Servicios - 192690-2021

19/04/2021    S75

Nederland-Haarlem: Diensten voor onderwijs en opleiding

2021/S 075-192690

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 045-113639)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Haarlem
Nationaal identificatienummer: 50647371
Postadres: Zijlvest 39
Plaats: Haarlem
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2011 VB
Land: Nederland
Contactpersoon: Rob Bosma
E-mail: tender@haarlem.nl
Fax: +31 235115915
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.haarlem.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inburgering

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeenten hebben een uitgebreide Selectieleidraad opgesteld welke een hele brede doorkijk geeft naar de tweede fase zodat u goed kunt inschatten wat van u gevraagd wordt wat betreft de opdracht en aanbesteding.

Opdracht:

— Perceel 1: brugklas,

— Perceel 2: leerroutes, welke onderverdeeld is in drie subpercelen:

—— subperceel 2a: Onderwijsroute,

—— subperceel 2b: B1-route,

—— subperceel 2c: Z-route.

Voor perceel 1 brugklas wil opdrachtgever één gespecialiseerde opdrachtnemer contracteren.

Voor perceel 2 leerroutes wil opdrachtgever met twee gespecialiseerde opdrachtnemers contracteren, welke alle subpercelen kan leveren, zodat de inburgeringsplichtige eenvoudig tussen de leerroutes kan wisselen.

Wanneer dit voor perceel 2 niet mogelijk is staat er in de selectieleidraad hoe dan de winnaars worden bepaald.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/04/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 045-113639

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 29/04/2021
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 10/05/2021
Plaatselijke tijd: 16:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: