Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Bauleistung - 192057-2020

24/04/2020    S81

Polska-Łódź: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2020/S 081-192057

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 059-142328)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wólczańska 17
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-731
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Pajerska
E-mail: zamowienia@lsi.lodz.pl
Tel.: +48 422014806
Faks: +48 426649102
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.lsi.net.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Likwidacja zdrojów wodociągowych na terenie Łodzi

Numer referencyjny: BZU.2291.17.20
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: „Likwidacja zdrojów wodociągowych na terenie Łodzi”:

— część 1: likwidacja 5 szt. zdrojów wodociągowych zlokalizowanych na ul. Folwarczna/Litewska, Kochanowskiego 14, Płatowcowa/Czołgistów, Gliniana/Fredry, Sowia / al. Włókniarzy.

— część 2: likwidacja 5 szt. zdrojów wodociągowych zlokalizowanych na ul. Błońska 25, Telefoniczna 80 / Giewont, Zaspowa 19 / Pszczyńska, Beskidzka naprzeciw nr 208, Kwarcowa 32/34.

Zakres tego zamówienia będzie obejmować dla części 1–2:

a) przeprowadzenie demontażu zdrojów wodociągowych;

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej potwierdzającej likwidację zdrojów wodociągowych wraz z naniesieniem zmian na mapach zasadniczych Łódzkiego Ośrodka Geodezji w Łodzi.

Zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 2a–2b do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/04/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 059-142328

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 29/04/2020
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 22/05/2020
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 29/04/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 22/05/2020
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: