Dienstleistungen - 192484-2022

Submission deadline has been amended by:  350786-2022
12/04/2022    S72

Polen-Breslau: Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste

2022/S 072-192484

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Kazimierza Michalczyka 23
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 53-633
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Monika Cander
E-Mail: zamowienia@ekosystem.wroc.pl
Telefon: +48 717586909
Fax: +48 717586922
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.ekosystem.wroc.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekosystem.logintrade.net/zapytania_email,81288,bf7135954dd76b3d4bcc06f3353353f4.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekosystem.logintrade.net/zapytania_email,81288,bf7135954dd76b3d4bcc06f3353353f4.html
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wrocław w obrębie Sektora II – Krzyki

Referenznummer der Bekanntmachung: 2/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wrocław w obrębie Sektora II – Krzyki.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90513100 Hausmüllbeseitigung
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
90511100 Einsammeln von kommunalem Müll
90533000 Verwaltung von Müllhalden
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Hauptort der Ausführung:

Wrocław

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

1) wyposażenia nieruchomości obsługiwanych w pojemniki wraz z utrzymaniem ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz dostarczania worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w liczbie niezbędnej do zapewnienia prawidłowej realizacji usługi,

2) odbierania, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych bezpośrednio z terenu nieruchomości obsługiwanych,

3) realizacji zgłoszeń przesyłanych przez Zamawiającego dotyczących wymiany/podstawienia/zabrania pojemników z obsługiwanych nieruchomości,

4) odbierania, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych zbieranych w pojemnikach ogólnodostępnych,

5) odbierania, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych zbieranych w systemie objazdowym,

6) odbierania, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki bioodpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, zbieranych w sposób akcyjny,

7) odbierania, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki przeterminowanych leków,

8) usuwania odpadów zgromadzonych w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych,

9) wykonywania prac interwencyjnych,

10) odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów zebranych przy pomocy SZOP funkcjonującym na terenie Sektora,

11) osiągania rocznych poziomów:

a) ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

b) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych,

12) przygotowywania sprawozdań i bilansów z zakresu wykonywanych czynności oraz osiąganych rocznych poziomów zagospodarowania odpadów,

13) wydzierżawienia pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, na zasadach określonych w SWU, przez okres maksymalnie 2 miesięcy od dnia zakończenia realizacji usługi.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 28/02/2026
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:

1. prawomocny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na terenie gminy Wrocław w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zawierający kody odpadów określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów:

1) z grupy „20” – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01, papier i tektura o kodzie 20 01 01, szkło o kodzie 20 01 02, odpady kuchenne ulegające biodegradacji 20 01 08, odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01, odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07,

2) z grupy „15” – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach: opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 01, opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02, opakowania z metali o kodzie 15 01 04, opakowania wielomateriałowe o kodzie 15 01 05, zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06, opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07,

2. wpis do Rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, który zezwala Wykonawcy na transport odpadów obejmujących kody odpadów określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów:

1) z grupy „20” – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01, papier i tektura o kodzie 20 01 01, szkło o kodzie 20 01 02, odpady kuchenne ulegające biodegradacji 20 01 08, odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01, odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07,

2) z grupy „15” – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach: opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 01, opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02, opakowania z metali o kodzie 15 01 04, opakowania wielomateriałowe o kodzie 15 01 05, zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06, opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07,

3. prawomocne zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach na terenie bazy magazynowo-transportowej, o której mowa w pkt 1.2.3.1. rozdz. IV SWZ, tj. odpadów przewidywanych do zbierania zaklasyfikowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów:

1) z grupy „20” – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie: papier i tektura o kodzie 20 01 01, szkło o kodzie 20 01 02, odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07,

2) z grupy „15” – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach: opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 01, opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02, opakowania z metali o kodzie 15 01 04, opakowania wielomateriałowe o kodzie 15 01 05, zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06, opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07.

B. W przypadku, gdy Wykonawcy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa:

a) w pkt A.1. musi spełnić każdy Wykonawca składający ofertę wspólną, który będzie realizował czynności, do których dane uprawnienie jest wymagane,

b) w pkt A.2. musi spełnić każdy Wykonawca składający ofertę wspólną, który będzie realizował czynności, do których dane uprawnienie jest wymagane,

c) w pkt A.3. musi spełnić każdy Wykonawca składający ofertę wspólną, który będzie realizował czynności, do których dane uprawnienie jest wymagane.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 10 000 000,00 zł.

B. W przypadku, gdy Wykonawcy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w pkt A musi spełnić dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną lub Wykonawcy łącznie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. zdolności zawodowej;

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

1.1. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, zamówienie opisane w pkt 1.2.2.1. rozdz. IV SWZ,

1.2. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, zamówienie opisane w pkt 1.2.2.2. rozdz. IV SWZ.

2. zdolności technicznej;

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej:

2.1. bazą magazynowo-transportową opisaną w pkt 1.2.3.1. rozdz. IV SWZ,

2.2. pojazdami i urządzeniami opisanymi w pkt 1.2.3.2. rozdz. IV SWZ,

2.3. osobami, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, opisanymi w pkt 1.2.3.3. rozdz. IV SWZ.

B. W przypadku, gdy Wykonawcy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa:

a) w pkt A.1.1. musi spełnić każdy Wykonawca składający ofertę wspólną, który będzie realizował czynności, do których te zdolności są wymagane,

b) w pkt A.1.2. musi spełnić każdy Wykonawca składający ofertę wspólną, który będzie realizował czynności, do których te zdolności są wymagane,

c) w pkt A.2.1. musi spełnić dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną,

d) w pkt A.2.2. musi spełnić dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną lub Wykonawcy łącznie,

e) w pkt A.2.3. musi spełnić dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną lub Wykonawcy łącznie.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Opisane są w projekcie umowy, który stanowi załącznik do Specyfikacji warunków zamówienia.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 09/05/2022
Ortszeit: 10:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 05/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 09/05/2022
Ortszeit: 11:30
Ort:

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/04/2022