Tjänster - 192610-2018

04/05/2018    S86

Belgien-Bryssel: Strategi för sektoriellt samarbete kring kompetens. Mot en gemensam vision för att adressera kompetensbehoven hos små och medelstora företag inom fordonssektorn: främjande av utvecklingen av kompetensutvecklande och omskolande strategier

2018/S 086-192610

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme)
Postadress: Covent Garden 2, Place Charles Rogier 16, Office 10/179
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1210
Land: Belgien
E-post: easme-procurement@ec.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://ec.europa.eu/EASME

Upphandlarprofil: https://ec.europa.eu/easme/en

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3523
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3523
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Strategi för sektoriellt samarbete kring kompetens. Mot en gemensam vision för att adressera kompetensbehoven hos små och medelstora företag inom fordonssektorn: främjande av utvecklingen av kompetensutvecklande och omskolande strategier

Referensnummer: EASME/COSME/2018/006
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79300000 Marknadsundersökningar och ekonomiska undersökningar; opinionsundersökningar och statistik
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Easme önskar ingå ett tjänstekontrakt för att stödja fordonsindustrin i att behålla nyckelfärdigheter och erhålla nya, för att upprätthålla och stärka konkurrenskraften hos den europeiska fordonssektorn på den globala marknaden, och därmed bidra till den övergripande sektoriella kompetensstrategin. Målet är att öka medvetenheten kring nuvarande bästa praxis avseende relevant politik och initiativ för kompetensutveckling/omskolning (i synnerhet för små och medelstora företag) inom EU och i länder utanför EU, där fordonssektorn har en stark ställning.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 800 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Arbetsuppgifterna ska utföras i de lokaler som uppdragstagaren utser, utom då möten ska hållas i Easmes eller Europeiska kommissionens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Easme önskar ingå ett tjänstekontrakt för att stödja fordonsindustrin i att behålla nyckelfärdigheter och erhålla nya, för att upprätthålla och stärka konkurrenskraften hos den europeiska fordonssektorn på den globala marknaden, och därmed bidra till den övergripande sektoriella kompetensstrategin.

Arbetet kommer att delas upp i 2 huvudsakliga etapper:

Första etappen (månad 1 - månad 9):

Uppgifter som ska utföras inom ramen för arbetspaket (work package - WP) 1 är: Den första etappen kommer att inriktas på strukturerad insamling och analys av information och data, baserad på teoretisk forskning, undersökningar på nätet, workshoppar och intervjuer med huvudintressenter:

Andra etappen (månad 10 - månad 18)

Uppgifter som ska utföras inom ramen för arbetspaket 2 är: landrapporter som ska levereras i form av en bilaga, bästa praxis, riktmärkning avseende politik och branschinitiativ som ska levereras som en del av den slutliga rapporten, utarbetande av en uppsättning stödåtgärder och rekommendationer som ska levereras i form av en färdplan för genomförande:

Uppgifter som ska utföras inom ramen för arbetspaket 3: slutförande, validering och spridningsaktiviteter:

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 800 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 18
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: Program för ”Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises” (företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag), C (2017) 4563 final (ej översatt till svenska)
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 10/07/2018
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 11/07/2018
Lokal tid: 10:00
Plats:

Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme), Covent Garden 2, place Rogier 16 1210 Brussels, Belgien.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +35 243031
Fax: +35 243032100

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
27/04/2018