Tjänster - 190939-2019

23/04/2019    S79    Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Sverige-Stockholm: Miljötekniska konsulttjänster

2019/S 079-190939

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Stockholm Vatten AB
Nationellt registreringsnummer: 556210-6855
Postadress: Bryggerivägen 10
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE110
Postnummer: 106 36
Land: Sverige
Kontaktperson: Cassandra Schön
E-post: cassandra.schon@affarsconcept.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.svoa.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afukpnmher&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afukpnmher&GoTo=Tender
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Upphandling av Geo- och miljötekniska tjänster

Referensnummer: Dnr: 18MB1492
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71313000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser ramavtal avseende konsulttjänster av geo-och miljötekniska tjänster som förstärker beställaren i uppdrag/projekt som drivs av beställaren. Syftet med denna upphandling är att täcka beställarens behov av konsulter inom geo- och miljötekniska tjänster för att säkerställa beställarens kapacitet vad gäller miljö- och geotekniska utredningar.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 75 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000
71313000
71332000
71351000
90490000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser ramavtal avseende konsulttjänster av geo-och miljötekniska tjänster som förstärker beställaren i uppdrag/projekt som drivs av beställaren. Syftet med denna upphandling är att täcka beställarens behov av konsulter inom geo- och miljötekniska tjänster för att säkerställa beställarens kapacitet vad gäller miljö- och geotekniska utredningar.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 75 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 60
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Ramavtalet kommer att ingås för en inledande period om 36 månader, från och med

20XX-XX-XX till och med 20XX-XX-XX (exakta datum ifylls vid ramavtalets

Undertecknande). Beställaren har därefter rätt att förlänga ramavtalet med max 24

Månader uppdelat på ett eller flera tillfällen med max 12 månader i taget.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Anbudsgivaren och åberopade företag ska vara registrerade i aktiebolags- eller

Handelsbolagsregister eller motsvarande register som förs i det land där anbudsgivaren

Eller åberopat företag är etablerad.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.4)Objektiva regler och kriterier för deltagande
Förteckning över och kortfattad beskrivning av reglerna och kriterierna:

Ekonomisk och finansiell ställning: Ett kreditbetyg om minst 3 enligt UC AB. Anbudsgivaren ska tillhandahålla minst två uppdragsansvariga inom miljöteknik, minst två uppdragsansvariga inom geoteknik, en handläggare inom miljöteknik, minst en handläggare inom geoteknik, en biträdande handläggare inom miljöteknik, minst en biträdande handläggare inom geoteknik, minst en besiktningsförrättare, tillhandahålla en person för ritningsredovisning, minst en administrativ resursperson, tillhandahålla minst en fältingenjör, minst en mätingenjör. Se vidare i upphandlingsdokumenten.

Regeringsuppdrag ska redovisas för rollen som uppdragsansvarig inom miljöteknik, för rollen som uppdragsansvarig inom geoteknik, för rollen som besiktningsförrättare, för rollen som fältingenjör, för rollen som mätingenjör. Se vidare i upphandlingsdokumenten.

Anbudsgivaren ska tillhandahålla förstärkningsresurser, anbudsgivaren ska ha ett kvalitetsledningssystem och ett miljöledningssystem enligt underlaget.

III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.1.6)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 21/05/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 21/11/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 22/05/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor. Se vidare i upphandlingsdokumenten.

Visma annons: https://opic.com/id/afukpnmher

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Ort: Stockholm
Land: Sverige
Telefon: +46 856168000
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/04/2019