Szolgáltatások - 191742-2020

24/04/2020    S81

Magyarország-Budapest: Egészségügyi szolgáltatások

2020/S 081-191742

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_91156031
Postai cím: Városház utca 9–11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kittka Dalma
E-mail: KittkaD@Budapest.hu
Telefon: +36 13271656
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budapest.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

COVID-19 tesztek elvégzése

Hivatkozási szám: EKR000360962020
II.1.2)Fő CPV-kód
85100000 Egészségügyi szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő a koronavírus elleni védekezéssel összefüggésben uniós eljárási rend szerinti, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés e) pontja alapján induló, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében két részfeladatban COVID-19 (SARS-COV2, koronavírus) tesztelési szolgáltatást kíván megrendelni az alábbiak szerint:

1. részfeladat: SARS-COV2 vírus-fertőzöttség előszűrés elvégzése, valós idejű PCR technikával – 27 400 db

2. részfeladat: A SARS-COV2 vírus elleni IgG és IgM antitestek kimutatására szolgáló ellenanyag teszt (gyorsteszt) emberi vérmintából – 10 000 db

A részleteket a szerződéstervezetek és Műszaki Leírások tartalmazzák.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 120 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Előszűrés elvégzése, valós idejű PCR technikával

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
85100000 Egészségügyi szolgáltatások
85111810 Vérképelemzéssel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG, Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő a koronavírus elleni védekezéssel összefüggésben uniós eljárási rend szerinti, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés e) pontja alapján induló, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében két részfeladatban COVID-19 (SARS-COV2, koronavírus) tesztelési szolgáltatást kíván megrendelni az alábbiak szerint:

1. részfeladat: SARS-COV2 vírus-fertőzöttség előszűrés elvégzése, valós idejű PCR technikával – 27 400 db.

A részleteket a szerződéstervezet és Műszaki Leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

IgG és IgM antitestek kimutatására gyorsteszt

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
85100000 Egészségügyi szolgáltatások
85111810 Vérképelemzéssel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

MaAGYARORSZÁG, Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő a koronavírus elleni védekezéssel összefüggésben uniós eljárási rend szerinti, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés e) pontja alapján induló, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében két részfeladatban COVID-19 (SARS-COV2, koronavírus) tesztelési szolgáltatást kíván megrendelni az alábbiak szerint:

2. részfeladat: A SARS-COV2 vírus elleni IgG és IgM antitestek kimutatására szolgáló ellenanyag teszt (gyorsteszt) emberi vérmintából – 10 000 db

A részleteket a szerződéstervezetek és Műszaki Leírások tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Napi vállalt tesztszám (db/nap, min. 100 – max. 500 db/nap) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Magyarázat:

Ajánlatkérő – élve a Kbt. 102. § (2) bekezdés szerinti lehetőséggel – a rendkívüli sürgősségre tekintettel nem készített ajánlattételi felhívást és/vagy tárgyalási meghívót és a tárgyalás megkezdésével indította meg a Kbt. 41. § (3) bekezdés – figyelemmel az (5) bekezdésben foglaltakra – alapján az elektronikus közbeszerzési rendszeren kívül a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti közbeszerzési eljárást.

MAGYARORSZÁG Kormánya 2020. március 11-én 40/2020. (III. 11.) Kormányrendelettel veszélyhelyzet kihirdetéséről döntött, melynek oka az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány (COVID19). Budapest Főváros Önkormányzata a veszélyhelyzet kialakulását nem láthatta előre, annak létrejöttében semmilyen szerepe nem volt, így a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontban foglalt feltételek fennállnak.

Budapest Főváros Önkormányzatának kötelező közfeladata a MAGYARORSZÁG helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdése értelmében – többek között – a szociális ellátások biztosítása és a hajléktalanellátás.

Budapest Főváros Önkormányzata önként vállalt feladatait a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) Főv. Kgy. rendeletben határozza meg. Az önként vállalt feladatok egyebek mellett a nappali melegedők fenntartása a szociálisan rászorultaknak, az utcai szociális munkavégzés a hajléktalanok ellátása keretében, időskorúak gondozóházának és a családok átmeneti otthonának fenntartása.

A fővárosban a járványügyi gócok kialakulásának elkerülése érdekében kiemelten fontos, hogy a gyanús kontaktok mielőbb szűrésre kerüljenek, továbbá a szűrés pozitív eredménye esetén mielőbb meg lehessen tenni a szükséges, a további fertőzés elkerülését célzó beavatkozásokat. Budapest Főváros Önkormányzata önként vállalt feladatként kívánja ellátni az egészségügyi és szociális ellátást végző intézményekben dolgozók, valamint a hajléktalan ellátásban és az idős otthonokban gondozott személyek minél szélesebb körű szűrését.

Fenti közfeladatok és közszolgáltatások folyamatos és zökkenőmentes ellátásának biztosítása érdekében elengedhetetlen az egészségügyi és szociális ellátást végző intézményekben dolgozók, valamint adott esetben az általuk gondozottak egészségének és életének védelme. A közbeszerzési eljárás célja a fentiekre figyelemmel az, hogy egyrészt a fővárosi egészségügyi és szociális ellátás biztosításában részt vevő dolgozók és a hajléktalan ellátásban, illetve idősotthoni ellátásban részesülő egyes, fertőzésgyanú alá eső ellátottak körében a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételével szűrhető legyen e személyek esetleges SARS-COV2 vírus fertőzöttsége, és így lehetősége nyíljon ajánlatkérőnek arra, hogy – a szűrési eredményektől függően – az érintett intézmények, közfeladatot ellátó szervek megtehessék a szükséges azonnali intézkedések megtétele érdekében.

A beszerzés kifejezetten a járványhelyzet kezelését, a fertőzés mértékének csökkentését, a fertőzöttség mielőbbi felismerését és a gyors elkülönítést célozza. A kialakult járványügyi helyzet nélkül ezekre a különleges termékekre (tesztekre), illetve az ezekkel kapcsolatos szolgáltatásra Ajánlatkérőnek nem lenne szüksége. Ajánlatkérő korábban nem volt abban a helyzetben, hogy az ilyen szűrések iránt intézkedhessen.

A beszerzés Ajánlatkérő számára feltétlenül szükséges, és az általa előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt a nyílt, a meghívásos vagy a tárgyalásos eljárásra előírt határidők nem lennének betarthatóak. A rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények fennállása nyilvánvalóan nem ered az ajánlatkérő mulasztásából, vagy az ajánlatkérő által előidézett okból. A humánjárvány európai szintű rohamos terjedésére nem lehetett számítani. Jelen beszerzés célja egyebek mellett annak mielőbbi lassítása, fékezése. A minden bizonnyal elhúzódó járvány lassítása csak széles körű intézkedések megtételével biztosítható.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Előszűrés elvégzése, valós-idejű PCR technikával

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

IgG és IgM antitestek kimutatására gyorsteszt

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/04/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kelen Kórház Kft.
Postai cím: Thán Károly utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: szekely@kelen.hu
Telefon: +36 12030457
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 120 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlatkérő – élve a Kbt. 102. § (2) bekezdés szerinti lehetőséggel – a rendkívüli sürgősségre tekintettel nem készített ajánlattételi felhívást és/vagy tárgyalási meghívót és a tárgyalás megkezdésével indította meg a Kbt. 41. § (3) bekezdés – figyelemmel az (5) bekezdésben foglaltakra – alapján az elektronikus közbeszerzési rendszeren kívül a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti közbeszerzési eljárást.

Tárgyi eljárás 1. részfeladata a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján – tekintettel arra, hogy nem nyújtottak be ajánlatot – eredménytelen.

A 2. részfeladatban az ajánlattevők neve, címe, adószáma:

Ajánlattevő neve: Kelen Kórház Kft.

Székhelye: 1119 Budapest, Thán Károly u. 20.

Adószám: 12374438-2-43.

Ajánlattevő neve: Neumann Diagnostics Kft.

Székhelye: 7623 Pécs, Nagyvárad utca 15. fszt. 1.

Adószám: 25106000-2-02

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/04/2020