Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Árubeszerzések - 191956-2022

12/04/2022    S72

Magyarország-Budapest: Mobiltelefonok

2022/S 072-191956

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10580204244
Postai cím: Csalogány Utca 30-32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Elvira
E-mail: toth.elvira@szerencsejatek.hu
Telefon: +36 301561052
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szerencsejatek.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Zártkörűen Működő Részvénytársaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: szerencsejáték, fogadás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Elöregedett mobiltelefonok cseréje

Hivatkozási szám: EKR000088712022
II.1.2)Fő CPV-kód
32250000 Mobiltelefonok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tárgy: Elöregedett mobiltelefonok cseréje

Mennyiség:

Cikkszám: SM-A528BZKDEUE

Megnevezés: SAMSUNG GALAXY A52S 5G DS 6+128GB BLACK

Mennyiség: 250

Mértékegység: db

A beszerzés tárgyának részletes leírását, az elvégzendő feladatokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki Leírás tartalmazza.

CPV-kód:

32250000 Mobiltelefonok

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra, vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell. Az egyenértékűség akkor állapítható meg, ha az egyenértékűként bemutatott termék valamennyi jellemzője a felhasználási értékét illetően legalább a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban foglaltak szerinti műszaki-funkcionális tulajdonságokkal rendelkezik.

Egyenértékű termék megajánlása esetén az ajánlatba csatolandó „Műszaki megfelelősségi táblázatok”-nak minden oszlopát szükséges kitölteni.

A jelen versenyújranyitás eredményeként létrejövő szerződés teljesítésével kapcsolatban irányadó a keretmegállapodás VII.1. pontja.

A részajánlattétel kizárása:

Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosít és alternatív ajánlatot sem fogad el az alábbiakra tekintettel:

A beszerzés tárgyát egyetlen termékazonosító lefedi, melynek megbontása nem lehetséges. Hibakezelés vagy nem megfelelő működés esetén nehézséget okozna a különböző szállítókkal való egyeztetés. Továbbá jelen közbeszerzési eljárás kapcsán nincs olyan funkcionális/gazdasági/területi, vagy egyéb szempont, mely alkalmas lehet önálló közbeszerzési rész(ek) meghatározására.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
32250000 Mobiltelefonok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Szerencsejáték Zrt., 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tárgy: Elöregedett mobiltelefonok cseréje

Mennyiség:

Cikkszám: SM-A528BZKDEUE

Megnevezés: SAMSUNG GALAXY A52S 5G DS 6+128GB BLACK

Mennyiség: 250

Mértékegység: db

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (a továbbiakban: Beszerző) által EKR001265202020 szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Érintett Szervezetek részére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján „Mobiltelefonok beszerzése - 1. rész: Nyomógombos, Androidos alap-, közép- és felsőkategória, illetve víz-, por- és ütésálló készülékek beszerzése” tárgyban lefolytatott, keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás első része (hirdetmény száma: TED 2021/S 030-071994) eredményeképpen a Beszerző és a Nyertes Ajánlattevő között a DKM01MTEL21 azonosító számú keretmegállapodás jött létre. A Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a 301/2018.(XII.27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, 1.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti Érintett Szervezet, mint Ajánlatkérő a KM keretében a Kbt. 105. § (2) bekezdésének b) pontja alapján verseny újranyitásával a Kbt. 105. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le „Elöregedett mobiltelefonok cseréje” tárgyban.

Hivatkozás a megkötött keretmegállapodásra:

Hirdetmény száma: TED 2021/S 030-071994

A Keretmegállapodás megkötésének időpontja: 2021. augusztus 24.

A Keretmegállapodás lejártának dátuma: 2024. január 24.

A Keretmegállapodás időtartama: a keretmegállapodás hatálybalépésétől számított 29 (huszonkilenc) hónap határozott időtartam, amely időtartam szerződéskötési (keretmegállapodás hatálybalépésétől számított 24 (huszonnégy) hónap), szerződés teljesítési (a szerződéskötési időszak lejártától számított 2 (kettő) hónap) és elszámolási (a szerződés teljesítési időszak lejártától számított 3 (három) hónap) időszakra oszlik.

A keretmegállapodás elérhetősége: https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/frameagreement?p_p_id=FrameAgreementPortlet_WAR_PubProcPortal&_FrameAgreementPortlet_WAR_PubProcPortal_viewMode=DATA&_FrameAgreementPortlet_WAR_PubProcPortal_frameAgreementId=3805

Az eljárás során az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok a keretmegállapodást kötött ajánlattevők részére kerültek megküldésre.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 030-071994
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Elöregedett mobiltelefonok cseréje

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].

2. Ajánlattevő neve, címe és adószáma: T-Systems Magyarország Kft. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán Körút 36.; adószám: 12928099-2-44) és Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; adószám: 10773381-2-44), 4iG Nyrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.; adószám: 12011069-2-44) közös ajánlattevők

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/04/2022