Services - 191334-2020

24/04/2020    S81    Services - Contract notice - Open procedure 

Romania-Aiud: Engineering-design services for traffic installations

2020/S 081-191334

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Municipiul Aiud
National registration number: 4613636
Postal address: Str. Cuza Vodă nr. 1
Town: Aiud
NUTS code: RO121 Alba
Postal code: 515200
Country: Romania
Contact person: Delia Florea
E-mail: tehnic@aiud.ro
Telephone: +40 258861310
Fax: +40 258861280

Internet address(es):

Main address: www.aiud.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100093493
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achiziția de servicii pentru elaborarea PT + DDE și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții cu titlul „Transport public ecologic în municipiul Aiud” cod SMIS 121926

Reference number: 4613636_2019_PAAP_1137838
II.1.2)Main CPV code
71322500 Engineering-design services for traffic installations
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Achiziția de servicii pentru elaborarea PT + DDE și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții cu titlul „Transport public ecologic în municipiul Aiud” cod SMIS 121926.

Serviciul cuprinde realizarea PT + DDE (inclusiv documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor) si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrarilor si pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC pentru obiectivul de investitii cu titlul „Transport public ecologic în municipiul Aiud” cod SMIS 121926.

Se vor presta in conformitate cu cerintele studiului de fezabilitate – servicii pentru realizarea PT + DDE (inclusiv documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor) si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrarilor si pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC pentru obiectivul de investitii cu titlul „Transport public ecologic în municipiul Aiud” cod SMIS 121926, respectiv:

— intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizelor necesare emiterii autorizatiei de constructie;

— PAC – proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire;

— POE – proiectul de organizare a executiei lucrarilor;

— PT+ DDE – proiectul tehnic de executie si detalii de executie;

— asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata durata de executie a lucrarilor.

Valoarea estimata pentru serviciile de proiectare ce fac obiectul contractului este formata din:

— cap. 3.5.4. valoarea estimata – documentatii necesare pentru obtinerea avizelor si detalii de executie: 65 000,00 RON fara TVA;

— cap. 3.5.6. valoarea estimata – proiect tehnic, detalii de executie: 400 000,00 RON fara TVA;

— cap. 3.8.1. valoarea estimata – asistenta tehnica din partea proiectantului: 278 000 RON fara TVA (3.8.1.1 pe perioada executiei lucrarilor – 198 000,00 RON si 3.8.1.2 pentru participarea la fazele de executie – 80 000,00 RON).

Valoarea estimata fara TVA: 743 000,00. Monedă: RON.

Atentie: termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din fisa de date/„Instructiunile pentru ofertanti”, respectiv 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 743 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
71356200 Technical assistance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO121 Alba
Main site or place of performance:

Municipiul Aiud.

II.2.4)Description of the procurement:

Achiziția de servicii pentru elaborarea PT + DDE și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții cu titlul „Transport public ecologic în municipiul Aiud” cod SMIS 121926.

Serviciul cuprinde realizarea PT + DDE (inclusiv documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor) si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrarilor si pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC pentru obiectivul de investitii cu titlul „Transport public ecologic în municipiul Aiud” cod SMIS 121926.

Se vor presta in conformitate cu cerintele studiului de fezabilitate – servicii pentru realizarea PT + DDE (inclusiv documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor) si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrarilor si pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC pentru obiectivul de investitii cu titlul „Transport public ecologic în municipiul Aiud” cod SMIS 121926, respectiv:

— intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizelor necesare emiterii autorizatiei de constructie;

— PAC – proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire;

— POE – proiectul de organizare a executiei lucrarilor;

— PT+ DDE – proiectul tehnic de executie si detalii de executie;

— asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata durata de executie a lucrarilor.

Valoarea estimata pentru serviciile de proiectare ce fac obiectul contractului este formata din:

— cap. 3.5.4. valoarea estimata – documentatii necesare pentru obtinerea avizelor si detalii de executie: 65 000,00 RON fara TVA;

— cap. 3.5.6. valoarea estimata – proiect tehnic, detalii de executie: 400 000,00 RON fara TVA;

— cap. 3.8.1. valoarea estimata – asistenta tehnica din partea proiectantului: 278 000 RON fara TVA (3.8.1.1 pe perioada executiei lucrarilor – 198 000,00 RON si 3.8.1.2 pentru participarea la fazele de executie – 80 000,00 RON).

Valoarea estimata fara TVA: 743 000,00. Monedă: RON.

Atentie: termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din fisa de date/„Instructiunile pentru ofertanti”, respectiv 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Durata contractului. Durata contractului este de 19 luni, cu posibilitatea prelungirii cu acordul partilor, funcție de durata de execuție a lucrărilor, după cum urmează:

— trei luni – servicii de proiectare – elaborare PT + DDE (inclusiv documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor);

— 16 luni – asistența tehnica din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrarilor si pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC pentru obiectivul de investitii.

Contractul de prestări servicii va cuprinde și prevederi referitoare la sistarea acestuia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului prin metodologia pentru realizarea serviciilor si planul de lucru pentru realizarea serviciilor – ponderea criteriului este de 30 %. Punctajul pentru componenta tehnica 2 – P3 se va obtine prin însumarea punctelor acordate pentru fiecare subfactor de evaluare mentionat mai jos, 30 %. / Weighting: 30
Quality criterion - Name: P2 se va obtine prin însumarea punctelor acordate pentru fiecare expert cheie, corespunzator subfactorilor de evaluare mentionati mai jos aferent fiecarui expert. Punctaj maximum acordat 30 puncte. / Weighting: 30
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 19
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, cu informatii aferente situatiei lor, din documentatia de atribuire.

Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, atrage exluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi: persoane juridice/fizice romane:

— certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitatile subordonate care au calitatea de creditor bugetar (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestora);

— certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, eliberat de consiliul local (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestora);

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

Persoane juridice/fizice straine:

— documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta;

Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana;

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogari prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

— dupa caz, alte documente edificatoare.

2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 – Formular nr. 7.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

— se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertanti, terti sustinatori, subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor;

— se va prezenta declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute în art. 60/Legea nr. 98/2016.

Nota: declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute în art. 60 Legea nr. 98/2016 se va prezenta odata cu DUAE de catre toti operatorii economici.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt urmatoarele:

— Iulia Adriana Oana Badea – primar;

— Lorincz Helga – viceprimar;

— Sima Cosmin Florin – secretar;

— Consilieri locali – Barb Cristian, Bradea-Cristea Iosif, Ciortea Aurel, Ciortea Stefania-Liana, Câmpean Vasile, Danciu Ionela Mariana, Daramus Nicolae-Bogdan, Mihăilă Daciana, Georgiu Cosmin-Daniel, Moldovan Florina, Lazar Simona Maria Hortensia, Nandrean Paul-Ioan, Tovisi Anton, Gâlea Gabriela Anamaria, Rusu Liviu Octavian, Gaspar Alexandru, Takács-Varro Andreea Rebeka, Vultur Vasile.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul AC, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:

1. Florea Liviu Florin – administrator public, manager proiect – preşedinte cu drept de vot;

2. Florea Delia Daniela – director executiv, asistent manager – membru;

3. Boancă Ovidiu – consilier Direcţia tehnică, responsabil achiziții publice – membru;

4. Scrobotă Elena Viorica – consilier Direcţia tehnică – membru;

5. Mărginean Corina Aurelia – director executiv, responsabil financiar – membru;

6. Ştefănuţ Silviu Marius – inspector Direcţia tehnică, responsabil tehnic – membru;

7. Grecu Tiberiu – responsabil comunicare, membru.

Membrii de rezervă:

1. Niculiţa Cosmina Monica – consilier Direcţia tehnică;

2. Tocaciu Radu – expert Directia tehnica;

– expert cooptat Purdel Razvan Mihai – consultant achizitii publice

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul furnizorului de servicii de achizitie, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt urmatoarele:

1. Purdel Razvan Mihai – consultant achizitii publice – expert cooptat.

1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestuia;

2. Persoanele juridice/fizice straine, în calitate de ofertanti sau parteneri ai unei asocieri, vor prezenta documente similare cu cele solicitate, valabile în tara de origine, în original sau copie certificata „conform cu originalul”, însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Prezentarea mediei cifrei de afaceri globale din ultimii trei ani (2016, 2017, 2018), trebuie sa fie de cel putin 700 000 RON fara TVA. Completarea DUAE.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE si anume bilanturile contabile pe ultimii trei ani inregistrate la organele competente sau orice alte documente pe care operatorii economici le pot prezenta in sustinerea cifrei de afaceri medii globale, trebuie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. In situatia in care valorile prezentate in documentele ofertantului sunt exprimate in euro/alta valuta, pentru conversia in lei sa va utiliza, obligatoriu, cursul de schimb leu/euro/alta valuta mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru fiecare an in parte. Capacitatea economică și financiară a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE si va fi prezentat alaturi de angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători, prin care se dovedește că ofertantul va avea acces în orice moment la susținerea terțului (Formular 4). Terțul/terții susținători va/vor completa DUAE cu informații privind media cifrei de afaceri globale din ultimii trei ani, corespunzător susținerii acordate. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor: documente justificative ale terțului susținător/terților susținători. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, prezentând documente justificative, după caz, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, prin identificarea resursele financiare invocate pe care le va pune la dispoziție ofertantului. Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Proportia de subcontractare. Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze. Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să o/le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi.

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Cerinta nr. 1 – experienta similara. Lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii trei ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a achizitorilor publici sau privaţi. Experienta in prestarea de servicii de proiectare se poate demonstra prin contracte de servicii de proiectare, la oricare din fazele de proiectare DALI/SF/PT, pentru lucrari de construire şi/sau de modernizare şi/sau de reabilitare constructii in domeniul infrastructurii publice/rutiere sau pentru realizarea de lucrari similare din punct de vedere al complexitatii cu cea care face obiectul achizitiei, duse la bun sfarsit, în ultimii trei ani, calculați până la data-limită de depunere a ofertelor, cu o valoare cumulata totalǎ de cel puțin 700 000 RON fǎrǎ TVA, realizată la nivelul unui contract – maximum trei contracte de servicii similare. Prin proiecte in domeniul infrastructurii publice/rutiere sau pentru realizarea de lucrari similare din punct de vedere al complexitatii cu cea care face obiectul achizitiei, se intelege ca ofertantul a prestat, in cadrul aceluiasi contract, servicii de proiectare pentru construire şi/sau de modernizare şi/sau de reabilitare urmatoarelor obiecte, cum ar fi, dar fara a se limita: cladiri cu destinatie depou pentru gararea autobuzelor electrice, statii de incarcare vehicule electrice, statii de calatori, cladiri cu destinatie statii de capat destinate transportului public de calatori, sistem ITS (Intelligent Transport System) – sisteme inteligente de transport, continand minimum sistem de taxare, management flota, supraveghere video, informare calatori etc., drumuri de orice categorie și/sau sistem bike-sharing, mijloace de transport public de calatori electrice etc. Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege: servicii receptionate partial sau in totalitate, care sunt insotite de proces-verbal de receptie/proces-verbal de predare-primire etc., intocmite in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; completarea DUAE.

Minimum level(s) of standards possibly required:

In DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanți. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat, pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti si acordul/acordurile de subcontractare (Formular 6), completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Urmatoarele documente justificative care probează indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: documente justificative ale subcontractantului. Atentie: subcontractanţii pe ale caror capacitati ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi si terti sustinatori, caz in care acordul de subcontractare reprezinta, in acelasi timp si angajamentul ferm.

2. Autoritatea contractantă va lua in considerare aceasta sustinere, ca proba a indeplinirii criteriilor minime impuse in cadrul documentatiei de atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

(a) tertul/tertii susţinător(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului;

(b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Atentie: la nivelul DUAE trebuie precizate de către ofertanţi informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE si anume – contracte, procese-verbale, recomandari/alte documente, din care sa rezulte ca au fost prestate servicii similare obiectului procedurii de achizitie, trebuie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte si prezentat alaturi de acordul de asociere (Formular 3). Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul (în cazul asocierii, de către fiecare operator economic care face parte din asociere) clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE si va fi prezentat alaturi de angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), prin care se dovedește că ofertantul va avea acces în orice moment la susținerea terțului (Formular 5). Terțul/terții susținători va/vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: documente justificative ale terțului susținător/terților susținători. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, prezentând documente justificative, după caz, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/05/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 29/11/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/05/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare, fie la rubrica reofertare (depunerea noilor oferte se va realiza in sectiunea „Oferta financiara”), in cazul in care sistemul permite, fie in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, oferta câştigătoare fiind desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mica;

2. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica);

3. DUAE va fi realizat de fiecare ofertant/asociat/subcontractant/tert sustinator prin intermediul SEAP. Pentru ofertant (cel care depune oferta in SEAP) – in sectiunea „Oferta mea > DUAE”. Pentru asociat/subcontractant/tert sustinator, dupa confirmarea participarii alaturi de alt ofertant, in sectiunea „Informatii privind DUAE”. Detalii cu privire la întocmirea DUAE se regasesc, după autentificarea în SEAP, în secțiunea „Informații DUAE” – ghid de completare DUAE. Dupa completarea DUAE se recomanda printarea, scanarea, semnarea cu semnatura electronica extinsa si incarcarea acestuia de catre ofertant/lider in sectiunea „Oferta mea > Documente de calificare”;

4. In cazul in care la nivelul caietului de sarcini apar cerinte de calificare, altele decat cele solicitate prin fisa de date, se considera cerinte nescrise;

5. Daca semnatura electronica extinsa nu apartine reprezentantului legal din partea ofertantului, acesta are obligatia de a transmite, odata cu oferta si imputernicirea persoanei care a semnat documentele ofertei, cu semnatura electronica extinsa.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet address: www.cnsc.ro

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și vor fi soluționate potrivit Legii 101/2016.

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute de art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Compartiment juridic
Postal address: Str. Cuza Vodă nr. 1
Town: Aiud
Postal code: 515200
Country: Romania
E-mail: office@aiud.ro
Telephone: +40 258861310
Fax: +40 258861280

Internet address: www.aiud.ro

VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/04/2020