Leveringen - 190858-2019

23/04/2019    S79

Roemenië-Otopeni: IJsbestrijdingsmiddelen

2019/S 079-190858

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Compania Națională Aeroporturi București S.A.
Nationaal identificatienummer: RO26490194
Postadres: Calea Bucureștilor nr. 224E
Plaats: Otopeni
NUTS-code: RO322 Ilfov
Postcode: 075150
Land: Roemenië
Contactpersoon: Cristina Maxim George Niculie
E-mail: george.niculie@cnab.ro, cristina.maxim@cnab.ro,
Telefoon: +40 212013515/+40 212012691
Fax: +40 212041976
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.cnab.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.6)Hoofdactiviteit
Luchthavenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Degivrant lichid pentru degivrarea suprafețelor de mișcare ale aeroporturilor C.N.A.B. S.A., punctele de lucru AIHCB si AIBB-AV, în vederea asigurării condițiilor optime de [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referentienummer: 26490194_2018_PAAPD1030680
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
24951310 IJsbestrijdingsmiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO322 Ilfov
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/04/2019