Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 191366-2018

03/05/2018    S85

Poland-Milicz: Fuels

2018/S 085-191366

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Stawy Milickie S.A. w Rudzie Sułowskiej 20
Postal address: Sułów, ul. Kolejowa 2
Town: Milicz
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Postal code: 56-300
Country: Poland
Contact person: Stawy Milickie S.A., Sułów, ul. Kolejowa 2, (I piętro), 56-300 Milicz
E-mail: przetargi@stawymilickie.pl
Telephone: +48 713847110
Fax: +48 713847110
Internet address(es):
Main address: http://www.stawymilickie.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spółka akcyjna
I.5)Main activity
Other activity: Chów i hodowla ryb

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa paliw

Reference number: PN-1 /2018
II.1.2)Main CPV code
09100000 Fuels
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy paliw:

1) Część I: oleju napędowego do zbiorników Zamawiającego znajdujących się w 5-pięciu Zakładach położonych w miejscowościach: Radziądz, Ruda Sułowska, Stawno, Potasznia, Krośnice.

2) Część II: oleju napędowego (ON), etyliny bezołowiowej (Pb 95) oraz skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) do samochodów służbowych Zamawiającego poprzez sprzedaż w sieci publicznych stacji paliwowych na terenie całego kraju, (co najmniej jedna stacja w każdym województwie), w tym w odległości nie większej niż 30 km od każdego zakładu znajdującego się w miejscowościach Radziądz, Ruda Sułowska, Stawno, Potasznia, Krośnice.

2. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącej Załącznik Nr 3 do SIWZ.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 687 764.23 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa oleju napędowego do zbiorników Zamawiającego

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09130000 Petroleum and distillates
09134100 Diesel oil
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Main site or place of performance:

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia dla I części: ul. Stawowa 1, 56-320 Krośnice, Potasznia 56-300 Milicz, Stawno 2 56-300 Milicz, Radziądz 55-140 Żmigród, Ruda Sułowska 20 56-300 Milicz.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy paliw:

1) Część I: oleju napędowego do zbiorników Zamawiającego znajdujących się w 5-pięciu Zakładach położonych w miejscowościach: Radziądz, Ruda Sułowska, Stawno, Potasznia, Krośnice według poniższych założeń:

a) szacowana łączna ilość oleju napędowego wynosi 400 000,00 litrów (słownie: czterysta tysięcy litrów),

b) Wykonawca musi zapewnić dostawę oleju napędowego w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od dokonania zamówienia w okresie obowiązywania umowy,

c) dostawy będą realizowane autocysternami Wykonawcy wyposażonymi w węże zapewniające hermetyzację przy zlewaniu oleju napędowego do zbiorników Zamawiającego,

d) Wykonawca jest zobowiązany do każdej dostawy dołączać świadectwo jakości (orzeczenie laboratoryjne) dostarczanego oleju napędowego. Orzeczenie musi zawierać podstawowe dane charakteryzujące paliwo oraz musi być zaopatrzone w datę wykonania badań.

e) Pojedyncze dostawy minimum 10-dziesięć tysięcy litrów w rozbiciu na pięć podległych Zakładów wskazanych w rozdziale IV pkt. 2 SIWZ. Częstotliwość dostaw raz bądź dwa razy w miesiącu w zależności od potrzeb Zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości paliwa w szczególności poprzez pobranie próbek paliwa i oddania ich do badań laboratoryjnych.

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącej Załącznik Nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawy paliw do samochodów służbowych Zamawiającego poprzez sprzedaż w sieci publicznych stacji paliwowych

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
09130000 Petroleum and distillates
09134100 Diesel oil
09132100 Unleaded petrol
09133000 Liquefied Petroleum Gas (LPG)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL5 REGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI
Main site or place of performance:

Sprzedaż w sieci publicznych stacji paliwowych na terenie całego kraju, w tym w odległości nie większej niż 30 km od każdego zakładu w: Radziądz, Ruda Sułowska, Stawno, Potasznia, Krośnice.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy oleju napędowego (ON), etyliny bezołowiowej (Pb 95) oraz skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) do samochodów służbowych Zamawiającego poprzez sprzedaż w sieci publicznych stacji paliwowych na terenie całego kraju, (co najmniej jedna stacja w każdym województwie), w tym w odległości nie większej niż 30 km od każdego zakładu znajdującego się w miejscowościach Radziądz, Ruda Sułowska, Stawno, Potasznia, Krośnice, według poniższych założeń:

a) szacowana ilość oleju napędowego ON wynosi 30 000,00 litrów (słownie: trzydzieści tysięcy litrów),

b) szacowana ilość etyliny bezołowiowej Pb 95 wynosi 40 000,00 litrów (słownie: czterdzieści tysięcy litrów),

c) szacowana ilość LPG wynosi 45 000,00 litrów (słownie: czterdzieści pięć tysięcy litrów),

d) Wykonawca zapewni możliwość codziennego tankowania na swoich stacjach 24h/dobę,

e) sprzedaż paliw będzie dokonywana bezgotówkowo z wykorzystaniem kart paliwowych, których łącznie przez cały okres realizacji przyszłej umowy zostanie wydane nie mniej niż 30 sztuk.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości paliwa w szczególności poprzez pobranie próbek paliwa i oddania ich do badań laboratoryjnych.

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącej Załącznik Nr 3 do SIWZ

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 023-048002
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Dostawa oleju napędowego do zbiorników Zamawiającego

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/04/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
Postal address: 869 Widełka
Town: Widełka
NUTS code: PL82 Not specified
Postal code: 36-145
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 385 365.85 PLN
Total value of the contract/lot: 1 362 601.63 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Dostawy paliw do samochodów służbowych Zamawiającego poprzez sprzedaż w sieci publicznych stacji paliwowych

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
06/04/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
Postal address: ul. Chemików 7
Town: Płock
NUTS code: PL923 Not specified
Postal code: 09-411
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 344 715.00 PLN
Total value of the contract/lot: 325 162.60 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Ustawy PZP albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ww. pkt.1. i 2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/05/2018