Storitve - 192557-2016

07/06/2016    S108    - - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Slovenija-Ljubljana: Storitve na področju energetike

2016/S 108-192557

Obvestilo o naročilu

Storitve

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
MZI
2399270000
Langusova ulica 4
Ljubljana
1000
Slovenija
Kontaktna oseba: mzip.jn@gov.si
Telefon: +386 14788000
E-naslov: mzip.jn@gov.si
Telefaks: +386 14788140
Šifra NUTS: SI

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.mzi.gov.si/

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/156098/Objava_portal_JN.zip
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Izdelava strokovnih podlag za oblikovanje Energetskega koncepta Slovenije za obdobje do leta 2055.

Referenčna številka dokumenta: 430-27/2016
II.1.2)Glavna koda CPV
71314000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Izdelava strokovnih podlag za oblikovanje Energetskega koncepta Slovenije za obdobje do leta 2055.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71314000
71314300
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Ljubljana.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Ministrstvo, pristojno za energijo (MzI), izvaja naloge s področja energije.

Na podlagi novega energetskega zakona EZ-1 se uvajajo spremembe na področju strateških dokumentov na energetskem področju. Nacionalni energetski program bo nadomestil Energetski koncept Slovenije (EKS), ki bo bolj dolgoročen (za obdobje 40 let) in hkrati krajši, saj bo določal le strateške usmeritve na področju energetike. S tem bo jasen okvir za potencialne investitorje v energetiko, saj gre za dolgoročne investicije.

Lani so bile za namen oblikovanja stališč glede Podnebno-energetskega okvira oz. za podnebno-energetske cilje za leto 2030 izdelane Dolgoročne energetske bilance za obdobje do leta 2030.

Dolgoročne bilance je treba posodobiti z novejšimi izhodiščnimi podatki in nadgraditi še za obdobje do leta 2055, pri čemer je treba upoštevati, da je treba do leta 2050 emisije toplogrednih plinov zmanjšati za najmanj 80 % na ravni celotne Slovenije. V tem segmentu je bistveno oceniti potrebe po energiji ter na podlagi tega izdelati analizo stroškov in koristi za različne stopnje energetske neodvisnosti in po sektorjih: elektrika, toplota, promet.

Podrobnejši opis storitve in druge tehnične zahteve so razvidne iz poglavja 5 razpisne dokumentacije – Projektna naloga.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 17
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Naročnik bo pogodbeni rok podaljšal v primeru, da osnutek Energetskega koncepta Slovenije na Vladi RS ne bo potrjen v pogodbenem roku.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Ponudbe, katerih cena bo presegala zagotovljena sredstva naročnika (126 000 EUR brez DDV), bo naročnik ocenil kot nedopustne (nesprejemljive) in jih ne bo upošteval v postopku ugotavljanja najugodnejšega ponudnika.

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Natancni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:

Natancni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Natancni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 15/07/2016
Lokalni čas: 10:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 25/11/2016
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 15/07/2016
Lokalni čas: 12:00
Kraj:

Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, SI-1535 Ljubljana, soba 601.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Prisotni predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb strokovni komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Strokovna komisija naročnika bo o postopku odpiranja ponudb vodila zapisnik. Zapisnik bodo podpisali prisotni člani komisije ter prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom se posredujejo na portal www.enarocanje.si. Vse dodatne informacije so objavljene izključno na omenjenem portalu in jih naročnik ne bo posebej posredoval.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Državna revizijska komisija
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MZI
Langusova ulica 4
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
03/06/2016