Доставки - 192904-2018

04/05/2018    S86    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Велинград: Услуги, свързани с дърводобива и горските разсадници

2018/S 086-192904

Обявление за поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Териториално поделение Държавно ловно стопанство „Чепино“
2016195800244
кв. „Индустриален“
Велинград
4600
България
Лице за контакт: Мария Павлова
Телефон: +359 0879130258
Електронна поща: dlschepino@ucdp-smolian.com
Факс: +359 51836
код NUTS: BG423

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ucdp-smolian.com

Адрес на профила на купувача: http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=1424

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=1424
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Управление и контрол на дейностите в горските територии

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка чрез закупуване на инструменти и материали, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив на територията на ТП ДЛС „Чепино“ за срок от 24 месеца“.

II.1.2)Основен CPV код
77210000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

„Доставка чрез закупуване на инструменти и материали, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив на територията на ТП ДЛС „Чепино“ за срок от 24 месеца“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 12 785.60 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77210000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG423
Основно място на изпълнение:

Административната сграда на ТП ДЛС „Чепино“, гр. Велинград, кв. Индустриален.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Доставка чрез закупуване на инструменти и материали, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив на територията на ТП ДЛС „Чепино“ за срок от 24 месеца“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 12 785.60 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения и всички други образувания, които имат право да изпълняват дейностите предмет на настоящата обществена открита процедура, съгласно законодателството на държавата, в която са установени и за които не са налице следните обстоятелствата:

1.1. е осъден с влязла сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а—159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194—217, чл. 219—252, чл. 253—260, чл. 301—307, чл. 321, чл. 321а и чл. 352—353е от Наказателния кодекс;

1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление аналогично на тези по т. 1.1 в друга държава членка или трета страна;

1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на страната, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

1.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301—305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изискват от Възложителя.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците следва да притежават опит в изпълнението на доставки, с еднакъв или сходен предмет на настоящата обществена поръчка.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участниците трябва да са изпълнили минимум 3 /три/ доставки с еднакъв или сходен предмет на настоящата обществена поръчка.

За доказване извършената доставка или услуга участникът попълва поле Част IV:Критерии за подбор от ЕЕДОП.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Обществената поръчка включва: на инструменти и материали, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране. Възложителят ще заявява периодично възникналите потребности от консумативи по електронна поща, телефон или факс.

Възложителят може да заявява артикули извън настоящата номенклатура в рамките на общата стойност по сключения договор и не повече от 12 785,60 лв. (дванадесет хиляди седемстотин осемдесет и пет лева и шестдесет стотинки) лева без ДДС. Доставки по поръчката ще се извършват до изчерпване на сумата или изтичане срока на договора.

Материалите за маркиране, включително разтоварват, от изпълнителя на адрес: гр. Велинград, кв. „Индустриален“, Административна сграда ТП ДЛС „Чепино“.

Доставените материали за маркиране трябва да са фабрично нови, и срока им за употреба да не е изтекъл.

Всяко обозначение на конкретен стандарт в настоящия документ следва да се разбира с добавка на думите „или съгласно друг еквивалентен стандарт“ към обозначението.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 06/06/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 07/06/2018
Местно време: 10:00
Място:

Административната сграда на ТП ДЛС „Чепино“, кв. Индустриален, гр. Велинград.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Постъпилите оферти се разглеждат от назначена за целта комисия. Комисията започва работа след получаване от Възложителя на списъка с участниците и представените оферти.Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения ред.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалби се подават до Комисията за защита на конкуренцията, в 10-дневен срок от обявяването на процедурата, по реда на чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/05/2018