Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 192324-2020

Niezweryfikowane tłumaczenie maszynowe

24/04/2020    S81

Niemcy-Hofheim am Taunus: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2020/S 081-192324

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Podstawa prawna:

Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007

Sekcja I: Właściwy organ

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH
Adres pocztowy: Alte Bleiche 5
Miejscowość: Hofheim am Taunus
Kod NUTS: DE7
Kod pocztowy: 65719
Państwo: Niemcy
Osoba do kontaktów: Vergabemanagement, Frau Carola Schwarz
E-mail: 2022-LOF-W@rmv.de
Tel.: +49 6192294-632

Adresy internetowe:

Główny adres: www.rmv.de

I.2)Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj właściwego organu
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu pasażerskiego (BPNV) w rozumieniu art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 z 23.10.2007

Numer referencyjny: 2022-LOF-W
II.1.2)Główny kod CPV
60112000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi

Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznego:
Usługi transportu autobusowego (miejskie/regionalne)
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE7
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Hesja

II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie usług transportu publicznego przez lokalne autobusy (transport lądowy) w ramach uprawnień RMV. Usługi, które mają być objęte umową, mają być świadczone w pakiecie typu „LL West” na następujących trasach:

— Linia regionalna 652;

— Linia regionalna 653;

— Linia regionalna 662;

— Regionalna nocna autobusowa n65;

— Regionalna nocna autobusowa n71,

— Regionalna nocna autobusowa n72.

Wyżej wymienione pakiety linii są przyznawane wyłącznie jako usługa ogólna.

(charakter i ilość usług lub określenie potrzeb i wymogów)
II.2.7)Przewidywana data rozpoczęcia realizacji zamówienia
Początek: 12/12/2021
Okres w miesiącach: 96

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Procedura przetargowa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje dodatkowe:

Pragniemy zwrócić Pana uwagę na termin składania wniosków o prywatne operacje transportowe na podstawie sekcji 12 (6) zdanie PBefG.

Wymagania dotyczące harmonogramu, taryf i norm dotyczących ogólnego wykonania wyżej wymienionego pakietu (§ 8a (2) PBefG) związane z planowaną umową o świadczenie usług stanowią również podstawę dla wszelkich wniosków o udzielenie zezwolenia o charakterze gospodarczym (zob. ogłoszenie Urzędu Regionu Darmstadt na jego stronie internetowej). Ma to zastosowanie mutatis mutandis do innych zasadniczych wymagań, takich jak, w szczególności, trasa i przystanki, częstotliwość i czas trwania eksploatacji, dostosowanie rozkładów jazdy, dostępność i zastosowanie taryfy łączonej. Powyższe wymogi są dostępne na platformie RMV „Wystarczające usługi transportowe” na stronie: https://avb.rmv.de/vergabeverfahren/b-2022-lof-w dostępne publicznie. Funkcja komfortu „Pobierz plik zip” jest zlokalizowana pod nazwą użytkownika: B2022LOFW, hasło: B2022LOFW.

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/04/2020