Dodávky - 191018-2022

12/04/2022    S72

Nemecko-Karlsruhe: Vykurovanie a vetranie hlavnej konštrukcie krídla M

2022/S 072-191018

Predbežné oznámenie

Toto oznámenie poskytuje len predbežné informácie

Tovary

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Spoločné výskumné centrum (JRC), JRC.G – Nuclear Safety and Security (Karlsruhe), JRC.G.1 – JRC Sites, Radioprotection and Security
Poštová adresa: PO Box 2340
Mesto/obec: Karlsruhe
Kód NUTS: DE123 Karlsruhe, Landkreis
PSČ: 76125
Štát: Nemecko
E-mail: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10717
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Výskumný ústav

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Vykurovanie a vetranie hlavnej konštrukcie krídla M

Referenčné číslo: JRC/KRU/2022/OP/1063-PIN
II.1.2)Hlavný kód CPV
44620000 Radiátory a ohrievače ústredného kúrenia a ich časti
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Vykurovanie a vetranie hlavnej konštrukcie krídla M.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
44620000 Radiátory a ohrievače ústredného kúrenia a ich časti
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DE122 Karlsruhe, Stadtkreis
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Európska komisia

JRC Karlsruhe

Hermann-von-Helmholtz-Platz 1

76344 Eggenstein-Leopoldshafen

NEMECKO

II.2.4)Opis obstarávania:

Hlavná konštrukcia projektu novej budovy krídla M je takmer dokončená. Ďalší rozvoj budovy sa však v súčasnosti môže uskutočniť až po nájdení vykonávajúcich dodávateľov a zadaní prác. Aby sa zabránilo poškodeniu spôsobenému poveternostnými podmienkami, budova sa musí vykurovať, t. j. zabrániť tomu, aby sa vnútorné steny počas zimy príliš ochladili. To by spôsobilo, že by sa teplý vlhký vzduch kondenzoval na studených stenách v priebehu nasledujúcej jari/nasledujúceho leta. Musí sa prijať opatrenie na ochranu už nainštalovaných komponentov (ventilačné potrubia, plynové potrubia, nátery alebo farby, steny, stropy a podlahy).

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
13/05/2022

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Toto predbežné oznámenie informuje o zámere verejného obstarávateľa zverejniť budúcu výzvu na predloženie ponúk. V tejto fáze nie sú k dispozícii žiadne ďalšie informácie alebo dokumenty. Hospodárske subjekty prejavujúce záujem by sa mali zaregistrovať na adrese uvedenej v oddiele I.3), aby boli informované o vyhlásení verejného obstarávania a všetkých súťažných podkladoch vrátane špecifikácií obstarávania.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
05/04/2022