Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Diensten - 191127-2019

24/04/2019    S80

Nederland-'s-Gravenhage: Horeca-, conferentie- en aanverwante diensten

2019/S 080-191127

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europol
Postadres: Eisenhowerlaan 73
Plaats: The Hague
NUTS-code: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Postcode: 2517 KK
Land: Nederland
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Telefoon: +31 703531594
Fax: +31 703180808
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.europol.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4663
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4663
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Horeca-, conferentie- en aanverwante diensten

Referentienummer: 1904/C58/D
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79992000 Receptiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het toepassingsgebied van deze aanbestedingsprocedure is het verstrekken van horeca-, conferentie- en aanverwante diensten voor de hoofdkantoren van Europol. Sommige diensten kunnen worden uitgevoerd in het tijdelijke satellietgebouw/de tijdelijke satellietgebouwen in de nabije omgeving van de belangrijkste gebouwen van Europol.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 310 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79510000 Telefoonbeantwoordingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Voornaamste plaats van uitvoering:

's-Gravenhage, Nederland.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het toepassingsgebied van deze aanbestedingsprocedure is het verstrekken van horeca-, conferentie- en aanverwante diensten voor de hoofdkantoren van Europol. Sommige diensten kunnen worden uitgevoerd in het tijdelijke satellietgebouw/de tijdelijke satellietgebouwen in de nabije omgeving van de belangrijkste gebouwen van Europol.

Europol wenst de volgende diensten te verwerven:

(1) Reguliere diensten;

(2) Ondersteuningsdiensten op verzoek;

(3) Beheer van de cadeauwinkel van Europol.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De looptijd van de opdracht bedraagt 2 jaar met 2 mogelijke verlengingen van telkens 1 jaar, zoals vermeld in de ontwerpovereenkomst.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Tijdens de 3 jaar na voltooiing van de (initiële) opdracht kan Europol een beroep doen op de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van opdracht (bijlage 1, punt 11.1, onder e) van het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Unie) voor nieuwe diensten die vergelijkbaar zijn met de diensten die aan de begunstigde van onderhavige opdracht zijn gegund door dezelfde aanbestedende dienst.

Van deze mogelijkheid kan worden gebruikgemaakt indien de behoefte aan horeca- en conferentiediensten van Europol toenemen in vergelijking met de raming die vóór de aanvang van de aanbestedingsprocedure werd gemaakt. De toename mag niet meer bedragen dan 50 % van de initiële geraamde waarde van de raamovereenkomst.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zoals vermeld in de aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zoals vermeld in de aanbestedingsstukken.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

de kantoren van Europol — Eisenhowerlaan 73, 2517 KK The Hague, NEDERLAND.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

maximaal 1 vertegenwoordiger per inschrijver. Om veiligheidsredenen moeten inschrijvers zich binnen de gestelde termijn (zie de uitnodiging tot inschrijving en de aanbestedingsstukken) melden om tot de opening te worden toegelaten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

over ongeveer 4 jaar.

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, de dag waarop het bekend werd. Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Europol
Postadres: Eisenhowerlaan 73
Plaats: The Hague
Postcode: 251 7KK
Land: Nederland
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Telefoon: +31 703025000
Fax: +31 703180808
Internetadres: http://www.europol.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/04/2019