Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 192178-2019

24/04/2019    S80

Polska-Lublin: Usługi opracowywania oprogramowania do wymiany danych

2019/S 080-192178

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Lublin
Adres pocztowy: pl. Króla Władysława Łokietka 1
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-109
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Patyra
E-mail: zamowienia@lublin.eu
Tel.: +48 814663016
Adresy internetowe:
Główny adres: https://lublin.eu
I.3)Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://bip.lublin.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświa...

Numer referencyjny: ZP-P-I.271.154.2018
II.1.2)Główny kod CPV
72212516 Usługi opracowywania oprogramowania do wymiany danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakres zamówienia obejmuje:

1. aplikacje wraz z wszelkim oprogramowaniem niezbędnym do wdrożenia i prawidłowego funkcjonowania Systemu;

2. e-usługi,

3. szynę ESB,

4. urządzenia równoważenia obciążenia aplikacji realizujące funkcję firewalli aplikacyjnych (Load Balancery).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72210000 Usługi programowania pakietów oprogramowania
72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
80500000 Usługi szkoleniowe
72710000 Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
48620000 Systemy operacyjne
48610000 Systemy baz danych
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lublin, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Tak jak w pkt II.1.4)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres serwisu gwarancyjnego / Waga: 17
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia awarii / Waga: 11
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia błędu / Waga: 12
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.02.01.00-06-0003/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

1.W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy z 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

2.Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 160 000,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca winien wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie niższą niż 2 500 000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy:

1.Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę nie niższą niż 2 500 000,00 PLN.

2.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. 1., Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca winien wykazać:

1.wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

1.1. co najmniej 1 usługi polegającej na opracowaniu i wdrożeniu systemu do zarządzania oświatą, obejmującego co najmniej zakres:

a) platformy integracyjnej,

b) planowania organizacji placówek oświatowych,

c) systemu rozliczania dotacji,

d) systemu rekrutacji do szkół i przedszkoli,

Przy czym wartość tej usługi nie może być mniejsza niż 1 000 000 PLN brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 1 000 000 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów).

1.2. co najmniej 1 usługi, której elementem było zapewnienie integracji systemów z wykorzystaniem szyny danych (ESB), przy czym wartość tej usługi nie może być mniejsza niż 400 000 PLN brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 400 000 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów).

2.dysponowanie osobą/ami:

a) Kierownik Wdrożenia - minimum jedna (1) osoba, posiadająca:

— wykształcenie wyższe,

— certyfikat w zakresie zarządzania projektami na poziomie co najmniej PRINCE2 Practitioner lub certyfikat nadawany przez International Project Management Association (IPMA) co najmniej na poziomie C, lub certyfikat CPM, PMI, PMP,

— minimum 2-letnie, licząc w ciągu ostatnich 3 lat do dnia, w którym upływa termin składania ofert, doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania projektami informatycznymi, w tym udział na stanowisku kierownika projektu w 3 zakończonych zamówieniach wdrożeniowych systemu informatycznego.

b) Architekt Szyny ESB - minimum jedna (1) osoba, posiadająca:

— wyższe wykształcenie,

— minimum roczne doświadczenie w zakresie projektowania architektury: systemów zorientowanych na usługi (SOA), systemów w architekturze wielowarstwowej, systemów o wysokiej wydajności i niezawodności lub systemów wykorzystujących szynę danych (typu ESB) i bazy danych, w tym udział na stanowisku architekta/projektanta w realizacji co najmniej 1 odebranego systemu teleinformatycznego,

— doświadczenie w projektowaniu architektury IT, polegające na udziale w realizacji minimum 1 projektu obejmującego swym zakresem budowę architektury systemów informatycznych, w którym osoba była odpowiedzialna za zaprojektowanie architektury IT.

c) Architekt Systemów - minimum jedna (1) osoba, posiadająca:

— wykształcenie wyższe,

— certyfikat w zakresie budowy i zarządzania architekturą korporacyjną TOGAF 9.x na poziomie level 1&2 lub inny potwierdzający znajomość metod projektowania, planowania, implementacji oraz zarządzania architekturą informacyjną organizacji w zakresie: cyklu rozwoju architektury korporacyjnej, pryncypiów architektonicznych, zarządzania interesariuszami, wzorców architektonicznych, scenariuszy biznesowych, analizy luki technologicznej, planowania migracji, wymagań interoperacyjności, zarządzania ryzykiem, oceny zdolności organizacji do zmian,

— certyfikat potwierdzający znajomość 1 z poniższych kluczowych kompetencji technicznych, wydany przez instytucję certyfikującą afiliowaną przez dostawcę rozwiązania: architektura SOA, budowa aplikacji wielowarstwowych, budowa i utrzymanie relacyjnych baz danych,

— certyfikat w zakresie zarządzania projektami na poziomie co najmniej PRINCE2 Foundation lub certyfikat nadawany przez International Project Management Association (IPMA) co najmniej na poziomie C, lub certyfikat CPM, PMI, PMP,

— minimum 2-letnie, licząc w ciągu ostatnich 3 lat do dnia, w którym upływa termin składania ofert, doświadczenie zawodowe w zakresie budowy i zarządzania architekturą systemu informatycznego, w tym udział na stanowisku kierownika architekta systemu w co najmniej 2 projektach.

d) Konsultanci Wdrożeniowi - minimum dwie (2) osoby dla każdego z niżej wymienionych obszarów funkcjonalnych:

— planowanie cyklu budżetowego,

— analizy budżetowe,

— planowanie org...

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy:

1.Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane potwierdzający wykonanie:

— co najmniej 1 usługi polegającej na opracowaniu i wdrożeniu systemu do zarządzania oświatą, obejmującego co najmniej zakres:

a) platformy integracyjnej,

b) planowania organizacji placówek oświatowych,

c) systemu rozliczania dotacji,

d) systemu rekrutacji do szkół i przedszkoli,

Przy czym wartość tej usługi nie może być mniejsza niż 1 000 000 PLN brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 1 000 000 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów).

— co najmniej 1 usługi, której elementem było zapewnienie integracji systemów z wykorzystaniem szyny danych (ESB), przy czym wartość tej usługi nie może być mniejsza niż 400 000 PLN brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 400 000 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami potwierdzający dysponowanie osobami:

a) Kierownik Wdrożenia - minimum jedna (1) osoba, posiadająca:

— wykształcenie wyższe,

— certyfikat w zakresie zarządzania projektami na poziomie co najmniej PRINCE2 Practitioner lub certyfikat nadawany przez International Project Management Association (IPMA) co najmniej na poziomie C, lub certyfikat CPM, PMI, PMP,

— minimum 2-letnie, licząc w ciągu ostatnich 3 lat do dnia, w którym upływa termin składania ofert, doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania projektami informatycznymi, w tym udział na stanowisku kierownika projektu w 3 zakończonych zamówieniach wdrożeniowych systemu informatycznego.

b) Architekt Szyny ESB - minimum jedna (1) osoba, posiadająca:

— wyższe wykształcenie,

— minimum roczne doświadczenie w zakresie projektowania architektury: systemów zorientowanych na usługi (SOA), systemów w architekturze wielowarstwowej, systemów o wysokiej wydajności i niezawodności lub systemów wykorzystujących szynę danych (typu ESB) i bazy danych, w tym udział na stanowisku architekta/projektanta w realizacji co najmniej 1 odebranego systemu teleinformatycznego,

— doświadczenie w projektowaniu architektury IT, polegające na udziale w realizacji minimum 1 projektu obejmującego swym zakresem budowę architektury systemów informatycznych, w którym osoba była odpowiedzialna za zaprojektowanie architektury IT.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzorze umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/05/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/05/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, pl. Litewski 1, pokój 302, 20-080 Lublin, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Pełne brzmienie pkt II.1.1): Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

2.Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert.

3.Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:

3.1.Formularz ofertowy - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. W formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

3.2.Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców - w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom.

4.Wykaz oferowanych przez Wykonawcę funkcjonalności w zakresie aplikacji spełniających wymagania funkcjonalne.

5.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).

6.Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7.Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy.

8.Wykaz zaświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji:

8.1.Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. Instrukcja wypełniania dokumentu zamieszona jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcjawypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

8.2.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/04/2019