Supplies - 191162-2021

19/04/2021    S75

Poland-Poznań: Steriliser

2021/S 075-191162

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Postal address: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147
Town: Poznań
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Postal code: 61-545
Country: Poland
E-mail: zamowienia.publiczne@orsk.ump.edu.pl
Telephone: +48 618310142/ +48 618310242
Fax: +48 618310107
Internet address(es):
Main address: www.orsk.ump.edu.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.orsk.ump.edu.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup aparatury do Centralnej Sterylizatorni wraz z montażem i przystosowaniem pomieszczeń

Reference number: SZP/DTG-SERW/05/21
II.1.2)Main CPV code
33191100 Steriliser
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury do Centralnej Sterylizatorni wraz z jej montażem i przystosowaniem pomieszczeń.

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2a, 2b, 2c do SWZ (opis przedmiotu zamówienia).

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części.

4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiącym załącznik nr 6a i 6b do SWZ

5. Dotyczy części nr 1 i 2 – Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2021 r. godz. 10.00 (obecność obowiązkowa – zbiórka w przed wejściem głównym do Szpitala przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147 w Poznaniu, Nieobecność Wykonawcy na wizji lokalnej spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.

6. Termin udzielonej gwarancji przez Wykonawcę – 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sterylizator parowy wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191100 Steriliser
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury do Centralnej Sterylizatorni wraz z jej montażem i przystosowaniem pomieszczeń - Część nr 1 – Sterylizator parowy wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń.

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2a, 2b, 2c do SWZ (opis przedmiotu zamówienia).

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiącym załącznik nr 6a i 6b do SWZ

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z należytą staranności, zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane, normami technicznymi, standardami, etyką zawodową, przepisami BHP i Ppoż, postanowieniami SWZ, projektowanymi postanowieniami umowy oraz zasadami sztuki budowlanej i z zachowaniem wymogów określonych w dokumentacji.

5. Dotyczy części nr 1 i 2 – Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2021 r. godz. 10.00 (obecność obowiązkowa - zbiórka w przed wejściem głównym do Szpitala przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147 w Poznaniu). Zamawiający nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia, odsyłając Wykonawców do składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający wymaga od Wykonawców udziału w wizji lokalnej miejsca, którego dotyczy realizacja zamówienia, w celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być pomocne do przygotowania oferty i realizacji zamówienia. Nieobecność Wykonawcy na wizji lokalnej spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.

6. Informacje istotne dla zamówienia – rozwiązania równoważne

1) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów. Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia.

2) W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych i wykazać ich równoważność

W stosunku do materiałów, urządzeń i innych elementów opisanych w dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych/przedmiaru robót, których dotyczy.

3) Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały lub inne elementy muszą posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji oraz posiadać stosowne dopuszczenia i atesty.

7. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (j. t. Dz.U. z 2020 r., poz. 186) oraz dyrektywami Unii Europejskiej (zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 186)

8. Termin udzielonej gwarancji przez Wykonawcę – 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag,

9. Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie bieżącej obsługi, konserwacji i eksploatacji zaoferowanego sprzętu.

10. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie na koszt, ryzyko i transportem Wykonawcy.

11. Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte zostały również w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 6a i 6b do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 112
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Nieobecność Wykonawcy na wizji lokalnej spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Myjnia dezynfektor wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191100 Steriliser
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury do Centralnej Sterylizatorni wraz z jej montażem i przystosowaniem pomieszczeń – Część nr 2 – Myjnia dezynfektor wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń.

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2a, 2b, 2c do SWZ (opis przedmiotu zamówienia).

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z należytą staranności, zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane, normami technicznymi, standardami, etyką zawodową, przepisami BHP i Ppoż, postanowieniami SWZ, projektowanymi postanowieniami umowy oraz zasadami sztuki budowlanej i z zachowaniem wymogów określonych w dokumentacji.

5. Dotyczy części nr 1 i 2 – Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2021 r. godz. 10.00 (obecność obowiązkowa - zbiórka w przed wejściem głównym do Szpitala przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147 w Poznaniu). Zamawiający nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia, odsyłając Wykonawców do składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający wymaga od Wykonawców udziału w wizji lokalnej miejsca, którego dotyczy realizacja zamówienia, w celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być pomocne do przygotowania oferty i realizacji zamówienia. Nieobecność Wykonawcy na wizji lokalnej spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.

6. Informacje istotne dla zamówienia – Rozwiązania równoważne

1) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów. Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia.

2) W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych i wykazać ich równoważność

W stosunku do materiałów, urządzeń i innych elementów opisanych w dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych/przedmiaru robót, których dotyczy.

3) Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały lub inne elementy muszą posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji oraz posiadać stosowne dopuszczenia i atesty.

7. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (j. t. Dz.U. z 2020 r., poz. 186) oraz dyrektywami Unii Europejskiej (zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 186)

8. Termin udzielonej gwarancji przez Wykonawcę – 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag,

9. Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie bieżącej obsługi, konserwacji i eksploatacji zaoferowanego sprzętu.

10. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie na koszt, ryzyko i transportem Wykonawcy.

11. Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte zostały również w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 112
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Nieobecność Wykonawcy na wizji lokalnej spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Myjka ultradźwiękowa wraz z wyposażeniem.

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191100 Steriliser
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury do Centralnej Sterylizatorni wraz z jej montażem i przystosowaniem pomieszczeń – Część nr 3 – Myjka ultradźwiękowa wraz z wyposażeniem.

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2a, 2b, 2c do SWZ (opis przedmiotu zamówienia).

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiącym załącznik do SWZ

4. Informacje istotne dla zamówienia – rozwiązania równoważne

1) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów. Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia.

2) W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych i wykazać ich równoważność

W stosunku do materiałów, urządzeń i innych elementów opisanych w dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych/przedmiaru robót, których dotyczy.

3) Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały lub inne elementy muszą posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji oraz posiadać stosowne dopuszczenia i atesty.

5. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (j. t. Dz.U. z 2020 r., poz. 186) oraz dyrektywami Unii Europejskiej (zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 186) – nie dotyczy części nr 3.

6. Termin udzielonej gwarancji przez Wykonawcę – 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag,

7. Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie bieżącej obsługi, konserwacji i eksploatacji zaoferowanego sprzętu.

8. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie na koszt, ryzyko i transportem Wykonawcy.

9. Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte zostały również w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 112
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa wymagań dotyczących niniejszego warunku

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa wymagań dotyczących niniejszego warunku

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1) W odniesieniu do zdolności technicznej i zawodowej, warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie (zakończył; rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) co najmniej 1 dostawę o podobnym charakterze i wartości minimum:

— część nr 1 – 240 000,00 PLN brutto każda (każda dostawa wykonana w ramach odrębnej umowy),

— część nr 2 – 230 000,00 PLN brutto każda (każda dostawa wykonana w ramach odrębnej umowy),

— część nr 3 – 26 000,00 PLN brutto każda (każda dostawa wykonana w ramach odrębnej umowy).

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający, na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy Pzp., określa, iż dokonując oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej uzna, że warunek został spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże samodzielne spełnianie tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza łączenia (sumowania) doświadczenia zdobytego osobno przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5) W przypadku, o którym mowa w pkt 3 i 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik do SWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu objętego niniejszym postępowaniem, w tym sposób i terminy zapłaty rozliczenia za realizację zamówienia, obowiązki stron i istotne postanowienia Zamawiający określił w projektowanych postanowieniach umowy, który jest wiążący Zamawiającego i Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/05/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/08/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/05/2021
Local time: 11:00
Place:

Siedziba Zamawiającego pokój nr 128 I piętro Sekcja zamówień Publicznych

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

1.1. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 7 do SWZ.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

— sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

2.2. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 4 do SWZ.

2.3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji

I Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

2.4. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.;

2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;

3. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp., dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

4. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 5 do SWZ.

Ofertę stanowią:.

1. wypełniony formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ,

2. przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z rozdziałem V SWZ 3 w przypadku gdy umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z właściwego rejestru, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy

W postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy, podpisane przez osoby do tego umocowane,

4. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy.

Stosownie do treści art. 107 ust. 2 i 3 ustawy Zamawiający nie przewiduje wzywania do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych w przypadku braku ich złożenia lub gdy będą one niekompletne,

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5. Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Pzp odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Pozostałe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w art. 179 i następne ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/04/2021