Supplies - 191055-2021

19/04/2021    S75

Poland-Brzesko: Surgical gloves

2021/S 075-191055

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
Postal address: ul. Kościuszki 68
Town: Brzesko
NUTS code: PL217 Tarnowski
Postal code: 32-800
Country: Poland
E-mail: przetargi@spzoz-brzesko.pl
Telephone: +14 6621155
Fax: +14 6621155
Internet address(es):
Main address: www.spzoz-brzesko.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://spzoz-brzesko.pl/przetargi-2021-2/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rękawice chirurgiczne

Reference number: DZP-271-8-U/21
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zadanie nr: 1 Rękawice chirurgiczne.

Zadanie nr: 2 Rękawice diagnostyczne.

Zadanie nr: 3 Rękawice diagnostyczne.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice chirurgiczne

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL217 Tarnowski
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki zdrowotnej

Adres: 32-800 Brzesko, ul. Kościuszki 68

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa rękawic chirurgicznych sterylnych, diagnostycznych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice diagnostyczne

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL217 Tarnowski
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki zdrowotnej

Adres: 32-800 Brzesko, ul. Kościuszki 68.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa rękawic diagnostycznych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice diagnostyczne

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL217 Tarnowski
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki zdrowotnej

Adres: 32-800 Brzesko, ul. Kościuszki 68

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa rękawic diagnostycznych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji zawiera treść „wzoru umowy”, w tym wszystkie istotne postanowienia dla stron, zawiera załącznik nr 5 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/05/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/08/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/05/2021
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi o godz: 10.30 w dniu, w którym upływa termin składania ofert tj. 21.5.2021 w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej, 32-800 Brzesko, ul. Kościuszki 68.

Information about authorised persons and opening procedure:

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do „Deszyfrowania” w miniPortalu.

System zweryfikuje, do którego postępowania zaszyfrowana została oferta i ją odszyfruje.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 515 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób niż określony w lit. a (art. 515 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp). Szczegółowe zasady ochrony prawnej zawarte są w dziale IX ustawy Pzp – art. 505–590.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/04/2021