Услуги - 191803-2018

03/05/2018    S85

България-София: Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили

2018/S 085-191803

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция Митници
Национален регистрационен номер: 000627597
Пощенски адрес: ул. „Г. С. Раковски“ № 47
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1202
Държава: България
Лице за контакт: Антоанета Спасова
Електронна поща: Antoaneta.Spasova@customs.bg
Телефон: +359 298594037
Факс: +359 298594060
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.customs.bg
Адрес на профила на купувача: http://customs.bg/bg/page/357
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: митническа дейност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Агенция „Митници“.

II.1.2)Основен CPV код
50112000 Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на възлагане с настоящата поръчка е: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Агенция „Митници“ със седем обособени позиции, както следва:

— Обособена позиция № 1: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Лом в гр. Лом“,

— Обособена позиция № 2: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Лом в гр. Видин“,

— Обособена позиция № 3: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Русе“,

— Обособена позиция № 4: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Югозападна в гр. Петрич“,

— Обособена позиция № 5: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Варна, в гр. Варна“,

— Обособена позиция № 6: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Варна, в гр. Добрич“,

— Обособена позиция № 7: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Варна, в гр. Шумен“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 0.01 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Варна, в гр. Варна“.

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50112000 Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Varna
Основно място на изпълнение:

Гр. Варна.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката обхваща техническо обслужване, текущ и основен ремонт на служ. автомобили, вкл. доставка и/или подмяна на резервни авточасти, възли, детайли, материали, принадлежности, консумативи на МПС, необходими за експлоатационното им поддържане, както и извършване на периодични техн. прегледи.

Участникът, избран за изпълнител следва да има готовност за извънгаранционно обслужване и ремонт и на други автомобили, в зависимост от вътрешно преразпределяне в структурата на агенцията при спазване условията на договора и начина на ценообразуване на извършваните дейности.

Автомобилите, подлежащи на извънгаранционна поддръжка и ремонт, включени в обособената позиция са следните марки и модели: Форд Фокус,Форд Куга, Мерцедес 250 D, Додж Неон, Фолксваген Транспортер, Фолксваген Каравел, Мерцедес 413 CDI, Шкода октавия, Ленд Роувер, Рено Еспейс, Ситроен Джъмпер, Мерцедес Спринтер, Рено Мастер, Грейт уолл стийд.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 201-413807
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 32-97639
Обособена позиция №: 5
Наименование:

„Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Варна, в гр. Варна“.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
03/04/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 5
Брой на офертите, постъпили от МСП: 5
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Алфа Сервиз Плюс“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 200919429
Пощенски адрес: район Приморски, ул. „Подполковник Калитин“ № 26, ет. 6, ап. 81
Град: Варна
код NUTS: BG331 Varna
Пощенски код: 9010
Държава: България
Електронна поща: alfa_serviz@abv.bg
Телефон: +359 898494942
Факс: +359 52302113
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 43 182.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 0.01 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Сключеният договор не съдържа обща стойност. Възложителят заплаща цена за резервни части и консумативи, цена за труд и цена на услугите, съгласно ценовото предложение на изпълнителя. С цел валидиране на обявлението в т. II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) и т. V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС); обща стойност на поръчката/обособената позиция, са посочени стойности в размер на 0,01 лева без ДДС.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1 от ЗОП, договорите не се обжалват.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/04/2018