Bauleistung - 192057-2020

24/04/2020    S81

Polska-Łódź: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2020/S 081-192057

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 059-142328)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wólczańska 17
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-731
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Pajerska
E-mail: zamowienia@lsi.lodz.pl
Tel.: +48 422014806
Faks: +48 426649102
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.lsi.net.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Likwidacja zdrojów wodociągowych na terenie Łodzi

Numer referencyjny: BZU.2291.17.20
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: „Likwidacja zdrojów wodociągowych na terenie Łodzi”:

— część 1: likwidacja 5 szt. zdrojów wodociągowych zlokalizowanych na ul. Folwarczna/Litewska, Kochanowskiego 14, Płatowcowa/Czołgistów, Gliniana/Fredry, Sowia / al. Włókniarzy.

— część 2: likwidacja 5 szt. zdrojów wodociągowych zlokalizowanych na ul. Błońska 25, Telefoniczna 80 / Giewont, Zaspowa 19 / Pszczyńska, Beskidzka naprzeciw nr 208, Kwarcowa 32/34.

Zakres tego zamówienia będzie obejmować dla części 1–2:

a) przeprowadzenie demontażu zdrojów wodociągowych;

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej potwierdzającej likwidację zdrojów wodociągowych wraz z naniesieniem zmian na mapach zasadniczych Łódzkiego Ośrodka Geodezji w Łodzi.

Zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 2a–2b do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/04/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 059-142328

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 29/04/2020
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 22/05/2020
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 29/04/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 22/05/2020
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: