Bygge og anlæg - 192697-2020

27/04/2020    S82

Danmark-Aalborg: Køle- og fryseanlæg

2020/S 082-192697

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
Postadresse: Niels Bohrsvej 10
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Mia Rosengaard Hansen
E-mail: mia.hansen@rn.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.rn.nau.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=iswbzpghtk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Rambøll Danmark A/S
Postadresse: Olof Palmes Allé 22
By: Aarhus N
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8200
Land: Danmark
Kontaktperson: Frederik Højbo Nielsen
E-mail: fhn@ramboll.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ibinder.com
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=iswbzpghtk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Nyt Aalborg Universitetshospital. E194 Køle- og frostrum

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45213210 Køle- og fryseanlæg
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører udførelsen af E194 Køle- og frostrum for Nyt Aalborg Universitetshospital, Region Nordjylland. Udbuddet omfatter hovedentreprisen for udførelse af 28 kølerum, 5 frostrum, køl til køkkenudstyr og et varmerum på Nyt Aalborg Universitetshospital for kliniske afdelinger i behandlingsbygning samt i centralkøkken. Rummene er fordelt på 4 etager imellem 3 bygninger. Anlæggene er hovedsageligt CO2 køle-anlæg. Arbejdet skal udføres i flere etaper i forlængelse af hinanden i perioden 3. september 2020 til 21. april 2021.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
45400000 Færdiggørelse af bygninger
45213210 Køle- og fryseanlæg
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Nyt Aalborg Universitetshospital,

Hospitalsbyen 1,

DK-9260 Gistrup

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører udførelsen af E194 Køle- og frostrum for Nyt Aalborg Universitetshospital, Region Nordjylland. Udbuddet omfatter hovedentreprisen for udførelse af 28 kølerum, 5 frostrum, køl til køkkenudstyr og et varmerum på Nyt Aalborg Universitetshospital for kliniske afdelinger i behandlingsbygning samt i centralkøkken. Rummene er fordelt på 4 etager imellem 3 bygninger. Anlæggene er hovedsageligt CO2 køle-anlæg. Komplet kølesystem inkl. kølerumspaneler: Entreprisen består i hovedtræk af: Køle- og frostkompressorer inkl. rørsystem og gaskølere, komplet styring i henhold til beskrivelse, installationsarbejder, køle- og frostrumspaneler, indkøring/justering, validering, test, træning/uddannelse af NAU personale, dokumentation, reservedele og service i henhold til beskrivelser.

Arbejdet skal udføres i flere etaper i forlængelse af hinanden i perioden 3. september 2020 til 21. april 2021.

Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende:

— Færdigdesign og egenprojektering af køle- og frostanlæg

— Færdigdesign og egenprojektering af køle- og frostrum inkl. opbygning af panelvægge, døre og gulve

— Udførelse af rørsystemer

— Fabrikation af anlæg og panelvægge

— Levering, installation og idriftsættelse af anlæg og rum

— Dokumentation.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 13
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Bygherre påregner at prækvalificere 5 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud. Er der flere konditionsmæssige, egnede ansøgere, vil bygherre foretage en udvælgelse af de bedst egnede. Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af referencer. Referencer fra afsluttede projekter vejer tungere i vurderingen end igangværende projekter.

I vurderingen af referencerne vil bygherre lægge vægt på, at referencerne viser:

a) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med køleopgaver i fag-, stor- eller hovedentreprise, hvor ansøgeren har haft rollen som fag-, stor- eller hovedentreprenør.

b) I hvor høj grad referencerne minder om den udbudte opgave i forhold til omfang og teknisk kompleksitet.

c) I hvor høj grad referencerne minder om den udbudte opgave i forhold til arbejdets karakter, eksempelvis med CO2-anlæg samt rumtyper (frost og køl).

Kriterierne a-c vægter lige og bedømmelsen foretages samlet.

Ansøgerne vil blive vurderet ud fra hvor mange af deres referencer der indeholder én eller flere af de ovenfor angivne punkter a)-c). Jo flere af punkterne ansøgeren kan dokumentere erfaring med i samme reference, jo bedre vurderes referencen. Der vurderes ligeledes højt, hvis ansøgeren viser erfaring med både punkt a), b) og c).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der stilles ikke krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister.

Ansøger må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er bygherre forpligtet til at udelukke ansøger, jf. dog § 135, stk. 4, 5 og 6 og § 138.

Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 og § 136. Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD del III, afsnit A, B og C. eESPD-dokumentets del III, afsnit D er ikke relevant og skal derfor ikke udfyldes.

I forhold til de frivillige udelukkelsesgrunde stilles der krav om at tilbudsgiver ikke befinder sig i udelukkelsesgrundende i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 4, 6 og 7. Erklæring herom sker ved tilbudsgivers udfyldelse af ESPD-en afsnit III C.

Vindende tilbudsgiver skal fremsende endelig dokumentation for, at erklæringerne afgivet i ESPD-en er korrekte.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

·Ansøger bedes angive følgende regnskabsoplysninger for de 2 seneste disponible regnskabsår, under hensyntagen til, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed:

— Årlig omsætning

— Egenkapital.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Årlig omsætning:

— Mindstekrav: Ansøgers årlige omsætning skal i hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår være mindst 8 mio. DKK.

Egenkapital:

— Mindstekrav: Ansøgers egenkapital skal være positiv i hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger bedes angive sine mest betydelige sammenlignelige arbejder udført inden for de seneste 5 år. Med sammenlignelige forstås referencer fra byggeri, hvor ansøger har leveret og implementeret CO2 kølesystemer og køle- og frostrumsopbygning indenfor sundhedssektoren, pharmaindustrien eller fødevareproduktion. Projekterne må gerne være igangværende, men afsluttede projekter vægter højere i vurderingen end igangværende projekter.

Ansøger må vedlægge max. 6 referencer. Hvis der fremsendes/beskrives flere end 6 referencer lægges der alene vægt på de 6 først angivne referencer. Referencer for ikke- vundne/opgaver/projekter vil ikke blive taget i betragtning.

Referencerne skal indeholde en uddybende beskrivelse af opgaven.

1) Følgende oplysninger bør angives for hver reference:

- Projektnavn

- Bygherre

- Rådgiver (evt.)

- Areal (samlet brutto areal i rum)

- Entreprisesum

- Udførelsesår og samlet byggetid

- Entrepriseform

- Sammenlignelighed med det udbudte projekt.

Grundet ESPDs tekniske opbygning og deraf følgende begrænsede rammer for levering af billeddokumentation, kan ansøger supplere oplysninger vedr. de udvalgte referencer i et selvstændigt bilag som vil blive taget i betragtning. Referencer i ESPD og i bilag skal være de samme og så vidt muligt være enslydende i tekstens indhold. Ved eventuelle modstridende oplysninger i hhv. ESPD og bilag er ESPD gældende.

Den enkelte reference bør ikke overstige 2 stk. A4-side. Informationer udover 2 stk. A4-sider, vil ikke blive inddraget i evalueringen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal minimum vedlægge én reference som dokumenterer udførelse af CO2 kølesystemer indenfor sundhedssektoren, pharmaindustrien eller fødevareproduktion.

Ansøger skal minimum vedlægge én reference som dokumenterer udførelse af køle- og frostrumsopbygning indenfor sundhedssektoren, pharmaindustrien eller fødevareproduktion.

Begge mindstekrav kan opfyldes i den samme reference.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom: Der henvises til kontraktvilkår, som fremgår af udbudsmaterialet, herunder AB92 med tilføjelser og præciseringer og særlige betingelser.

Andre særlige vilkår:

Entreprisen er omfattet af social klausul vedrørende krav om beskæftigelse af praktikanter/lærlinge. Entreprisen er endvidere omfattet af arbejdsklausul vedrørende løn og ansættelsesvilkår. De nærmere vilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.

Projektet er omfattet af bekendtgørelse nr. 118 af 6. februar 2013 om krav til anvendelse af Informations- og kommunikationsteknologi i byggeri.

Bekendtgørelse nr. 1179 af 4. oktober 2013 om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri, samt tilhørende vejledning nr. 9605 af 6. november 2013, "Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri" er gældende for projektet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/05/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 7 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Nærværende udbud udbydes gennem udbudsportalen iBinder. Registrering af tilbudsgiver og download af udbudsmateriale sker via flg. link:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=iswbzpghtk

Rettelsesblade og evt. andre supplerende udbudsdokumenter vil blive gjort tilgængelige i samme mappe og underretninger om offentliggørelse af rettelsesblade og evt. andre supplerende udbudsdokumenter vil så vidt muligt blive sendt pr. mail til de personer, der har registreret sig på udbuddet, men interesserede økonomiske aktører bærer selv ansvaret for at holde sig opdateret herom på iBinder.

For vejledning til brug af systemet henvises til udbudsmappen eller se videovejledning på http//www.nau.rn.dk/Om-byggeriet/Byggeriet/Digital-udbudsproces

Kontaktperson i forbindelse med adgang til udbudsmaterialet er:

Region Nordjylland, Mia Rosengaard Hansen, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst, tlf.: +45 20221092, e-mail:mia.hansen@rn.dk

Afgives ansøgning af et konsortium, skal hver deltager udfylde en særskilt ESPD og angive oplysninger vedr. udelukkelse og formåen. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes, og begrænsningen i antallet af referencer gælder dermed også på tværs af konsortiedeltagerne. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er ansøgningen ikke nødvendigvis ukonditionsmæssig, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Ansøgning afgivet af et konsortium bør vedlægges en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring, hvori konsortiedeltagerne erklærer, at de hæfter solidarisk og direkte i forhold til bygherre. Er erklæringen ikke vedlagt ansøgningen, skal erklæringen fremsendes senest i forbindelse med kontraktindgåelse.

Roller/ansvarsområder for hver enkelt deltager i konsortiets skal angives, og det skal fremgå af erklæringen, hvilken konsortiedeltager, der med bindende virkning, kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med bygherre.

Hvis ansøger - under henvisning til udbudslovens § 144, stk. 1 - i forbindelse med afgivelse af ansøgning ønsker at baserer sin økonomiske og finansielle formåen sig på andre enheders (f.eks. moderselskabers, andre koncernselskabers eller underentreprenørers/underrådgivers) formåen, skal ansøgningen tillige vedlægges en støtteerklæring (Bilag A støtteerklæring økonomisk og finansiel kapacitet) fra den anden virksomhed om, at virksomheden stiller sin økonomiske og finansielle kapacitet til rådighed for ansøger.

Hvis en ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal ansøgeren og de(n) pågældende enhed(er) hæfte solidarisk for kontraktens gennemførelse. Såfremt ansøger ønsker at basere sin tekniske og faglige formåen på andre virksomheders (f.eks. moderselskabers, andre koncernselskabers eller underentreprenørers/underrådgivers, herunder arkitektrådgivers) formåen, skal ansøgningen vedlægges en rådighedserklæring (Bilag B rådighedserklæring teknisk og faglig kapacitet) fra den anden virksomhed om, at virksomheden stiller sin tekniske og faglige kapacitet til rådighed for ansøger. Opmærksomheden henledes desuden på, at såfremt ansøger baserer sin tekniske og faglige formåen på underentreprenører/underrådgivere (andre enheders kapacitet / rådighedsleverandører), skal den/de pågældende underentreprenører/underrådgivere udføre den del af kontrakten, som underentreprenørens/underrådgiverens kapacitet relaterer sig til.

Der skal desuden vedlægges udfyldt ESPD-dokument for de virksomheder, som ansøger ønsker at basere sin økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen på, jf. nærmere herom i ESPD dokumentets del II.C.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være ansøgerteamets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle virksomheder i ansøgerteamet, er ansøgningen ikke nødvendigvis ukonditionsmæssig, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/04/2020