
— Målinger af sætninger, ved faste installationer på udvalgte bygninger.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Oplysninger om delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Vil fremgå af udbudsmaterialet.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Hvis ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører, skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget. Ansøgere opfordres til i ansøgningen præcist at oplyse, om ansøgningen indleveres af en enkelt virksomhed eller af en sammenslutning af økonomiske aktører.
III.1.4)Andre særlige vilkår:
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: (1) Ansøgers firmanavn, adresse, CVR.-nr., kontaktperson, dennes e-mail og tlf.-nr.
(2) Tro og love-erklæring om, at ansøger ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige på over 100 000 DKK jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger.
(3) Tro og love-erklæring om, at ansøger ikke befinder sig i én af de i direktiv nr. 2004/18/EF artikel 45, stk. 1 eller stk. 2 litra a), b), c), (e) og (f) anførte udelukkelsessituationer.
Hvis ansøgningen indleveres af en sammenslutning af økonomiske aktører, skal ovennævnte oplysninger indgives for samtlige deltagere.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Revisorattesterede nøgletal for de seneste 3 regnskabsår, omfattende omsætning, resultat, balance og egenkapital.
Hvis ansøgningen indleveres af en sammenslutning af økonomiske aktører, skal ovennævnte oplysninger indgives for samtlige deltagere.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: (1) Liste omfattende maks. 10 referencer over sammenlignelige opgaver indenfor støj- og vibrationsmåling, som ansøgeren har udført rådgivning og monitorering på indenfor de seneste 3 år med angivelse af bygherre, ydelse og tidspunkt.
(2) Oplysning om antal medarbejdere hos ansøger, der har kompetencer indenfor monitorering af støj-, vibrations- og sætningsmålinger.
Hvis ansøger er en sammenslutning af aktører og/eller ansøgeren agter at benytte underrådgivere til løsning af opgaven, skal ovennævnte oplysninger om III.2.3) Teknisk kapacitet afgives for samtlige deltagere og for sådanne underrådgivere.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, som er anført i specifikationerne eller i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos ordregiveren:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter (med undtagelse af dynamiske indkøbssystemer)
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
11.7.2014 - 12:00
IV.3.5)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk. engelsk.
Andet: Arbejdssproget er dansk.
IV.3.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.7)Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
Ansøgning om prækvalifikation skal fremsendes i 2 trykte eksemplarer og i elektronisk form (som pdf-fil eller andet låst format). Filerne bør tilsammen ikke overstige 10 MB.
Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. underrådgivere eller andre enheder i en koncern) skal ansøger godtgøre, at ansøger fuldt ud kan råde over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse. Dette kan f.eks. ske ved en erklæring eller ved fremlæggelse af dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed. I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders formåen.
Ordregiver vil opfordre 5 ansøgere til at afgive tilbud. Ved udvælgelse blandt de konditionsmæssige ansøgere vil ordregiver vælge de 5 ansøgere, der i lyset af den udbudte opgave samlet set vurderes at have den bedste og mest relevante erfaring og kapacitet i forhold til de oplysninger, der kræves efter punkt III.2).
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Telefon: +45 35291000

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Samtidigt med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og hvorvidt klagen indbringes for nævnet.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
4.6.2014