TED svetainė parengta e. formoms nuo 2022-11-02. Pasikeitė paieška: pritaikykite iš anksto nustatytas ekspertų užklausas. Susipažinkite su pakeitimais svetainės naujienose ir atnaujintuose pagalbos puslapiuose.

Prekės - 192724-2019

24/04/2019    S80

Lenkija-Katowice: Guoliai

2019/S 080-192724

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 069-163531)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adresas: ul. Powstańców 30
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 40-039
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Polska Grupa Górnicza S.A., 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1
El. paštas: i.mieszczanin@pgg.pl
Telefonas: +48 327161465
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.pgg.pl
Pirkėjo profilio adresas: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa łożysk dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku (nr grupy 285-7)

Nuorodos numeris: 701902549
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
44440000 Guoliai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Zamówienie obejmuje dostawę łożysk dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SIWZ. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
19/04/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 069-163531

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 25/04/2019
Vietos laikas: 08:45
Turi būti:
Data: 09/05/2019
Vietos laikas: 08:45
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 25/04/2019
Vietos laikas: 09:00
Turi būti:
Data: 09/05/2019
Vietos laikas: 09:00
Dalies numeris: III.1.2
Keistino teksto vieta: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Yra:

Dla zadania nr 18 - 247 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 3 549 000,00 PLN

Turi būti:

Dla zadania nr 18 - 68 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 3 370 000,00 PLN

Dalies numeris: III.1.3
Keistino teksto vieta: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Yra:

Dla zadania nr 18 - 247 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 3 549 000,00 PLN

Turi būti:

Dla zadania nr 18 - 68 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 3 370 000,00 PLN

Dalies numeris: III.1.6
Keistino teksto vieta: Wymagane wadia i gwarancje
Yra:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 88 000,00 PLN

Zad. nr 18 - 6 000,00 PLN

Turi būti:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 84 000,00 PLN

Zad. nr 18 - 2 000,00 PLN

VII.2)Kita papildoma informacija: