Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Услуги - 192258-2019

24/04/2019    S80

България-София: Услуги, свързани с анализи

2019/S 080-192258

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция по околна среда
Национален регистрационен номер: 831901762
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“ № 136
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Росица Христова Мадлена Станимирова
Електронна поща: rhristova@eea.government.bg
Телефон: +359 29406432
Факс: +359 29559015
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://eea.government.bg/
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/15_OTP
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Избор на изпълнител за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в Б-ИЯ, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Дир. за местообитанията и чл. 12 от Дир. за птиците

II.1.2)Основен CPV код
71620000 Услуги, свързани с анализи
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в БЪЛГАРИЯ, предмет на докладване, съгласно чл. 17 от Дир. за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците. В предметния обхват на възлагане в настоящата обществена поръчка, с оглед ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, са включени следните обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Анализи и проучвания на видовете и типовете местообитания в БЪЛГАРИЯ, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Дир. за местообитанията (92/43/ЕИО)“,

— обособена позиция № 2 „Анализи и проучвания на видовете птици в БЪЛГАРИЯ, предмет на докладване съгласно чл. 12 от Директивата за птиците (2009/147/ЕО)“,

— обособена позиция № 3 „Контрол и валидиране на резултатите от извършените анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в БЪЛГАРИЯ, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Дир. за местообитанията и чл. 12 от Дир. за птиците“

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 1 966 580.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Контрол и валидиране на резултатите от извършените анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в Б-Я, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Дир. за местообитанията и чл. 12 от Дир за птиците

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71620000 Услуги, свързани с анализи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Етап 1:

Дейност 1 „Теренни проверки на екипите на изпълнителите по обособени позиции 1 и 2“.

Проверките се извършват на извадков принцип — минимум 5 % извадка от определените места за провеждане на теренните проучвания за съответната биологична група/природни местообитания. Ако за съответните обекти се прилага повече от една методика за мониторинг, следва да бъдат проверени всички методики за мониторинг поне по веднъж.

Дейност 2 „Контрол на качеството на попълнените от изпълнителите по обособени позиции 1 и 2 полеви формуляри, попълнени в специализирана база данни към ИС към НСМСБР“. Извършва се цялостна проверка на съдържанието на полевите формуляри и съпътстващите ги пространствени данни.

Етап 2:

Дейност 3 „Контрол на качеството на извършените от изпълнителите по ОП 1 и 2 анализи на данните, оценки на състоянието на видовете и природните местообитания и попълнените формати за докладване по чл. 17 от Дир. за местообитанията и чл. 12 от Дир. за птиците“.

Извършва се цялостна проверка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Професионална компетентност на персонала / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект BG16M1OP002-3.003-0001 "Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл.17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 164-338212
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 3723
Обособена позиция №: 3
Наименование:

Контрол и валидиране на резулт. от извършените анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в Б-ИЯ, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Дир. за местообитанията и чл. 12 от Дир. за птиците

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
09/04/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ДЗЗД „Екоконсулт Натура 2000“
Национален регистрационен номер: 177310030
Пощенски адрес: жк „Люлин“, бл. 387, ап. 48
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1336
Държава: България
Електронна поща: office@geographica.bg
Телефон: +359 29252395
Факс: +359 29252395
Изпълнителят е МСП: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Географика“ ООД
Национален регистрационен номер: 200062954
Пощенски адрес: жк „Люлин“, бл. 387, ап. 48
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1336
Държава: България
Електронна поща: office@geographica.bg
Телефон: +359 29252395
Факс: +359 29252395
Изпълнителят е МСП: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Институт за гората към БАН
Национален регистрационен номер: 000662192
Пощенски адрес: бул. „Климент Охридски“ № 132
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1756
Държава: България
Електронна поща: office@geographica.bg
Телефон: +359 2622961
Факс: +359 2622052
Изпълнителят е МСП: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Планеко“ ООД
Национален регистрационен номер: 175168917
Пощенски адрес: ул. „Персенк“ № 47, бл. 22, вх. Б, ап. 19
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1407
Държава: България
Електронна поща: office@geographica.bg
Телефон: +359 29252395
Факс: +359 29252395
Изпълнителят е МСП: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Българска консултантска организация“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 175345844
Пощенски адрес: жк „Хиподрума“, бл. 139 В, вх. В, ет. 7, ап. 75
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: office@geographica.bg
Телефон: +359 29252395
Факс: +359 29252395
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 625 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 966 580.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок, съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/04/2019