Suministros - 191557-2019

24/04/2019    S80

Polonia-Tuchola: Módulos solares fotovoltaicos

2019/S 080-191557

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Tuchola
Número de identificación fiscal: 561-14-87-583
Dirección postal: pl. Zamkowy 1
Localidad: Tuchola
Código NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Código postal: 89-500
País: Polonia
Persona de contacto: Urząd Miejski w Tucholi
Correo electrónico: przetargi212@tuchola.pl
Teléfono: +48 523363430
Fax: +48 523342138

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.bip.miasto.tuchola.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.bip.miasto.tuchola.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://platformazakupowa.pl/tuchola
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tuchola

Número de referencia: ZP.271.2.18.2019.AS
II.1.2)Código CPV principal
09331200 Módulos solares fotovoltaicos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tuchola w ramach dofinansowania projektu pn.: Czyste powietrze - niskie rachunki. Budowa indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Tuchola” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 3, Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18. Zamówienie zostanie zrealizowane wyłącznie w sytuacji otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania. Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części i dopuszczono możliwość składania ofert częściowych.Zamówienie wykonane zostanie zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ, złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i technologią producentów

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych terenie Gminy Tuchola

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45310000 Trabajos de instalación eléctrica
45311100 Trabajos de cableado eléctrico
71300000 Servicios de ingeniería
71314100 Servicios de electricidad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Tuchola, Polska

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną (załącznik nr 1),

Wykonanie dostawy i montażu zestawów fotowoltaicznych wraz z podłączeniem, sprawdzeniem, dokonaniem rozruchu i przeprowadzeniem instruktażu użytkowników, w zakresie każdej lokalizacji wskazanej w załączniku nr 2 do umowy. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia w trybie określonym w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ i jej załacznikach.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie (S) / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji Wykonawcy (G) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/10/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18

II.2.14)Información adicional

Zamówienie realizowane będzie wyłącznie w przypadku otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania, w przeciwnym przypadku Zamawiający unieważni postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium dla części 1 w wysokości 20 000,00 PLN. Postępowanie prowadzone będzie w trybie art. 24aa - zastosowanie „procedury odwróconej”.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tuchola

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09331100 Captadores solares para la producción de calor
42122460 Bombas de aire
45310000 Trabajos de instalación eléctrica
45311100 Trabajos de cableado eléctrico
45332000 Trabajos de instalación sanitaria y de colocación de tuberías de desagüe
45332200 Trabajos de tendido de cañerías de agua
71300000 Servicios de ingeniería
71314100 Servicios de electricidad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Tuchola, Polska

II.2.4)Descripción del contrato:

Część 2 zamówienia – „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tuchola”, obejmująca między innymi:

Dostawa i montaż w kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu i zasobnikiem wody oraz dostawa i montaż powietrznych pomp ciepła przeznaczonych na cele c.w.u. i c.w.u. + wspomaganie c.o. wraz z zasobnikiem wody oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną (załącznik nr 1).

Wykonanie dostawy i montażu kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła wraz z podłączeniem, sprawdzeniem, dokonaniem rozruchu i przeprowadzeniem instruktażu użytkowników, w zakresie każdej lokalizacji wskazanej w załączniku nr 2 do umowy. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia w trybie określonym w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie (S) / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji Wykonawcy (G) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/10/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18

II.2.14)Información adicional

Zamówienie realizowane będzie wyłącznie w przypadku otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania, w przeciwnym przypadku Zamawiający unieważni postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium dla części 2 w wysokości 5 000,00 PLN. Postępowanie prowadzone będzie w trybie art. 24aa - zastosowanie „procedury odwróconej”.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

3. zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże:

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał należycie:

1) w zakresie części 1 zamówienia: co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w ilości min. 10 instalacji (zestawów),

2) w zakresie części 2 zamówienia: co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych w ilości min. 1 instalacja (zestaw) – w ramach jednego kontraktu i co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji powietrznych pomp ciepła na cele c.w.u. lub c.w.u. + c.o. w ilości min. 1 instalacja (zestaw).

Uwaga: W zakresie części 1 i 2 zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

W celu spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej do oferty Wykonawca dołącza: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) poprzez wypełnienie w Części IV JEDZ jedynie sekcji α (alfa) – „ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji”.

Szczegółowy zakres wymagań dotyczących warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zawarto w SIWZ - rozdział V i VI.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach jak umowa, której projekt stanowi Załącznik nr 10 a i 10b do SIWZ.

2. Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego po wyborze najkorzystniejszej oferty w terminie określonym w rozdziale XV SIWZ.

3. Przed przystąpieniem do podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty wymienione w rozdziale XV pkt. 6 SIWZ.

4. Informacje o podwykonawcach określono w rozdz. XVIII SIWZ i wzorze umów załącznikach 10a i 10b.

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych w załączonym projekcie umowy w §13 wzoru umowy.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 31/05/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 31/05/2019
Hora local: 10:15
Lugar:

Urząd Miejski w Tucholi, pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola, pok. nr 203, POLSKA

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej - szczegółowe informacje dotyczące składania oferty oraz procedurze otwarcia zawarto w rozdziale X i XI SIWZ. Do przeprowadzenia niniejszego postępowania została powołana Komisja Przetargowa na podstawie Zatwierdzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego w dn. 19.4.2019 r. - Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy Komisji Przet...

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę wczytania do Platformy Zakupowej.

2. Postępowanie prowadzone jest pod nr referencyjnym: ZP.271.2.18.2019.AS, Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wskazany wyżej numer.

3. W celu prawidłowego komunikowania się Wykonawcy z Zamawiającym, Zamawiający zaleca zapoznanie się Wykonawcy z Instrukcją dla Wykonawców oraz zaleca rejestrację Wykonawcy (nie jest to obowiązkowe) na Platformie Zakupowej. Instrukcja dla Wykonawcy znajduje się pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view

4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie pytań, oferty, oświadczeń, JEDZ, wniosków (innych niż złożenie oferty w postępowaniu), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Wymienione wyżej „ dokumenty” należy opatrzyć (podpisać) kwalifikowanym podpisem elektronicznym (z wyjątkiem zadawanych pytań), wystawionym przez dostawcę kwalifikowalnej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5.9.2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 z późn. zm.).

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania powyższego wniosku. Treść pytań (bez ujawniania źródła) wraz z wyjaśnieniami oraz informacje o dokonaniu treści SIWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

6. Zmawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

7. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

p. Aleksandra Szmyt – (procedury przetargowe) – inspektor ds. zamówień publicznych, Urząd Miejski w Tucholi, pl. Zamkowy 1, tel. +48 523363430.

Szczegółowe zapisy dotyczące postępowania zawarte są w SIWZ i jej załącznikach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tuchola, plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola, POLSKA, tel. +48 525642500, adres e-mail: burmistrz@tuchola.pl;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Tuchola jest Artur Sucharski, tel. +48 523363433, e-mail: iod@tuchola.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr postępowania: ZP.271.2.18.2019.AS prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

Szczegółowe zapisy dotyczące art. 13 RODO zawarte są w SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Szczegółowe zapisy dotyczące odwołań zawarte są w SIWZ rozdział XXXIII.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
19/04/2019