Lieferungen - 19160-2023

11/01/2023    S8

Nederland-Zwolle: Motorvoertuigen

2023/S 008-019160

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Politie Nederland
Postadres: Hanzelaan 150
Plaats: Zwolle
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8017 JG
Land: Nederland
Contactpersoon: Jan-Peter (J.P.) Roefs
E-mail: ea-venv@politie.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.politie.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.politie.nl
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie SIV - HHV

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000 Motorvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ter voorbereiding op een eventuele (Europese) aanbesteding houdt de Politie een gecombineerde marktconsultatie met betrekking tot de levering van Snelle Interventie Voertuigen (hierna SIV) en de levering van Handhavingsvoertuigen (hierna HHV), inclusief reparatie-, onderhoud-, en bandenservice (ROB) ten behoeve van de Politie. Dit zijn twee separate verweringstrajecten. De marktconsultatie voor de SIV en HHV wordt gezamenlijk uitgevraagd om de administratieve druk op de markt te verlichten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000 Personenwagens
34114100 Hulpdienstvoertuigen
34114200 Politieauto's
50100000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor voertuigen en aanverwante uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ter voorbereiding op een eventuele (Europese) aanbesteding organiseert de Politie deze marktconsultatie met betrekking tot levering van Snelle Interventie Voertuigen (hierna SIV) en levering van Handhavingsvoertuigen (hierna HHV), inclusief reparatie-, onderhoud-, en bandenservice (ROB) ten behoeve van de Politie. Dit zijn twee separate verweringstrajecten. De marktconsultatie voor de SIV en HHV wordt gezamenlijk uitgevraagd om de druk op de markt te verlichten.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie het marktconsultatiedocument.

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
04/09/2023

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen per mail via ea-venv@politie.nl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/01/2023