Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Dostawy - 192724-2019

24/04/2019    S80

Polska-Katowice: Łożyska

2019/S 080-192724

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 069-163531)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Polska Grupa Górnicza S.A., 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1
E-mail: i.mieszczanin@pgg.pl
Tel.: +48 327161465
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa łożysk dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku (nr grupy 285-7)

Numer referencyjny: 701902549
II.1.2)Główny kod CPV
44440000 Łożyska
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Zamówienie obejmuje dostawę łożysk dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SIWZ. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/04/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 069-163531

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 25/04/2019
Czas lokalny: 08:45
Powinno być:
Data: 09/05/2019
Czas lokalny: 08:45
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 25/04/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 09/05/2019
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:

Dla zadania nr 18 - 247 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 3 549 000,00 PLN

Powinno być:

Dla zadania nr 18 - 68 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 3 370 000,00 PLN

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Dla zadania nr 18 - 247 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 3 549 000,00 PLN

Powinno być:

Dla zadania nr 18 - 68 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 3 370 000,00 PLN

Numer sekcji: III.1.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wymagane wadia i gwarancje
Zamiast:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 88 000,00 PLN

Zad. nr 18 - 6 000,00 PLN

Powinno być:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 84 000,00 PLN

Zad. nr 18 - 2 000,00 PLN

VII.2)Inne dodatkowe informacje: