Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 191443-2019

24/04/2019    S80

Polonia-Poznań: Equipo y material informático

2019/S 080-191443

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miasto Poznań
Dirección postal: pl. Kolegiacki 17
Localidad: Poznań
Código NUTS: PL415 Miasto Poznań
Código postal: 61-841
País: Polonia
Persona de contacto: Małgorzata Abramczyk
Correo electrónico: zp@um.poznan.pl
Teléfono: +48 618785210
Fax: +48 618785203
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://bip.poznan.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://bip.poznan.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa urządzeń i stworzenie treści multimedialnych w przestrzeni Ostrowa Tumskiego

Número de referencia: ZOU-XII.271.73.2019.MA
II.1.2)Código CPV principal
30200000 Equipo y material informático
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, konfiguracja, instalacja urządzeń multimedialnych w przestrzeni Ostrowa Tumskiego tzw. lornet „oka czasu” oraz wykonanie treści multimedialnych wraz z uruchomieniem w ramach realizacji projektu „"Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4.1 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa, konfiguracja, instalacja urządzeń multimedialnych w przestrzeni Ostrowa Tumskiego tzw. lornet „oka czasu”.

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30233000 Dispositivos multimedia de almacenamiento y lectura
30236200 Procesador de datos
31000000 Máquinas, aparatos, equipo y productos consumibles eléctricos; iluminación
32321200 Equipo audiovisual
32322000 Equipo multimedia
32342410 Equipo de sonido
39154000 Equipamiento de exposición
42961000 Sistema de mando y control
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
51110000 Servicios de instalación de equipo eléctrico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415 Miasto Poznań
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

a) ul. Ks. I. Posadzego,

b) Kościół Najświętszej Panny Marii in Summo,

c) Wartostrada przy budynku Bramy Poznania ICHOT.

II.2.4)Descripción del contrato:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

a) załącznik nr 11 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części I,

b) załącznik nr 12 do SIWZ – Wzór umowy na część I

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Bezpłatne przeglądy serwisowe / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/11/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Program "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu” Umowa o dofinansowanie nr RPWP.04.04.01-30-0007/16-00.

II.2.14)Información adicional

Wadium w wysokości 3 000,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Stworzenie, dostosowanie i uruchomienie treści multimedialnych

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
72212190 Servicios de desarrollo de software educativo
72212520 Servicios de desarrollo de software multimedia
79930000 Servicios especializados de diseño
79950000 Servicios de organización de exposiciones, ferias y congresos
92110000 Servicios de producción de películas de cine y videocintas y servicios conexos
32353000 Grabaciones de sonido
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415 Miasto Poznań
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

a) ul. Ks. I. Posadzego,

b) Kościół Najświętszej Panny Marii in Summo,

c) Wartostrada przy budynku Bramy Poznania ICHOT.

II.2.4)Descripción del contrato:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

a) załącznik nr 13 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części II,

b) załącznik nr 14 do SIWZ – Wzór umowy na część II

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie Koordynatora Zespołu Projektowego / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/11/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Program "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu” Umowa o dofinansowanie nr RPWP.04.04.01-30-0007/16-00.

II.2.14)Información adicional

Wadium w wysokości 9 000,00 PLN

Termin realizacji:

1) Stworzenie treści multimedialnych: do 30.11.2019 r.

2) Dostosowanie, instalacja i uruchomienie treści multimedialnych na urządzeniach: w okresie 14 dni od przedstawienia przez Zamawiającego gotowości urządzeń, na których mają być uruchomione treści multimedialne.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Część I

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub inny podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca (doświadczenie ww. podmiotów nie sumuje się) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 dostawy urządzeń multimedialnych do wyświetlania wirtualnej rzeczywistości o wartości co najmniej 95 000,00 PLN brutto każda. Warunek zostanie spełniony również w przypadku wykonania adaptacji urządzeń już istniejących o wartości co najmniej 95 000,00 PLN brutto każda.

Część II

Warunek zostanie spełniony, jeżeli:

a) Wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub inny podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca (doświadczenie ww. podmiotów nie sumuje się) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu treści multimedialnych o charakterze edukacyjno-historycznym o wartości co najmniej 300 000,00 PLN brutto każda,

b) dysponuje zespołem przewidzianym do realizacji przedmiotu zamówienia składającym się z:

b.a Koordynatora zespołu projektowego – osoby posiadającej minimum 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych związanych z zarządzaniem projektami o charakterze multimedialnym, która koordynowała wykonaniem co najmniej 2 treści multimedialnych

b.b Specjalisty ds. grafiki 3D/2D – osoby posiadającej minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku związanym z projektowaniem treści audiowizualnych i minimum roczne doświadczenie w projektowaniu treści audiowizualnych VR,

b.c Specjalisty ds. obróbki audio – osoby posiadającej minimum

3-letnie doświadczenie na stanowisku związanym z obróbką nagrań dźwiękowych,

d.d Specjalisty ds. kontentu - historyk pełniący nadzór nad treściami, posiadający stopień naukowy przynajmniej doktora nauk historycznych i specjalizujący się naukowo w dziedzinie historii średniowiecznej i nowożytnej Polski.

Zamawiający dopuszcza możliwość skierowania do realizacji 2 specjalistów ds. kontentu, oddzielnie dla epoki średniowiecza oraz nowożytnej Polski.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Dla części I

1) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie.

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – wypełniony i podpisany Załącznik nr 6 do SIWZ;

2) Aktualne na dzień wezwania Oświadczenie potwierdzające, że oferowane urządzenia multimedialne tzw. lornety „oka czasu” spełniają wszystkie wymagania zawarte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ – wypełniony i podpisany załącznik nr 7 do SIWZ.

Dla części II

3) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – wypełniony i podpisany Załącznik nr 8 do SIWZ;

4) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu zamówienia,

Wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wypełniony i podpisany załącznik nr 9 do SIWZ.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie ze wzorami umów na obie części (zał. nr 12 i 14 do SIWZ) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z § 11 Wzoru umowy na część I i z § 12 Wzoru umowy na część II.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/05/2019
Hora local: 08:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/05/2019
Hora local: 10:00
Lugar:

Urząd Miasta Poznania, Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, pok. 158, POLSKA

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniportalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ.

Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla trybu przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 EUR. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt 5 ustawy Pzp. Zgodnie z § 10 ust. 1a i 1b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.3.2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092, z późn. zm.)w przypadku,gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w dziale I, rozdziale 2a ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), lub gdy Zamawiający dopuścił taki sposób komunikacji, dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu sporządzona w postaci elektronicznej składana w postępowaniu odwoławczym, przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych nośników danych: płyta CD, płyta DVD, nośnik USB, dysk przenośny USB. Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na jednym z wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
19/04/2019