Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να διαμορφώσετε το μέλλον της Ευρώπης. Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Υπηρεσίες - 191140-2019

24/04/2019    S80

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Οργάνωση μιας ευρωπαϊκής διεργαστηριακής σύγκρισης για τη μέτρηση ολόκληρου του σώματος

2019/S 080-191140

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate General for Energy
Ταχ. διεύθυνση: European Commission-Directorate General Energy — Directorate D — Nuclear energy, safety and ITER, 1 rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'Or
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG
Ταχ. κωδικός: 2530
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ENER-RADPROT@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/energy/en
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4724
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4724
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Οργάνωση μιας ευρωπαϊκής διεργαστηριακής σύγκρισης για τη μέτρηση ολόκληρου του σώματος

Αριθμός αναφοράς: ENER/D3/2019-158
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
33100000 Ιατρικές συσκευές
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο του έργου αυτού είναι να αξιολογήσει την εφαρμογή των επιμέρους απαιτήσεων παρακολούθησης στα κράτη μέλη της ΕΕ με βάση τις μετρήσεις in-vivo και να λάβει μια γενική εικόνα των επιδόσεων των μετρήσεων in-vivo χρησιμοποιώντας μετρητές ακτινοβολίας ολοκλήρου σώματος.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 100 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ο ανάδοχος θα εκτελέσει τα ακόλουθα καθήκοντα:

— σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή και δοκιμή ενός προσθέτου ομοιώματος ανθρωπίνου σώματος (δηλαδή αντιπροσωπευτικό ενός ανθρώπινου σώματος από άποψη μεγέθους/μορφής/μήτρας/πυκνότητας) με περιεχόμενο ραδιονουκλεϊδίου περιλαμβανομένων κατάλληλων ραδιονουκλεϊδίων πιστοποιημένου φορτίου ραδιενέργειας,

— καθιέρωση επαφών με ευρωπαϊκά εργαστήρια που πραγματοποιούν μέτρηση ολόκληρου του σώματος εξασφαλίζοντας μια κατάλληλη γεωγραφική κάλυψη στην ΕΕ,

— ανάπτυξη ενός προτύπου αναφοράς για την προσθήκη πληροφοριών σχετικά με τα χαρακτηριστικά του μετρητή ακτινοβολίας ολοκλήρου σώματος (Τύπος/μέγεθος/αριθμός ανιχνευτών, γεωμετρία μέτρησης, τοποθέτηση ανιχνευτών σε σχέση με το θέμα, πρωτόκολλο βαθμονόμησης, διασφάλιση ποιότητας, έλεγχος ποιότητας, διαπίστευση), χαρακτηριστικά θωράκισης (υλικά και πάχος), χαρακτηριστικά μέτρησης (αριθμός μετρήσεων, χρόνος μέτρησης, απόσταση ανιχνευτή ομοιώματος), αποτελέσματα μετρήσεων (υπολογιζόμενη ραδιενέργεια και συναφείς αβεβαιότητες) και εκτιμώμενη ακρίβεια μετρήσεων και ελάχιστη ανιχνεύσιμη δραστηριότητα (MDA) για τα ραδιονουκλεΐδια που περιέχονται στο ομοίωμα,

— οργάνωση και διαχείριση μιας εκστρατείας μετρήσεων που περιλαμβάνει εργαστήρια που συμμετέχουν στην ΕΕ (μεταφορά και μετρήσεις του ομοιώματος από τους συμμετέχοντες μετρητές ακτινοβολίας ολοκλήρου σώματος),

— συλλογή των συμπληρωμένων υποδειγμάτων αναφοράς και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων,

— οργάνωση σεμιναρίων υπό μορφή εργαστηρίων για την παρουσίαση αποτελεσμάτων και την ανταλλαγή εμπειριών,

— προετοιμασία μιας δημοσίευσης που συνοψίζει την οργάνωση της άσκησης διασύνδεσης και την παρουσίαση των συμμετεχόντων μετρητών ακτινοβολίας ολοκλήρου σώματος, τα χαρακτηριστικά τους, μια επισκόπηση της ακρίβειας καταμέτρησης και των MDA, των εφαρμοζόμενων παραμέτρων μέτρησης και της αξιολόγησης των αναφερόμενων αποτελεσμάτων.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 28/05/2019
Τοπική ώρα: 16:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 29/05/2019
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Energy, Euroforum Building, 1 rue Henri Schnadt, Zone d'Activités Cloche d'Or, L-2530 Luxembourg, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu/
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
17/04/2019