Paslaugos - 19227-2019

15/01/2019    S10    Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lenkija-Wronki: Miškininkystės paslaugos

2019/S 010-019227

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Lasy Państwowe.Państwowe Gospodarstwo Leśne. Nadleśnictwo Wronki
Adresas: Nadolnik 1
Miestas: Wronki
NUTS kodas: PL418 Poznański
Pašto kodas: 64-510
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Małgorzata Walczak
El. paštas: wronki@pila.lasy.gov.pl
Telefonas: +48 672540148
Faksas: +48 672540578

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.pila.lasy.gov.pl/wronki

Pirkėjo profilio adresas: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_wronki/zamowienia_publiczne

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_wronki/zamowienia_publiczne
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://miniportal.uzp.gov.pl
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: usługi gospodarki leśnej

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Wronki w roku 2019

Nuorodos numeris: SZ.270.2.1.2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
77200000 Miškininkystės paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: Ustawa o lasach) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, prac szkółkarskich oraz utrzymania dróg, urządzeń wodno - melioracyjnych i obiektów turystycznych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Wronki w roku 2019. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. Przedmiot zamówienia składa się z jednej części (dalej: Pakiet)5. Wykonanie usług w leśnictwach: Jasionna, Smolnica z wyłączeniem rozdrabniania pozostałości pozrębowych.Wykonanie przygotowania gleby we wszystkich leśnictwach Nadleśnictwa Wronki.

Wykonanie usług szkółkarskich.Ochrona p. poż na terenie całego obszaru Nadleśnictwa Wronki, obejmująca obsługę meteo. punktu prognostycznego, dyżur na sam. patrolowo-gaśniczym.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 1 934 442.00 PLN
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
77210000 Medienos ruošos paslaugos
77211100 Statybinės miško medžiagos kirtimo paslaugos
77211200 Rastų vežimo mišku paslaugos
77211300 Medžių retinimo paslaugos
77211400 Medžių kirtimo paslaugos
77211500 Medžių priežiūros paslaugos
77230000 Paslaugos, susijusios su miškininkyste
77231000 Miškininkystės vadybos paslaugos
77231200 Miškų kenkėjų kontrolės paslaugos
77231600 Miškų želdinimo paslaugos
75251120 Miškų gaisrų gesinimo paslaugos
45233140 Kelio darbai
45233141 Kelių priežiūros darbai
45233142 Kelių remonto darbai
45232452 Drenažo darbai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL418 Poznański
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Wronki na obszarze leśnictwa w tym Pakiecie

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, prac szkółkarskich oraz utrzymania dróg urządzeń wodno - melioracyjnych i obiektów turystycznych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Wronki w roku 2019.

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, prac szkółkarskich oraz utrzymania dróg i obiektów turystycznych wynikające z załącznika nr 3 SIWZ, na który składa

Się odpowiednio do części załącznik nr 3.1 –rozmiar prac wg czynności, załącznik nr 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9 – pozyskanie drewna.

3) Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.-3.3. mają charakter szacunkowy.

4) Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

7) Przedmiot zamówienia składa się z jednej części (dalej: „Pakiet”)”

Część 5

1. Wykonanie usług w leśnictwach: Jasionna, Smolnica z wyłączeniem rozdrabniania pozostałości pozrębowych.

2. Wykonanie przygotowania gleby we wszystkich leśnictwach Nadleśnictwa Wronki.

3. Wykonanie usług szkółkarskich.

4. Ochrona przeciwpożarowa na terenie całego obszaru Nadleśnictwa Wronki, obejmująca obsługę meteorologicznego punktu prognostycznego, dyżur na samochodzie patrolowo-gaśniczym, napełnianie metalowych zbiorników p.poż. wodą.

8) Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Wronki. Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla części (Pakiet) 5.

9) Postanowienia pkt 7 i 8 nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 13 do SIWZ).

10) Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilości prac w innej lokalizacji – w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia. Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym danego Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia. Pozostałe informacje zawiera rozdział 3 SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 1 934 442.00 PLN
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 31/12/2019
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

3.6. W stosunku do Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone

W kwocie netto nie większej niż:

I) dla Pakietu 5 – 276 349 PLN

II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów:

Dla Pakietu 5 w wysokości 41 000 PLN

Kryteriami oceny ofert:

1) Cena – 60 %,

2) Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40 %.

Podzielona na dwa subkryteria:

2.1) samodzielna realizacja pozyskania drewna - 20 %,

2.2) samodzielna realizacja pielęgnacji upraw, CW, CP -20 %

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż:

Dla Pakietu 5: 230 291 zł.na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji finansowej – informacje nt. środków finansowych lub zdolności kredytowej, którymi dysponuje wykonawca, które podać należy w Części IV lit. B (pkt 6) JEDZ;

Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu oświadczenia i dokumenty:

Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zdolności technicznej lub zawodowej.

a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):

I) dla Pakietu 5

Zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż 449 239 PLN brutto.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

I) dla Pakietu 5

a) co najmniej 1 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,

b) co najmniej jednym pługiem aktywnym frezowym do przygotowania gleby

c) co najmniej jednym pługiem typu LPZ-75

d) co najmniej jednym kultywatorem

e) co najmniej jednym siewnikiem szkółkarskim leśnym

f) co najmniej jednym podcinaczem korzeni

g) co najmniej jednym wyorywaczem sadzonek

h) co najmniej jednym opryskiwaczem drobnokroplistym ciągnikowym z aktualnym atestem

Zamawiający dopuszcza możliwość wydzierżawienia następującego sprzętu od Zamawiającego w ilościach, rodzaju oraz cenie złotych netto za 1 rok:

Kultywator Egedal szt.1 - 100 PLN

Kultywator WL szt.1- 100 PLN

Siewnik Egedal szt. 1 - 100 PLN

Podcinacz korzeni Egedal szt. 1 - 100 PLN

Wyorywacz sadzonek Egedal szt. 1 - 100 PLN

Pług Plp4-330WL szt. 1 - 100 PLN

Brona talerzowa WL szt. 1 - 100 PLN

Opryskiwacz polowy P-128/3/412 szt. 1 - 100 PLN

Wyorywacz L-102 szt. 1 - 100 PLN

Siewnik W-rozrzutnik nawozów szt.1 -100 PLN

Zaprawiarka do nasion szt. 1 - 100 PLN

Agregat do upraw szt. 1 - 100 PLN

W przypadku nie dysponowania urządzeniami wymienionymi w pkt. od 3).b).III)d) do 3).b).III)h). Wykonawca aby spełnić warunek udziału w postępowaniu musi w zał. nr 6 – wzór Formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Część C. Zdolność techniczna i zawodowa 3) - wpisać adnotację „dzierżawa od Zamawiającego.”

c) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

I) dla Pakietu 5

a) co najmniej 6 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. Nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej;

lub

W przypadku, gdy Wykonawca deklaruje posiadanie

1 maszyny typu harwester (informację o posiadaniu należy podać w Części IV lit. C (pkt 9) JEDZ) powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, przy dysponowaniu co najmniej 1 osobą, która ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką i 1 osobą operatorem harwestera, która posiada zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego,

Co najmniej 1 osobie nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającymi dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa w wymiarze minimum ½ etatu na 2 leśnictwa;

Co najmniej 1 osobie, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8.5.2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz.U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w rozdziale 7.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 13 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 18/02/2019
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 19/04/2019
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 18/02/2019
Vietos laikas: 10:30
Vieta:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu

Otwarcie ofert nastąpi w Nadleśnictwa Wronki, sala narad.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje, o których mowa w pkt 12.5. i 12.6. SIWZ.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale 7 SIWZ (w terminach wskazanych w SIWZ):

a)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). Treść JEDZ określona została w załączniku nr 6 do SIWZ. JEDZ należy złożyć wraz z ofertą. JEDZ Wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. b - n Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 26 ust. 1 Pzp. Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. b – n powinny być aktualne na dzień ich złożenia wyznaczony przez Zamawiającego.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) cen zawartych w ofertach.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 1,50 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Informacje o formalnościach, jakie winny być dokonane po wyborze oferty w celu zawarcia umowy zawiera rozdział 15 SIWZ.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresas: ul.Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224597800

Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresas: ul.Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224597800

Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
11/01/2019