Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usluge - 191128-2019

24/04/2019    S80

Litva-Vilnius: Unaprjeđenje prikupljanja administrativnih podataka o nasilju intimnih partnera

2019/S 080-191128

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski institut za ravnopravnost spolova
Poštanska adresa: Gedimino av.16
Mjesto: Vilnius
NUTS kod: LT011 Vilniaus apskritis
Poštanski broj: LT 01103
Država: Litva
E-pošta: procurement@eige.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.eige.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4793
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4793
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Ravnopravnost spolova

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Unaprjeđenje prikupljanja administrativnih podataka o nasilju intimnih partnera

Referentni broj: EIGE/2019/OPER/01
II.1.2)Glavna CPV oznaka
73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Krajnji cilj:

Opći je cilj ove studije dodatno pomoći državama članicama EU-a u provedbi pokazatelja na razini EU-a o prikupljanju administrativnih podataka o nasilju od strane intimnih partnera, silovanju i femicidu koje je razvio EIGE te razvoju sustava klasifikacije za femicid.

Posebni cilj(evi):

Specifični ciljevi pridonijet će boljoj usporedivosti i ujednačenosti administrativnih podataka o rodno uvjetovanom nasilju.

Posebni ciljevi su:

1) procijeniti napredak postignut na nacionalnoj razini u poboljšanju dostupnosti podataka, kako bi se osigurali jedinstveni podaci o nasilju od strane intimnog partnera i poboljšala usporedivost podataka u EU-u;

2) Unaprijediti prikupljanje podataka o ubojstvima žena i djevojaka vezanih uz spol, razvojem sustava klasifikacije.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 200 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LT011 Vilniaus apskritis
II.2.4)Opis nabave:

Krajnji cilj:

Opći je cilj ove studije dodatno pomoći državama članicama EU-a u provedbi pokazatelja na razini EU-a o prikupljanju administrativnih podataka o nasilju od strane intimnih partnera, silovanju i femicidu koje je razvio EIGE te razvoju sustava klasifikacije za femicid.

Posebni cilj(evi):

Specifični ciljevi pridonijet će boljoj usporedivosti i ujednačenosti administrativnih podataka o rodno uvjetovanom nasilju.

Posebni ciljevi su:

1) procijeniti napredak postignut na nacionalnoj razini u poboljšanju dostupnosti podataka, kako bi se osigurali jedinstveni podaci o nasilju od strane intimnog partnera i poboljšala usporedivost podataka u EU-u;

2) Unaprijediti prikupljanje podataka o ubojstvima žena i djevojaka vezanih uz spol, razvojem sustava klasifikacije.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 200 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 11
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 06/06/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 06/06/2019
Lokalno vrijeme: 13:00
Mjesto:

Prostori EIGE-a.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

1 ovlašteni predstavnik svakog ponuditelja može prisustvovati otvaranju ponuda kao promatrač. Poduzeća moraju obavijestiti o svojoj namjeri najmanje 2 radna dana unaprijed na kontaktnu adresu navedenu u odjeljku I. ove obavijesti, a obavijest mora sadržavati referentni broj postupka.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Mjesto: Luxembourg
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Mjesto: Strasbourg
Država: Francuska
Telefon: +33 388172313
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe ili, u slučaju izostanka obavijesti, od dana primanja dotičnih okolnosti na znanje. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu to se razdoblje ne obustavlja niti se ne otvara novo razdoblje za podnošenje žalbi.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/04/2019