Forniture - 191429-2019

24/04/2019    S80    Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 

Polonia-Piaseczno: Elettricità

2019/S 080-191429

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Indirizzo postale: ul. Kościuszki 5
Città: Piaseczno
Codice NUTS: PL913
Codice postale: 05-500
Paese: Polonia
E-mail: rzp@piaseczno.eu
Tel.: +22 7017654
Fax: +22 7017692

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.piaseczno.eu

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.piaseczno.eu
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: e-PUAP:/umigpiaseczno/SkrytkaESP
Indirizzo postale: ul. Kościuszki 5
Città: Piaseczno
Codice postale: 05-500
Paese: Polonia
Tel.: +48 227017654
E-mail: rzp@piaseczno.eu
Fax: +48 227017692
Codice NUTS: PL913

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.piaseczno.eu

I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Zakup energii elektrycznej na rok 2020.

Numero di riferimento: SPR. 49/2019
II.1.2)Codice CPV principale
09310000
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie Gm. Piaseczno w okresie 12 miesięcy od 1.1.2020 roku.

Przedmiot Zamówienia obejmuje: - 344 szt. dla zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji drogowej, dla których płatnikiem jest Gmina Piaseczno; - 123 szt. dla zasilania budynków, dla których płatnikiem są Gmina Piaseczno, C.K. w Piasecznie, B. P. w Piasecznie, GOSiR w Piasecznie, Przedszkole nr 1 w Piasecznie, Przedsz. nr 2 w Piasecznie, Przedsz. nr 3 w Piasecznie, Przedsz. nr 4 w Piasecznie, Przedsz. nr 5 w Piasecznie, Przedsz. nr 6 w Głoskowie, Przedsz. nr 7 w Zalesiu Górnym, Przedsz. nr 8 w Piasecznie, Przedsz. nr 9 w Piasecznie, Przedsz. nr 10 w Piasecznie, Przedsz. nr 11 w Piasecznie, SP nr 1 w Piasecznie, SP nr 2 w Piasecznie, SP nr 3 w Piasecznie SP nr 4 w Piasecznie, SP nr 5 w Piasecznie, SP w Głoskowie, SP w Zalesiu Górnym, SP w w Chylicach, SP w Jazgarzewie, SP w Józefosławiu, SP w w Złotokłosie.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Piaseczno

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Piaseczno w okresie 12 miesięcy począwszy od 1.1.2020 roku. Szacowany wolumen energii 4 101 048 kWh zał. nr 1.

Szacowany wolumen energii 6 601 506 kWh zał. nr 2.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2020
Fine: 31/12/2020
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. W zakres zamówienia może wejść zakup energii do nowo wybudowanych punktów odbioru energii w ilości 20 % stanu podstawowego i rozszerzenie zakresu rzeczowego ujętego w zał. nr 2 do umowy o nie ujęte w nim obiekty, w ilości do 360 kW mocy umownej.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Wykonawca musi udokumentować posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa URE oraz obowiązującej umowy na sprzedaż energii za pośrednictwem sieci PGE Dystrybucja S.A.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy tj. - wykażą posiadanie aktualnego, opłaconego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 4 800 000,00 PLN.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

— przedstawią część sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanej części sprawozdania, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające średnie roczne obroty z bieżącej działalności (na podstawie rachunków zysku i strat pozycja przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi) za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres w wysokości nie mniejszej niż 4 800 000,00 PLN.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają zdolność techniczną i zawodową niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia tj. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje dostawę energii elektrycznej w rozmiarze co najmniej 10 GWh w skali roku.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Wykonawca musi przedstawić potwierdzony wykaz wykonanych lub wykonywanych usług dla co najmniej 5 Odbiorców, oraz załączy dowody potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane w sposób należyty, oraz terminowo. Zrealizowane Zamówienia należy wykazać według załączonego wzoru, który stanowi załącznik nr B do SIWZ.

III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 31/05/2019
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 2 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 31/05/2019
Ora locale: 10:15
Luogo:

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, pok. 76, 05-500 Piaseczno, POLSKA

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy - zgodnie z pkt 6.1 SIWZ.

2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (...) - zgodnie z pkt 6.2 SIWZ.

3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument (...), wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (...) - zgodnie z pkt 6.3 SIWZ.

4. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) - zgodnie z pkt 6.4 SIWZ.

5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (...); w tym aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa URE oraz obowiązującej umowy na sprzedaż energii za pośrednictwem sieci PGE Dystrybucja S.A. - zgodnie z pkt 6.5 SIWZ.

6. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - zgodnie z pkt 6.6 SIWZ.

7. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków (...) - zgodnie z pkt 6.7 SIWZ.

8. Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp - zgodnie z pkt 5.5 SIWZ.

9. Zamawiający żąda przesłania dokumentu JEDZ, zgodnie z zasadami pkt 6.10 SIWZ.

10. Dokumenty, które Wykonawcy muszą złożyć w ofercie zostały określone w pkt 6.16 SIWZ.

11. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Formy składania wadium zostały określone w pkt 8 SIWZ.

12. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia - Załącznik nr C do specyfikacji.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17 A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17 A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17 A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
19/04/2019