Supplies - 191366-2018

03/05/2018    S85

Polska-Milicz: Paliwa

2018/S 085-191366

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Stawy Milickie S.A. w Rudzie Sułowskiej 20
Adres pocztowy: Sułów, ul. Kolejowa 2
Miejscowość: Milicz
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 56-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Stawy Milickie S.A., Sułów, ul. Kolejowa 2, (I piętro), 56-300 Milicz
E-mail: przetargi@stawymilickie.pl
Tel.: +48 713847110
Faks: +48 713847110
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.stawymilickie.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka akcyjna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Chów i hodowla ryb

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa paliw

Numer referencyjny: PN-1 /2018
II.1.2)Główny kod CPV
09100000 Paliwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy paliw:

1) Część I: oleju napędowego do zbiorników Zamawiającego znajdujących się w 5-pięciu Zakładach położonych w miejscowościach: Radziądz, Ruda Sułowska, Stawno, Potasznia, Krośnice.

2) Część II: oleju napędowego (ON), etyliny bezołowiowej (Pb 95) oraz skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) do samochodów służbowych Zamawiającego poprzez sprzedaż w sieci publicznych stacji paliwowych na terenie całego kraju, (co najmniej jedna stacja w każdym województwie), w tym w odległości nie większej niż 30 km od każdego zakładu znajdującego się w miejscowościach Radziądz, Ruda Sułowska, Stawno, Potasznia, Krośnice.

2. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącej Załącznik Nr 3 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 687 764.23 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa oleju napędowego do zbiorników Zamawiającego

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09130000 Ropa naftowa i destylaty
09134100 Olej napędowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia dla I części: ul. Stawowa 1, 56-320 Krośnice, Potasznia 56-300 Milicz, Stawno 2 56-300 Milicz, Radziądz 55-140 Żmigród, Ruda Sułowska 20 56-300 Milicz.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy paliw:

1) Część I: oleju napędowego do zbiorników Zamawiającego znajdujących się w 5-pięciu Zakładach położonych w miejscowościach: Radziądz, Ruda Sułowska, Stawno, Potasznia, Krośnice według poniższych założeń:

a) szacowana łączna ilość oleju napędowego wynosi 400 000,00 litrów (słownie: czterysta tysięcy litrów),

b) Wykonawca musi zapewnić dostawę oleju napędowego w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od dokonania zamówienia w okresie obowiązywania umowy,

c) dostawy będą realizowane autocysternami Wykonawcy wyposażonymi w węże zapewniające hermetyzację przy zlewaniu oleju napędowego do zbiorników Zamawiającego,

d) Wykonawca jest zobowiązany do każdej dostawy dołączać świadectwo jakości (orzeczenie laboratoryjne) dostarczanego oleju napędowego. Orzeczenie musi zawierać podstawowe dane charakteryzujące paliwo oraz musi być zaopatrzone w datę wykonania badań.

e) Pojedyncze dostawy minimum 10-dziesięć tysięcy litrów w rozbiciu na pięć podległych Zakładów wskazanych w rozdziale IV pkt. 2 SIWZ. Częstotliwość dostaw raz bądź dwa razy w miesiącu w zależności od potrzeb Zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości paliwa w szczególności poprzez pobranie próbek paliwa i oddania ich do badań laboratoryjnych.

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącej Załącznik Nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawy paliw do samochodów służbowych Zamawiającego poprzez sprzedaż w sieci publicznych stacji paliwowych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09130000 Ropa naftowa i destylaty
09134100 Olej napędowy
09132100 Benzyna bezołowiowa
09133000 Skroplony gaz ropopochodny (LPG)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL5 REGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sprzedaż w sieci publicznych stacji paliwowych na terenie całego kraju, w tym w odległości nie większej niż 30 km od każdego zakładu w: Radziądz, Ruda Sułowska, Stawno, Potasznia, Krośnice.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawy oleju napędowego (ON), etyliny bezołowiowej (Pb 95) oraz skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) do samochodów służbowych Zamawiającego poprzez sprzedaż w sieci publicznych stacji paliwowych na terenie całego kraju, (co najmniej jedna stacja w każdym województwie), w tym w odległości nie większej niż 30 km od każdego zakładu znajdującego się w miejscowościach Radziądz, Ruda Sułowska, Stawno, Potasznia, Krośnice, według poniższych założeń:

a) szacowana ilość oleju napędowego ON wynosi 30 000,00 litrów (słownie: trzydzieści tysięcy litrów),

b) szacowana ilość etyliny bezołowiowej Pb 95 wynosi 40 000,00 litrów (słownie: czterdzieści tysięcy litrów),

c) szacowana ilość LPG wynosi 45 000,00 litrów (słownie: czterdzieści pięć tysięcy litrów),

d) Wykonawca zapewni możliwość codziennego tankowania na swoich stacjach 24h/dobę,

e) sprzedaż paliw będzie dokonywana bezgotówkowo z wykorzystaniem kart paliwowych, których łącznie przez cały okres realizacji przyszłej umowy zostanie wydane nie mniej niż 30 sztuk.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości paliwa w szczególności poprzez pobranie próbek paliwa i oddania ich do badań laboratoryjnych.

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącej Załącznik Nr 3 do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 023-048002
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa oleju napędowego do zbiorników Zamawiającego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/04/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
Adres pocztowy: 869 Widełka
Miejscowość: Widełka
Kod NUTS: PL82 Not specified
Kod pocztowy: 36-145
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 385 365.85 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 362 601.63 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Dostawy paliw do samochodów służbowych Zamawiającego poprzez sprzedaż w sieci publicznych stacji paliwowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/04/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
Adres pocztowy: ul. Chemików 7
Miejscowość: Płock
Kod NUTS: PL923 Not specified
Kod pocztowy: 09-411
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 344 715.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 325 162.60 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Ustawy PZP albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ww. pkt.1. i 2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/05/2018