Dienstleistungen - 192324-2020

Niezweryfikowane tłumaczenie maszynowe

24/04/2020    S81

Niemcy-Hofheim am Taunus: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2020/S 081-192324

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Podstawa prawna:

Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007

Sekcja I: Właściwy organ

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH
Adres pocztowy: Alte Bleiche 5
Miejscowość: Hofheim am Taunus
Kod NUTS: DE7
Kod pocztowy: 65719
Państwo: Niemcy
Osoba do kontaktów: Vergabemanagement, Frau Carola Schwarz
E-mail: 2022-LOF-W@rmv.de
Tel.: +49 6192294-632

Adresy internetowe:

Główny adres: www.rmv.de

I.2)Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj właściwego organu
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu pasażerskiego (BPNV) w rozumieniu art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 z 23.10.2007

Numer referencyjny: 2022-LOF-W
II.1.2)Główny kod CPV
60112000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi

Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznego:
Usługi transportu autobusowego (miejskie/regionalne)
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE7
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Hesja

II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie usług transportu publicznego przez lokalne autobusy (transport lądowy) w ramach uprawnień RMV. Usługi, które mają być objęte umową, mają być świadczone w pakiecie typu „LL West” na następujących trasach:

— Linia regionalna 652;

— Linia regionalna 653;

— Linia regionalna 662;

— Regionalna nocna autobusowa n65;

— Regionalna nocna autobusowa n71,

— Regionalna nocna autobusowa n72.

Wyżej wymienione pakiety linii są przyznawane wyłącznie jako usługa ogólna.

(charakter i ilość usług lub określenie potrzeb i wymogów)
II.2.7)Przewidywana data rozpoczęcia realizacji zamówienia
Początek: 12/12/2021
Okres w miesiącach: 96

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Procedura przetargowa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje dodatkowe:

Pragniemy zwrócić Pana uwagę na termin składania wniosków o prywatne operacje transportowe na podstawie sekcji 12 (6) zdanie PBefG.

Wymagania dotyczące harmonogramu, taryf i norm dotyczących ogólnego wykonania wyżej wymienionego pakietu (§ 8a (2) PBefG) związane z planowaną umową o świadczenie usług stanowią również podstawę dla wszelkich wniosków o udzielenie zezwolenia o charakterze gospodarczym (zob. ogłoszenie Urzędu Regionu Darmstadt na jego stronie internetowej). Ma to zastosowanie mutatis mutandis do innych zasadniczych wymagań, takich jak, w szczególności, trasa i przystanki, częstotliwość i czas trwania eksploatacji, dostosowanie rozkładów jazdy, dostępność i zastosowanie taryfy łączonej. Powyższe wymogi są dostępne na platformie RMV „Wystarczające usługi transportowe” na stronie: https://avb.rmv.de/vergabeverfahren/b-2022-lof-w dostępne publicznie. Funkcja komfortu „Pobierz plik zip” jest zlokalizowana pod nazwą użytkownika: B2022LOFW, hasło: B2022LOFW.

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/04/2020